Guvernul a aprobat un proiect de Lege care facilitează plata amenzilor contravenționale, prin instituirea unui mecanism electronic de evidență și comunicare ţn materia amenzilor contravenționale, ţn măsură să permită furnizarea ţn timp real a datelor despre creanțele datorate (amenzile) și despre plățile efectuate. Accesarea acestor date ar urma să poată fi făcută atÔt de către autorități, cÔt și de către contribuabili.

Mecanismul propus va putea fi utilizat ţn ôsistem pilotö pentru amenzile contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule. Legea va putea fi aplicată și pentru alte amenzi contravenționale de către organele din care fac parte agenții constatatori, pe măsura dezvoltării sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice și conectării la acesta.

Concret, proiectul de Lege stabilește unele măsuri pentru facilitarea plății amenzilor contravenționale, după cum urmează:

Se constituie Contul unic, deschis la Trezoreria Statului, destinat ţncasării amenzilor contravenționale, asociat bugetelor locale, respectiv bugetului de stat;
Se instituie obligația utilizării Seriei de evidență unică a procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii
Se instituie Titlul de creanță electronic, cuprinzÔnd datele din procesul verbal, stabilite prin această lege;
Se instituie Sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice.

Astfel, achitarea ţn numerar a amenzilor aplicate prin procese verbale conținÔnd seria unică de evidență se va putea face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităților administrativ-teritoriale sau la alte entități abilitate, indiferent de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice. De asemenea, se elimină obligativitatea pentru plătitor de a face dovada plății către agentul constatator.

Proiectul de act normativ mai conține o serie de reglementări privitoare la datele ţnscrise ţn procesul verbal de contravenție și, de asemenea, o serie de modificări și completări la actele normative conexe, pentru armonizarea legislativă.

╬n acest sens, o modificare importantă adusă de proiectul de lege este intervenția asupra condițiilor ţn care se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ de sancționare. Ca regulă generală, se instituie posibilitatea de plată a jumătate din minimul amenzii ţn termen de 15 zile de la data ţnmÔnării sau comunicării procesului verbal. ╬n prezent, acest termen este de 48 de ore.