Rezultate 1 la 9 din 9

Subiect: Regulamentul de aplicare al Codului Rutier

 1. #1
  General de Brigada
  Puncte: 104.416, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  Turat la maximumVeteran50000 Puncte Experienţă
  Premii:
  Închizător de Discuţii
  Avatarul lui politiarutiera2
  Data ĂŽnscrierii
  17.02.2010
  Postări
  2.683
  Puncte
  104.416
  Nivel
  100
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 25/70
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  14

  Regulamentul de aplicare al Codului Rutier

  Regulamentul de aplicare al Codului Rutier


  HOT?RÂRE
  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe
  drumurile publice. În temeiul art. 108 din Constitu?ia României, republicat?, ?i al art.135 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.
  195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, republicat?

  Guvernul României adopt? prezenta hot?râre.

  Art. 1. – Se aprob? Regulamentul de aplicare a Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe
  drumurile publice, republicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, prev?zut în
  anexa nr.1.

  Art. 2. – Anexa la ordonan?a de urgen?? men?ionat? la art.1 se modific? ?i se înlocuie?te cu anexa nr.2 la prezenta
  hot?râre.

  Art. 3. – Anexele nr.1 ?i 2 fac parte integrant? din prezenta hot?râre.

  Art. 4. – (1) Prezenta hot?râre intr? în vigoare la data intr?rii în vigoare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea
  Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice.

  (2) Pe aceea?i dat? Hot?rârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan?ei de
  urgen?? a Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, publicat? în Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se abrog?.


  Anexa nr.1
  Regulament de aplicare a Ordonan?ei de urgen?? a
  Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice


  CAPITOLUL I
  Dispozi?ii generale


  Art. 1. – Participan?ii la trafic sunt obliga?i s? respecte regulile de circula?ie ?i semnifica?ia mijloacelor de
  semnalizare rutier?, precum si celelalte dispozi?ii din prezentul regulament.  Art. 2. – În sensul prezentului regulament, termenii ?i expresiile de mai jos de mai jos au urm?toarea semnifica?ie:

  1. declivitate – înclinarea unui drum pe o por?iune uniform? fa?? de planul orizontal;

  2. viabilitatea drumului – starea tehnic? corespunz?toare a p?r?ii carosabile, constând în practicabilitatea
  permanent? a acesteia potrivit reglement?rilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor ?i existen?a
  amenaj?rilor rutiere ?i a mijloacelor de semnalizare, care s? asigure fluen?a ?i siguran?a circula?iei;

  3. cortegiu – grup de persoane care se deplaseaz? pe drumul public înso?ind o ceremonie;

  4. grup organizat – dou? sau mai multe persoane care au un conduc?tor ?i se deplaseaz? sau sta?ioneaz? pe drumurile
  publice în baza unei autoriza?ii eliberate de administratorul drumului public cu avizul poli?iei rutiere

  5. re?inerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii
  înlocuitoare a acestora – m?sur? tehnico-administrativ? dispus? de poli?ia rutier? constând în ridicarea
  documentului din posesia unei persoane ?i p?strarea lui la sediul poli?iei rutiere pân? la solu?ionarea cauzei care
  a determinat aplicarea acestei m?suri;

  6. retragerea permisului de conducere – m?sur? tehnico-administrativ? dispus? de poli?ia rutier? în baza unui
  certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în re?inerea documentului ?i
  interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;

  7. retragerea certificatului de înmatriculare – m?sur? tehnico-administrativ? dispus? de poli?ia rutier? constând în
  re?inerea documentului ?i interzicerea dreptului de a pune în mi?care pe drumurile publice vehiculul respectiv;

  8. retragerea pl?cu?elor cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare – m?sur? tehnico-administrativ? dispus? de
  poli?ia rutier? constând în demontarea pl?cu?elor de pe vehicul ?i p?strarea lor la sediul poli?iei rutiere pân? la
  încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei m?suri;

  9. ?eful serviciului poli?iei rutiere – ofi?erul de poli?ie rutier? care îndepline?te atribu?iile func?iei de ?ef al
  serviciului poli?iei rutiere din structura unui inspectorat jude?ean de poli?ie sau al Brig?zii de Poli?ie Rutier?
  din cadrul Direc?iei General de Poli?ie a Municipiului Bucure?ti;

  10. urgen?? – situa?ia de criz? sau de pericol poten?ial major care necesit? deplasarea imediat? pentru prevenirea
  producerii unor evenimente cu consecin?e negative, pentru salvarea de vie?i omene?ti sau a integrit??ii unor bunuri
  ori pentru limitarea afect?rii mediului înconjur?tor;  Art. 3. – (1) Administratorul drumului public este obligat s? asigure viabilitatea acestuia.

  (2) În scopul desf??ur?rii în condi?ii de siguran?? a circula?iei pe drumurile publice, administratorul drumului
  public trebuie s? realizeze amenaj?ri rutiere pentru a determina participan?ii la trafic s? respecte semnifica?ia
  semnaliz?rii rutiere.

  (3) Administratorul drumului public este obligat s? instaleze, la intrarea ?i la ie?irea din localitate, indicatoare
  cu aceste semnifica?ii.

  (4) Proprietarul sau administratorului drumului de utilitate privat?, deschis circula?iei publice, este obligat s?
  instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare ?i panouri adi?ionale cu intervalul de timp în care este
  permis accesul vehiculelor ?i pietonilor.

  (5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circula?iei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este
  obligat s? instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnifica?ia „Accesul interzis” ?i panou cu inscrip?ia „Drum
  închis circula?iei publice”.  Art. 4. – (1) Închiderea sau crearea de restric?ii pentru circula?ia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile
  publice se poate face numai pentru limitarea intensit??ii traficului, pentru protec?ia unor sectoare de drum sau
  pentru executarea unor lucr?ri, în condi?iile stabilite de lege.

  (2) În cazul unor evenimente rutiere sau în situa?ia în care siguran?a traficului rutier este periclitat? datorit?
  unor fenomene naturale, poli?ia rutier? sau administratorul drumului public, cu avizul poli?iei rutiere, poate
  dispune restric?ii temporare de circula?ie, informând participan?ii la trafic cu privire la interdic?ie, durata
  acesteia ?i rutele ocolitoare de deplasare.  Art. 5. – (1) Administratorul drumului public este obligat s? ia m?suri de înl?turare imediat? a cauzelor
  evenimentelor rutiere datorate configura?iei, st?rii sau dot?rii tehnice necorespunz?toare a acestuia.

  (2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat s? îl cure?e, s?
  înl?ture obstacolele aflate pe partea carosabil? ?i s? readuc? drumul la starea ini?ial?.  Art. 6. – (1) Traseele pe care se efectueaz? servicii regulate de transport public local de c?l?tori, cu excep?ia
  celor care efectueaz? transport în regim de taxi, se stabilesc de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale.

  (2) Sta?iile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de a?teptare a clien?ilor pentru
  transportul în regim de taxi, se stabilesc de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale, cu avizul poli?iei
  rutiere.

  (3) Pe drumurile din afara localit??ilor, administratorul drumului public este obligat s? amenajeze alveole pentru
  sta?iile mijloacelor de transport public de persoane.

  (4) Administratorul drumului public este obligat s? delimiteze sta?iile mijloacelor de transport public de persoane
  care nu sunt prev?zute cu alveole, prin aplicarea marcajului „Sta?ie autobuz, troleibuz”.

  (5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o l??ime mai mare de 7 m, administratorul
  drumului public este obligat s? amenajeze în zona de separare a sensurilor de circula?ie, pe trecerile pentru
  pietoni, refugii pentru ace?tia, semnalizate corespunz?tor.

  (6) Sta?iile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersec?iilor, se amenajeaz? la cel
  pu?in 50 m înainte sau dup? acestea.

  (7) Dac? în localit??i traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaz? calea ferat? la acela?i
  nivel, în ambele p?r?i înainte de trecere trebuie s? existe sta?ii de oprire la cel pu?in 50 m de aceasta.  Art. 7. – (1) La intersec?ia unei c?i ferate cu un drum public, administratorul c?ii ferate este obligat s? asigure
  planeitatea trecerii la nivel, iar împreun? cu administratorul drumului public, s? stabileasc?, s? instaleze, cu
  acordul poli?iei rutiere, ?i s? între?in? mijloacele de semnalizare ale acesteia, potrivit competen?elor.

  (2) La trecerea la nivel cu calea ferat?, administratorul acesteia ?i cel al drumului public, împreun? cu
  de?in?torii terenurilor învecinate sunt obliga?i s? înl?ture obstacolele ?i s? interzic? amplasarea de panouri,
  afi?e, instala?ii, precum ?i construc?ii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conduc?torul de vehicul este
  obligat s? se asigure.

  (3) La intersec?ia unui drum public cu o cale ferat? industrial?, administratorul ?i/sau utilizatorul acesteia este
  obligat s? asigure prezen?a unui agent de cale ferat? pentru oprirea traficului de vehicule ?i pietoni pân? la
  trecerea vehiculului feroviar.

  (4) Dac? la trecerea la nivel cu calea ferat? f?r? bariere nu se pot asigura cerin?ele prev?zute la alin. (2),
  administratorul drumului public împreun? cu cel al c?ii ferate, cu acordul poli?iei rutiere, iau m?suri, dup? caz,
  pentru:

  a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgen?ei stabilite de aceste autorit??i;

  b) desfiin?area trecerii cu devierea circula?iei rutiere pe alt? trecere la nivel cu calea ferat? învecinat?, cu
  vizibilitate asigurat? sau prev?zut? cu barier? manual?;

  c) separarea fluxurilor de circula?ie rutier?, respectiv feroviar?, prin construirea unor pasaje subterane sau
  supraterane.  Art. 8. – (1) Lucr?rile în zona drumului public se execut?, în condi?iile stabilite prin autoriza?ie, de
  administratorul drumului ori al c?ii ferate, cu avizul poli?iei rutiere.

  (2) Executantul de lucr?ri în zona drumului public este obligat s? realizeze amenaj?rile rutiere aprobate în
  proiect, pentru a permite circula?ia în siguran?? a participan?ilor la trafic.

  (3) Când lucr?rile se efectueaz? pe trotuar ?i împiedic? circula?ia pe acesta, executantul lucr?rilor este obligat
  s? construiasc? pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabil? ?i protejate corespunz?tor.

  (4) Executantul lucr?rilor este obligat ca, la terminarea acestora, s? aduc? drumul la starea ini?ial? sau la cea
  stabilit? prin proiect.

  (5) Administratorul drumului public sau al c?ii ferate este obligat s? verifice ?i s? recep?ioneze lucr?rile
  executate în zona drumului public numai dac? acestea corespund normelor de calitate prev?zute de lege ?i avizelor
  ob?inute anterior începerii lucr?rilor.

  0 Nepermis! Nepermis!
  Dacă mesajul de mai sus vă aparține sau considerați că sunt încălcate anumite drepturi
  de autor, sau dacă-l considerați proprietate personală trimiteți o sesizare cu linkul
  acestui mesaj prin formularul de contact din subsolul paginii. Va mulțumim!
  Mesajele postate sub acest cont nu sunt personale, ele sunt preluate de la utilizatorii noștri.
  Aceste mesaje sunt preluate din emailuri de pe toate site-urile, de pe Facebook sau alte platforme.


  Web: www.politiarutiera.ro
  Facebook: www.facebook.com/politiarutiera

 2. #2
  General de Brigada
  Puncte: 104.416, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  Turat la maximumVeteran50000 Puncte Experienţă
  Premii:
  Închizător de Discuţii
  Avatarul lui politiarutiera2
  Data ĂŽnscrierii
  17.02.2010
  Postări
  2.683
  Puncte
  104.416
  Nivel
  100
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 25/70
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  14

  Re: Regulamentul de aplicare al Codului Rutier

  CAPITOLUL II

  Vehiculele
  SEC?IUNEA 1
  Starea tehnic? a vehiculelor ?i controlul acesteia


  Art. 9. – (1) Pân? la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, f?r? inspec?ie
  tehnic?, în baza unei autoriza?ii provizorii pentru circula?ie, eliberat? de autoritatea competent?, dac?
  îndeplinesc normele tehnice privind siguran?a circula?iei rutiere.

  (2) Se inspecteaz? din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circula?ie, autovehiculele, tramvaiele sau
  remorcile c?rora le-au fost efectuate repara?ii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de
  direc?ie, instala?ia de frânare sau la structura de rezisten?? a caroseriei ori a ?asiului.  § 1. Condi?iile minime de iluminare, semnalizare luminoas? ?i avertizare sonor? pe care trebuie s? le îndeplineasc?
  autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploat?ri agricole ?i forestiere ?i vehiculele
  pentru efectuarea de servicii sau lucr?ri  Art. 10. – Autovehiculele, tractoarele folosite în exploat?ri agricole ?i forestiere ?i vehiculele pentru efectuarea
  de servicii sau lucr?ri, tramvaiele ?i remorcile trebuie s? fie dotate, prin construc?ie, cu instala?ii de
  iluminare, semnalizare luminoas? ?i avertizare sonor?, omologate, care s? corespund? condi?iilor tehnice stabilite
  de autoritatea competent?.  Art. 11. – Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie s? aib? montat pe caroserie, în fa?? ?i
  în spate, indicatorul „Copii!”.  Art. 12. – Autovehiculele care dep??esc masa ?i/sau gabaritul trebuie echipate cu urm?toarele dispozitive
  suplimentare de semnalizare:

  a) o pl?cu?? de identificare fluorescent-reflectorizant?, având fondul alb ?i chenarul ro?u, montat? la partea din
  stânga fa??;

  b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau înc?rc?turii, cât mai
  aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe ?i ro?ii, descendente c?tre exterior, dac? l??imea
  autovehiculului dep??e?te 2,5 m;

  c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoas? de culoare galben?, montate astfel încât lumina
  emis? de acestea s? fie vizibil? din fa??, din spate ?i din ambele p?r?i laterale, precum ?i dispozitive
  fluorescent-reflectorizante de culoare galben? montate pe p?r?ile laterale la distan?? de 1,5 m între ele;

  d) lumini montate pe p?r?ile laterale ale înc?rc?turii ori vehiculului care dep??e?te l??imea de 2,5 m, care trebuie
  s? func?ioneze concomitent cu luminile de pozi?ie, precum ?i un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.  Art. 13. – Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploat?ri agricole ?i forestiere ?i vehicul
  pentru efectuarea de servicii sau lucr?ri, tramvai sau remorc? a luminilor de alt? culoare sau intensitate, a altor
  lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, decât cele omologate.  § 2. Condi?iile tehnice minime pe care trebuie s? le îndeplineasc? bicicletele, mopedele, vehiculele cu trac?iune
  animal? ?i cele trase sau împinse cu mâna  Art. 14. – În circula?ia pe drumurile publice, bicicleta trebuie s? fie:

  a) prev?zut? cu dispozitiv de frânare eficace;

  b) prev?zut? cu un sistem adecvat, func?ional, de direc?ie;

  c) dotat? cu sistem de avertizare sonor?; se interzic echiparea ?i folosirea sistemelor de avertizare sonor?
  specifice autovehiculelor;

  d) echipat? în fa?? cu lumin? de culoare alb? sau galben?, iar în spate cu lumin? de culoare ro?ie ?i cu cel pu?in
  un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceea?i culoare;

  e) echipat? cu elemente sau dispozitive care, în mi?care, formeaz? un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de
  culoare portocalie fixate pe spi?ele ro?ilor.  Art. 15. – Remorca ata?at? unei biciclete trebuie s? fie echipat?, în partea din spate, cu un dispozitiv
  fluorescent-reflectorizant de culoare ro?ie, iar dac? lumina din spate a bicicletei este obturat? de remorc?,
  aceasta trebuie s? fie echipat? ?i cu o lumin? de culoare ro?ie.  Art. 16. – (1) În circula?ia pe drumurile publice, mopedul trebuie s? fie echipat cu:

  a) instala?ie de frânare eficace;

  b) sistem de avertizare sonor?;

  c) instala?ie de evacuare a gazelor de ardere care s? respecte normele de poluare fonic? ?i de protec?ie a mediului;

  d) lumin? de culoare alb? în fa??, respectiv lumin? ?i dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare ro?ie în
  spate;

  e) lumini de culoare galben? pentru semnalizarea schimb?rii direc?iei de mers, în fa?? ?i în spate;

  f) pl?cu?a cu num?rul de înregistrare, amplasat? la partea din spate a mopedului f?r? a obtura vizibilitatea
  sistemului de iluminare ?i semnalizare.

  (2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alt? culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori
  accesorii de avertizare, decât cele omologate.  Art. 17. – (1) Vehiculul cu trac?iune animal? trebuie s? fie dotat în fa?? cu dou? dispozitive
  fluorescent-reflectorizante de culoare alb?, iar în spate cu dou? dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare
  ro?ie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.

  (2) Pl?cu?ele cu num?rul de înregistrare se amplaseaz? în locuri unde se asigur? permanent vizibilitatea acestora,
  una pe partea stâng? ?i una la partea din spate a vehiculului.

  (3) Atunci când plou? toren?ial, ninge abundent sau este cea?? dens? ori în alte condi?ii meteorologice care reduc
  vizibilitatea, precum ?i pe timpul nop?ii vehiculul cu trac?iune animal? trebuie s? fie dotat în plus, în partea
  lateral? stâng? cu cel pu?in o lumin? de culoare alb? sau galben?, situat? mai sus de nivelul ro?ilor.

  (4) Mijloacele de semnalizare prev?zute la alin.(1), precum ?i dispozitivul care asigur? lumina de culoare alb? sau
  galben? conform prevederilor alin.(3) trebuie men?inute curate ?i intacte, iar vizibilitatea lor s? nu fie obturat?
  de elementele constructive ale vehiculului sau de înc?rc?tura transportat?.

  (5) Conduc?torul vehiculului cu trac?iune animal? trebuie s? aplice pe harna?amentul animalului tr?g?tor materiale
  reflectorizante pentru ca acesta s? fie observat cu u?urin?? de c?tre ceilal?i participan?i la trafic.  Art. 18. – Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie s? fie prev?zut, în fa?? ?i în spate, cu câte un dispozitiv
  fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alb?, respectiv ro?ie.

  SEC?IUNEA a 2-a

  Înmatricularea ?i înregistrarea vehiculelor  § 1. Înmatricularea ?i înregistrarea vehiculelor  Art. 19. – Autorit??ile competente pentru înmatricularea ?i radierea autovehiculelor ?i remorcilor sunt serviciile
  publice comunitare regim permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Direc?iei regim
  permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor.  Art. 20. – (1) La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie pl?cu?e cu num?rul de înmatriculare.

  (2) Pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare trebuie s? aib? fondul reflectorizant de culoare alb? ?i literele ?i
  cifrele, în relief, de culoare neagr?, albastr? sau ro?ie.  Art. 21. – (1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alter?rii
  sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau ?tan?ate de constructor, precum ?i autovehiculul sau
  remorca asamblat din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau
  mai multor de?in?tori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circula?ia pe drumurile
  publice. Se excepteaz? autovehiculul ?i remorca pentru care poli?ia poate stabili provenien?a legal? a acestuia.

  (2) Autovehiculele ?i remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în str?in?tate ?i date în urm?rire de
  Inspectoratul General al Poli?iei Române nu se înmatriculeaz?.  Art. 22. – La înregistrare, vehiculelor li se atribuie pl?cu?e cu un singur num?r de înregistrare, care trebuie s?
  aib?:

  a) fondul reflectorizant de culoare galben?, iar literele ?i cifrele, în relief, de culoare neagr?, pentru
  vehiculele înregistrate la consiliile locale;

  b) fondul reflectorizant de culoare alb?, iar literele ?i cifrele, în relief, de culoare neagr?, pentru
  autovehiculele care se înregistreaz? la Ministerul Ap?r?rii, Ministerul Administra?iei ?i Internelor sau, dup? caz,
  la Serviciul Român de Informa?ii.  § 2. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii ?i de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor  Art. 23. – (1) La înmatriculare, fiec?rui autovehicul ?i fiec?rei remorci li se atribuie câte un num?r de
  înmatriculare compus din indicativul jude?ului sau al municipiului Bucure?ti, num?rul de ordine, format din cifre
  arabe, ?i o combina?ie de trei litere cu caractere latine majuscule.

  (2) Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor ?i remorcilor apar?inând misiunilor diplomatice, oficiilor
  consulare ?i membrilor acestora, precum ?i altor organiza?ii ?i persoane str?ine cu statut diplomatic, care î?i
  desf??oar? activitatea în România sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dup? caz, ?i num?rul de ordine.

  (3) În cazul num?rului de înmatriculare temporar?, la indicativul jude?ului sau al municipiului Bucure?ti ?i num?rul
  de ordine se adaug? luna ?i anul în care expir? valabilitatea înmatricul?rii.

  (4) La autorizarea provizorie a circula?iei autovehiculului sau remorcii se atribuie un num?r compus din indicativul
  jude?ului sau al municipiului Bucure?ti ?i num?rul de ordine.

  (5) La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un num?r compus din indicativul
  jude?ului sau al municipiului Bucure?ti, num?rul de ordine ?i înscrisul "PROBE".

  (6) La data înmatricul?rii, înregistr?rii sau autoriz?rii pentru circula?ie se elibereaz? ?i pl?cu?ele cu num?rul
  atribuit.  Art. 24. – (1) Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine cresc?toare.

  (2) La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei
  combina?ii preferen?iale a num?rului de înmatriculare.

  (3) Nu pot fi atribuite combina?iile de litere care pot avea o semnifica?ie obscen? sau cele care pot conduce la
  asocierea cu denumirile unor autorit??i publice, dac? acestea solicit? în scris autorit??ii emitente restric?ionarea
  atribuirii unei anumite combina?ii a num?rului de înmatriculare. Persoanele care de?in deja vehicule înmatriculate
  cu numere restric?ionate ulterior, pot utiliza în continuare numerele în cauz?, dar numai pân? la înstr?inarea
  vehiculului.

  (4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, num?rul de înmatriculare ?i pl?cu?ele aferente se
  transfer? automat f?r? plat? noului proprietar, dac? acesta are domiciliul sau sediul în acela?i jude? cu fostul
  proprietar ?i dac? fostul proprietar nu a optat pentru p?strarea combina?iei num?rului de înmatriculare respectiv.
  Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combina?ii preferen?iale a num?rului de înmatriculare, cu plata
  tarifelor în vigoare.  Art. 25 – (1) Num?rul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea
  localit??ii ?i denumirea abreviat? a jude?ului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum ?i dintr-un
  num?r de ordine, format din cifre arabe.

  (2) Num?rul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Ap?r?rii, Ministerul Administra?iei ?i
  Internelor ?i, dup? caz, la Serviciul Român de Informa?ii se compune din abrevierea denumirii institu?iei, scris? cu
  litere cu caractere latine majuscule, precum ?i dintr-un num?r de ordine, format din cifre arabe.  Art. 26. – (1) Proprietarul sau de?in?torul legal trebuie s? fixeze pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de
  înregistrare în locurile special destinate, la partea din fa?? ?i din spate a autovehiculului sau tramvaiului, dup?
  caz, iar la motociclet? ?i la remorc?, numai la partea din spate.

  (2) Se interzice circula?ia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate pl?cu?ele cu num?rul de
  înmatriculare sau, dup? caz, de înregistrare, în locurile stabilite.  SEC?IUNEA a 3-a

  Obliga?iile proprietarilor sau de?in?torilor de vehicule  Art. 27. – (1) Proprietarul de autovehicul sau remorc?, cu domiciliul, sediul sau re?edin?a în România, este
  obligat:

  a) s? declare autorit??ii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48
  de ore de la constatare;

  b) s? depun? imediat, la autoritatea emitent?, originalul certificatului de înmatriculare, dac?, dup? ob?inerea
  duplicatului, a reintrat în posesia acestuia;

  (2) Persoanele juridice de?in?toare de vehicule au, pe lâng? cele prev?zute la alin. (1), ?i urm?toarele obliga?ii:

  a) s? verifice starea tehnic? a vehiculelor, s? fac? men?iuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de
  serviciu ?i s? nu permit? ie?irea în circula?ie a celor care nu îndeplinesc condi?iile tehnice;

  b) s? elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaz? în curs?;

  c) s? nu permit? conducerea vehiculului de c?tre persoane care nu posed? permis de conducere corespunz?tor sau
  atestat profesional;

  d) s? nu permit? conduc?torilor de vehicule s? plece în curs? sub influen?a b?uturilor alcoolice, a substan?elor ori
  produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuat? de oboseal?;

  e) s? ?in? seama de observa?iile f?cute de poli?i?ti sau de conduc?torii de vehicule în foaia de parcurs;

  f) s? anun?e imediat poli?ia despre orice accident de circula?ie în care sunt implica?i conduc?torii de vehicule
  proprii care nu posed? documente de constatare a acestuia;

  g) s? verifice respectarea timpilor de repaus ?i de odihn?, precum ?i a regimului legal de vitez?, prin citirea
  înregistr?rilor aparatelor de control al timpilor de odihn? ?i a vitezei de deplasare;

  h) s? verifice existen?a autoriza?iei speciale de transport ?i respectarea condi?iilor înscrise în aceasta.  Art. 28. - (1) De?in?torii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonor antifurt.

  (2) Durata semnalului emis de sistemul prev?zut la alin.(1) nu trebuie s? fie mai mare de un minut, iar intensitatea
  acestuia nu trebuie s? dep??easc? pragul fonic prev?zut în reglement?rile legale în vigoare.

  (3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declan?eaz? la trecerea, în imediata
  apropiere, a altui vehicul.

  0 Nepermis! Nepermis!
  Dacă mesajul de mai sus vă aparține sau considerați că sunt încălcate anumite drepturi
  de autor, sau dacă-l considerați proprietate personală trimiteți o sesizare cu linkul
  acestui mesaj prin formularul de contact din subsolul paginii. Va mulțumim!
  Mesajele postate sub acest cont nu sunt personale, ele sunt preluate de la utilizatorii noștri.
  Aceste mesaje sunt preluate din emailuri de pe toate site-urile, de pe Facebook sau alte platforme.


  Web: www.politiarutiera.ro
  Facebook: www.facebook.com/politiarutiera

 3. #3
  General de Brigada
  Puncte: 104.416, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  Turat la maximumVeteran50000 Puncte Experienţă
  Premii:
  Închizător de Discuţii
  Avatarul lui politiarutiera2
  Data ĂŽnscrierii
  17.02.2010
  Postări
  2.683
  Puncte
  104.416
  Nivel
  100
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 25/70
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  14

  Re: Regulamentul de aplicare al Codului Rutier

  CAPITOLUL III
  PERMISUL DE CONDUCERE  Art. 29. – (1) De la data ader?rii României la Uniunea European?, pentru a fi înscris la o unitate autorizat? în vederea preg?tirii teoretice ?i practice pentru ob?inerea permisului de conducere, solicitantul trebuie s? fac?
  dovada c? este apt din punct de vedere psihologic.

  (2) Înainte de a urma cursurile practice de înv??are a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul
  trebuie s? fac? dovada preg?tirii teoretice, într-o unitate autorizat?, în vederea ob?inerii permisului de
  conducere.

  (3) Preg?tirea practic? a persoanei prev?zute la alineatul (2), în vederea ob?inerii permisului de conducere valabil
  pentru oricare dintre categoriile A, B, BE ?i subcategoriile A1 ?i B1 se poate efectua ?i de c?tre un instructor
  auto atestat în condi?iile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizat? în care solicitantul a efectuat
  preg?tirea teoretic?.

  (4) Pot efectua cursurile practice de înv??are a conducerii unui vehicul pe drumurile publice ?i persoanele care nu
  au înc? vârsta minim? prev?zut? de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv,
  dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia.  Art. 30. – Permisul de conducere se elibereaz? pentru una sau mai multe dintre urm?toarele categorii ?i subcategorii
  de vehicule:

  a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau f?r? ata?;

  b) CATEGORIA B:

  1. autovehiculul a c?rui mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te 3.500 kg ?i al c?rui num?r de locuri pe scaune,
  în afara conduc?torului, nu este mai mare de 8;

  2. ansamblul format dintr-un autovehicul tr?g?tor din categoria B ?i o remorc? a c?rei mas? totala maxim? autorizat?
  nu dep??e?te 750 kg;

  3. ansamblul de vehicule a c?rui mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te 3.500 kg, format dintr-un autovehicul
  tr?g?tor din categoria B ?i o remorc?, a c?rei mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te masa proprie a
  autovehiculului tr?g?tor;

  c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tr?g?tor din categoria B ?i o remorc? a c?rei mas? total?
  maxim? autorizat? dep??e?te 750 kg, iar masa total? maxim? autorizat? a întregului ansamblu dep??e?te 3.500 kg;

  d) CATEGORIA C:

  1. autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a c?rui mas? total? maxim? autorizat? este mai mare de 3.500 kg;

  2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C ?i o remorca a c?rei masa total? maxim? autorizat? nu
  dep??e?te 750 kg;

  e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tr?g?tor din categoria C ?i o remorc? a c?rei
  mas? total? maxim? autorizat? este mai mare de 750 kg;

  f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara
  locului conduc?torului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ata?a o remorc? a c?rei mas? total? maxim?
  autorizat? nu dep??e?te 750 kg;

  g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tr?g?tor din categoria D ?i o remorc? a c?rei
  mas? total? maxim? autorizat? este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie s? fie destinat? transportului de
  persoane;

  h) CATEGORIA Tr: tractor, ma?ini ?i utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucr?ri;

  i) CATEGORIA Tb: troleibuz;

  j) CATEGORIA Tv: tramvai;

  k) SUBCATEGORIA A1: motociclet? cu o capacitate care nu dep??e?te 125 cmc ?i o putere care nu dep??e?te 11 kW;

  l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru ro?i având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg,
  ?i echipat cu un motor cu ardere intern? cu capacitate cilindric? mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o
  putere echivalent? ori cu viteza prin construc?ie mai mare de 50 km/h;

  m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a c?rui mas? total? maxim? autorizat? este de
  peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ata?a o remorca a
  c?rei mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te 750 kg;

  n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tr?g?tor din subcategoria C1 ?i o remorc? a
  c?rei mas? total? maxim? autorizat? este mai mare de 750 kg, cu condi?ia ca masa total? maxim? autorizat? a
  ansamblului s? nu dep??easc? 12.000 kg, iar masa total? maxim? autorizat? a remorcii s? nu dep??easc? masa proprie a
  autovehiculului tr?g?tor;

  o) SUBCATEGORIA D1:

  1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel pu?in 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în
  afara locului conduc?torului;

  2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tr?g?tor din subcategoria D1 ?i o remorc? a c?rei mas? total?
  maxim? autorizat? nu dep??e?te 750 kg;

  p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tr?g?tor din subcategoria D1 ?i o remorc? a
  c?rei mas? total? maxim? autorizat? este mai mare de 750 kg, cu condi?ia ca masa total? maxim? autorizat? a
  ansamblului s? nu dep??easc? 12.000 kg, iar masa total? maxima autorizat? a remorcii s? nu dep??easc? masa proprie a
  autovehiculului tr?g?tor. Remorca nu trebuie s? fie destinat? transportului de persoane.  Art. 31. – Traseele pe care se poate înv??a conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, dup? caz, se poate sus?ine
  examenul pentru ob?inerea permisului de conducere, se stabilesc de c?tre poli?ia rutier?.  Art. 32. – (1) Autorit??ile competente care examineaz? persoanele în vederea ob?inerii permisului de conducere sunt
  serviciile publice comunitare regim permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor din cadrul institu?iei
  prefectului pe raza c?ruia candida?ii î?i au domiciliul sau re?edin?a.

  (2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare ?i ai reprezentan?elor interna?ionale acreditate în
  România, se pot prezenta la examen în vederea ob?inerii permisului de conducere în condi?iile stabilite prin
  protocol de c?tre Ministerul Administra?iei ?i Internelor ?i Ministerul Afacerilor Externe.

  (3) Examinarea la probele teoretice ?i practice pentru ob?inerea permisului de conducere poate fi efectuat? ?i în
  alte localit??i decât în municipiul re?edin?? de jude? în care candida?ii î?i au domiciliul sau, în cazul
  cet??enilor str?ini, re?edin?a, în baza ordinului prefectului unit??ii administrativ-teritoriale respective.  Art. 33. – (1) Persoana care solicit? examinarea în vederea ob?inerii permisului de conducere trebuie s?
  îndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

  a) s? aib? vârsta de cel pu?in 16 ani împlini?i, pentru subcategoriile A1 ?i B1;

  b) s? aib? vârsta de cel pu?in 18 ani împlini?i, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E ?i Tr;

  c) s? aib? vârsta de cel pu?in 21 de ani împlini?i, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb ?i Tv, precum ?i
  subcategoriile D1 ?i D1E;

  d) s? fie apt? din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile ?i subcategoriile
  pentru care solicit? examinarea;

  e) s? nu fi fost condamnat?, prin hot?râre judec?toreasc? r?mas? definitiv?, pentru o infrac?iune la regimul
  circula?iei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori v?t?mare cauzatoare de moarte, v?t?mare corporal? grav?,
  tâlh?rie sau de furt al unui autovehicul;

  f) în cazul în care a fost condamnat? printr-o hot?râre judec?toreasc? definitiv?, pentru una din infrac?iunile
  prev?zute la lit. e) s? fac? dovada c? îndepline?te condi?iile prev?zute de art.116 din Ordonan?a de urgen?? a
  Guvernului nr.195/2002, republicat? pentru prezentarea la examen în vederea ob?inerii unui nou permis de conducere.

  g) s? fie apt? din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sat tramvaie pe drumurile publice.

  (2) Condi?ia prev?zut? la litera g) a alin. (1) opereaz? pân? la data ader?rii României la Uniunea European?.  Art. 34. – (1) Pentru programarea la examen în vederea ob?inerii permisului de conducere, dosarul personal al
  solicitantului trebuie s? con?in? urm?toarele documente:

  a) cererea-tip, semnat? de solicitant;

  b) fi?a de ?colarizare în care se consemneaz? ?i avizul medicului „apt pentru conducerea vehiculelor” din categoria
  sau subcategoria pentru care se solicit? examinarea. Fi?a medical? se p?streaz? la unitatea autorizat? care a
  preg?tit candidatul;

  c) certificatul de cazier judiciar;

  d) copia actului de identitate;

  e) chitan?ele de plat? a taxelor aferente ob?inerii permisului de conducere.

  (2) Programarea la primul examen a candida?ilor pentru ob?inerea permisului de conducere se efectueaz? de c?tre
  unit??ile autorizate la care ace?tia au urmat cursurile de preg?tire teoretic? ?i practic?.

  (3) Titularul unui permis de conducere care solicit? ob?inerea de noi categorii sau subcategorii, trebuie s? depun?
  la dosarul de examinare, pe lâng? documentele prev?zute la alin.(1) ?i o copie a permisului de conducere.

  (4) Cet??eanul român cu domiciliul în str?in?tate care solicit? ob?inerea permisului de conducere trebuie s? depun?
  la dosarul de examinare pe lâng? documentele prev?zute la alin.(1), o declara?ie autentificat? la notar din care s?
  rezulte c? nu mai posed? un alt permis de conducere eliberat de o autoritate str?in?, dreptul de a conduce nu i-a
  fost suspendat sau anulat, precum ?i documente din care s? rezulte c? are o locuin?? de?inut? în proprietate sau
  închiriat? în România.  Art. 35. – (1) Examenul pentru ob?inerea permisului de conducere const? în:

  a) proba teoretic?, de cunoa?tere a reglement?rii circula?iei rutiere, a no?iunilor elementare de mecanic? ?i a
  no?iunilor de prim ajutor;

  b) proba practic? de conducere a autovehiculului în traseu, corespunz?toare categoriei de permis solicitat, cu
  excep?ia categoriei A ?i subcategoriei A1 pentru care se verific? numai îndemânarea în conducere în poligoane
  special amenajate.

  (2) Persoana cu handicap fizic poate sus?ine examenul pentru ob?inerea permisului de conducere pentru categoriile A
  ?i/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmit??ii acesteia.

  (3) Examinarea candida?ilor care solicit? ob?inerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau
  subcategorii se va efectua în zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.  Art. 36. – (1) Rezultatul examin?rii la proba teoretic? ?i la proba practic? se consemneaz? prin calificativul
  „admis” sau „respins”.

  (2) Persoana declarat? „admis” la proba teoretic? dar care nu se prezint? la proba practic? de conducere a
  vehiculului în traseu, într-un termen de cel mult un an de zile de la data absolvirii cursurilor este declarat?
  „respins”, urmând s? efectueze un nou curs de preg?tire.

  (3) Persoana declarat? „respins” se poate programa la un nou examen dup? cel pu?in 15 zile de la data la care a fost
  declarat? „respins”, dar nu mai târziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând s?
  efectueze un nou curs de preg?tire.  Art. 37. – Permisul de conducere se elibereaz? de c?tre serviciile publice comunitare regim permise de conducere ?i
  înmatriculare a vehiculelor la care candida?ii au sus?inut examinarea, potrivit art.32.  Art. 38. – (1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul s? conduc? o motociclet? cu o putere
  care dep??e?te 25 kW sau un raport putere/greutate care dep??e?te 0,16 kW/kg ori o motociclet? cu ata? cu un raport
  putere/greutate care dep??e?te 0,16 kW/kg, numai dac? are o experien?? de minimum 2 ani pe o motocicleta cu
  specifica?ii tehnice inferioare sau dac? persoana are 21 de ani ?i promoveaz? un test specific de cuno?tin?e ?i
  comportament.

  (2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul s? conduc? ?i un ansamblu de
  vehicule format dintr-un tractor ?i una sau dou? remorci.

  (3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul s? conduc? ?i
  vehicule din categoria Tr.

  (4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul s? conduc? ?i vehicule din
  categoria Tb - troleibuz.  Art. 39. – (1) Persoana care solicit? examinarea în vederea ob?inerii permisului de conducere valabil pentru
  categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1,trebuie s? fi ob?inut anterior dreptul de a conduce autovehicule
  din categoria B.

  (2) Persoana care solicit? examinarea în vederea ob?inerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori
  subcategoriile C1E sau D1E trebuie, s? fi ob?inut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D
  ori subcategoriile C1 sau D1, dup? caz.  Art. 40. – (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie d? dreptul de a conduce ?i autovehiculele din
  subcategoria pe care aceasta o include.

  (2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil ?i pentru conducerea ansamblului de
  vehicule din categoria BE, dac? titularul acestuia posed? ?i permis pentru categoria B.

  (3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil ?i pentru categoria DE, dac? titularul acestuia
  posed? ?i permis pentru categoria D.

  (4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil ?i pentru subcategoria D1E, dac? titularul
  are vârsta de cel pu?in 21 ani împlini?i.

  (5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil ?i pentru conducerea vehiculelor din
  subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E.  Art. 41. – (1) Autovehiculele destinate înv???rii conducerii, cu excep?ia motocicletelor, vor fi dotate cu dubl?
  comand? pentru frân? ?i ambreiaj.

  (2) Autovehiculele prev?zute la alin. (1) vor fi echipate cu o caset? având inscrip?ia „?coala”, cu dimensiunile ?i
  caracteristicile prev?zute în actele normative în vigoare. Fac excep?ie autobuzele, troleibuzele ?i tramvaiele, care
  vor avea inscrip?ia „?coala” aplicat? pe p?r?ile laterale, în fa?? ?i în spate.  Art. 42. – Permisul de conducere eliberat de o autoritate str?in? se preschimb?, în condi?iile legii, de c?tre
  serviciul public comunitar regim permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor din cadrul institu?iei
  prefectului pe raza c?reia titularul are domiciliul sau, în cazul cet??enilor str?ini ?i al cet??enilor români cu
  domiciliul în str?in?tate, re?edin?a.  Art. 43. – Titularul permisului de conducere trebuie s? declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document
  autorit??ii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, ?i s? solicite eliberarea unui nou permis de
  conducere.  Art. 44 – (1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectueaz?, în condi?iile legii, în baza urm?toarelor
  documente:

  a) fi?a de?in?torului permisului de conducere;

  b) originalul ?i copia actului de identitate;

  c) dovada pl??ii contravalorii permisului de conducere ?i a taxei de eliberare a acestui document;

  d) permisul de conducere a c?rui preschimbare se solicit?, în original, dac? acesta exist?.

  e) fi?a medical? tip din care s? rezulte c? este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dac? solicitarea
  preschimb?rii s-a f?cut dup? expirarea valabilit??ii administrative a permisului de conducere.

  (2) Pe lâng? documentele prev?zute la alin.(1) solicitantul trebuie s? prezinte:

  a) în cazul schimb?rii numelui- documentul care atest? acest lucru, în original ?i copie;

  b) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii- dovada public?rii anun?ului prev?zut la art.43;

  (3) În situa?ia cet??enilor români care au domiciliul în România ?i se afl? temporar în str?in?tate, eliberarea unui
  nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baz? de procur? special?, autentificat? de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dac? a fost dat? în fa?a autorit??ilor str?ine, s?
  îndeplineasc? condi?iile de supralegalizare prev?zute de lege sau s? aib? aplicat? apostila conform Conven?iei cu
  privire la suprimarea cerin?ei supralegaliz?rii actelor oficiale str?ine, adoptat? la Haga la 5 octombrie 1961, la
  care România a aderat prin Ordonan?a Guvernului nr.66/1999, aprobat? prin Legea nr.52/2000, cu modific?rile
  ulterioare. Mandatarul va prezenta documentele prev?zute la alin.(1), în urm?toarele condi?ii:

  a) fi?a de?in?torului permisului de conducere trebuie s? fie semnat? de titularul permisului de conducere în fa?a
  unui func?ionar diplomatic;

  b) actul care atest? starea de s?n?tate, precum ?i dou? fotografii de dat? recent? ale titularului, din care una
  aplicat? pe procura special? eliberat? mandatarului, iar a doua pe fi?a de?in?torului permisului de conducere,
  trebuie s? fie vizate de misiunea diplomatic?;

  c) declara?ia pe proprie r?spundere a titularului, în fa?a func?ionarului diplomatic, din care s? rezulte c? nu mai
  de?ine un alt permis de conducere na?ional, cu excep?ia celui depus pentru preschimbare.

  0 Nepermis! Nepermis!
  Dacă mesajul de mai sus vă aparține sau considerați că sunt încălcate anumite drepturi
  de autor, sau dacă-l considerați proprietate personală trimiteți o sesizare cu linkul
  acestui mesaj prin formularul de contact din subsolul paginii. Va mulțumim!
  Mesajele postate sub acest cont nu sunt personale, ele sunt preluate de la utilizatorii noștri.
  Aceste mesaje sunt preluate din emailuri de pe toate site-urile, de pe Facebook sau alte platforme.


  Web: www.politiarutiera.ro
  Facebook: www.facebook.com/politiarutiera

 4. #4
  General de Brigada
  Puncte: 104.416, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  Turat la maximumVeteran50000 Puncte Experienţă
  Premii:
  Închizător de Discuţii
  Avatarul lui politiarutiera2
  Data ĂŽnscrierii
  17.02.2010
  Postări
  2.683
  Puncte
  104.416
  Nivel
  100
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 25/70
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  14

  Re: Regulamentul de aplicare al Codului Rutier

  Regulamentul de aplicare al Codului Rutier IV
  CAPITOLUL IV
  Semnalizarea rutier?
  Art. 46. – (1) Semnifica?ia, precum ?i dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutier?, forma, simbolul, culoarea ?i
  condi?iile de execu?ie, amplasarea, instalarea ?i aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în
  domeniu.

  (2) Semnalizarea rutier? în tunele sau pe viaducte se asigur?, se realizeaz? ?i se între?ine de c?tre
  administratorul acestora.  SEC?IUNEA 1

  Semnalele luminoase  § 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circula?iei vehiculelor  Art. 47 – (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent,
  de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.

  (2) Dup? num?rul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

  a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitent? de avertizare;

  b) cu dou? corpuri de iluminat, pentru pietoni ?i bicicli?ti;

  c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;

  d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

  (3) Semafoarele se monteaz? în axul vertical al stâlpului sau pe consol?, pe portal ori suspendate pe cabluri,
  succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind urm?toarea:

  a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: ro?u, galben, verde;

  b) la semaforul cu dou? culori ordinea semnalelor este: ro?u, verde;

  c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara ?i unul la partea inferioar?,
  toate cu lumina alb?.  Art. 48. – (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circula?iei în intersec?ii se instaleaz?
  obligatoriu înainte de intersec?ie, astfel încât s? fie vizibile de la o distanta de cel pu?in 50 m. Acestea pot fi
  repetate în mijlocul, deasupra ori de cealalt? parte a intersec?iei.

  (2) Semnifica?ia semnalelor luminoase pentru dirijarea circula?iei vehiculelor este valabil? pe întreaga l??ime a
  p?r?ii carosabile deschise circula?iei conduc?torilor c?rora li se adreseaz?. Pe drumurile cu dou? sau mai multe
  benzi pe sens, pentru direc?ii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra
  uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnifica?ia semnalelor luminoase se limiteaz? la banda sau benzile astfel
  semnalizate.  Art. 49. – Pe l?mpile de culoare ro?ie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate s?ge?i de culoare neagr? care
  indic? direc?iile de deplasare corespunz?toare acestora. În acest caz interdic?ia sau permisiunea de trecere impus?
  de semnalul luminos este limitat? la direc?ia sau direc?iile indicate prin aceste s?ge?i. Aceea?i semnifica?ie o au
  ?i s?ge?ile aplicate pe panourile adi?ionale ce înso?esc, la partea inferioar?, semafoarele. S?geata pentru mersul
  înainte are vârful în sus.  Art. 50. – (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caset? cu patru corpuri de iluminat de culoare alb?, dintre
  care trei sunt pozi?ionate orizontal ?i una sub cea din mijloc, înso?ite de panouri cu semne adi?ionale.

  (2) Semnalul de liber? trecere pentru tramvaie este dat de combina?ia luminoas? a l?mpii inferioare cu una dintre
  cele trei l?mpi situate la partea superioar? pentru indicarea direc?iei.

  (3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din
  partea superioar? a casetei.  Art. 51. – (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

  (2) Când semaforul este înso?it de una sau mai multe l?mpi care emit lumina intermitent? de culoare verde sub forma
  uneia sau unor s?ge?i pe fond negru c?tre dreapta, acestea permit trecerea numai în direc?ia indicat?, oricare ar fi
  în acel moment semnalul în func?iune al semaforului.  Art. 52. – (1) Semnalul de culoare ro?ie interzice trecerea.

  (2) La semnalul de culoare ro?ie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, dup? caz, pentru
  trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dac? semaforul este instalat deasupra ori de
  cealalt? parte a intersec?iei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie
  oprit înainte de marginea p?r?ii carosabile a drumului ce urmeaz? a fi intersectat.

  (3) Atunci când semnalul de culoare ro?ie func?ioneaz? concomitent cu cel de culoare galben?, acesta anun?? apari?ia
  semnalului de culoare verde.  Art. 53. – (1) Când semnalul de culoare galben? apare dup? semnalul de culoare verde, conduc?torul vehiculului care
  se apropie de intersec?ie nu trebuie s? treac? de locurile prev?zute la art. 52 alin. (2), cu excep?ia situa?iei în
  care, la apari?ia semnalului, se afl? atât de aproape de acele locuri, încât nu ar mai putea opri vehiculul în
  condi?ii de siguran??.

  (2) Semnalul de culoare galben? intermitent permite trecerea, conduc?torul de vehicul fiind obligat s? circule cu
  vitez? redus?, s? respecte semnifica?ia semnaliz?rii rutiere ?i a regulilor de circula?ie aplicabile în acel loc.  Art. 54. – În intersec?ii dirijarea circula?iei tramvaielor se poate realiza ?i prin semafoare având semnale
  luminoase de culoare alb?, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circula?iei celorlalte vehicule.  Art. 55. – Semnalul luminos destinat numai dirij?rii circula?iei bicicletelor are în câmpul s?u imaginea unei
  biciclete de culoare ro?ie, respectiv verde pe fond negru. Aceea?i destina?ie o are ?i semnalul luminos al unui
  semafor înso?it de un panou adi?ional pe care figureaz? o biciclet?.  Art. 56. – (1) Când deasupra benzilor de circula?ie sunt instalate dispozitive care emit semnale ro?ii ?i verzi,
  acestea sunt destinate semnaliz?rii benzilor cu circula?ie reversibil?. Semnalul ro?u, având forma a dou? bare
  încruci?ate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra c?reia se g?se?te, iar semnalul verde, de forma unei
  s?ge?i cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor ?i circula?ia pe acea band?.  (2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor s?ge?i de culoare galben? ori alb? cu vârful orientat
  c?tre dreapta sau stânga jos, anun?? schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circula?ie reversibil? ori
  faptul c? banda deasupra c?reia se afl? este pe punctul de a fi închis? circula?iei conduc?torilor c?rora li se
  adreseaz?, ace?tia fiind obliga?i s? se deplaseze pe banda sau benzile indicate de s?ge?i.  Art. 57. – Conduc?torul vehiculului care intr? într-o intersec?ie la culoarea verde a semaforului este obligat s?
  respecte ?i semnifica?ia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.  § 2. Semnalele luminoase pentru pietoni  Art. 58. - (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde ?i ro?ie. Acestea func?ioneaz? corelat cu
  semnalele pentru dirijarea circula?iei vehiculelor.

  (2) Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul s?u imaginea unui pieton în mers, iar cel ro?u, imaginea unui
  pieton oprit.

  (3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi înso?ite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de
  c?tre nev?z?tori.

  (4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poli?iei, poate
  amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manual? a cererii de
  verde, care se poate face direct de c?tre pietoni.  Art. 59. – (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

  (2) Când semnalul de culoare verde începe s? func?ioneze intermitent înseamn? c? timpul afectat travers?rii drumului
  este în curs de epuizare ?i urmeaz? semnalul ro?u. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie s?
  gr?beasc? trecerea, iar dac? drumul este prev?zut cu un refugiu sau spa?iu interzis circula?iei vehiculelor, s?
  a?tepte pe acesta apari?ia semnalului de culoare verde.  Art. 60. – Semnalul de culoare verde intermitent ?i semnalul de culoare ro?ie interzic pietonilor s? se angajeze în
  traversare pe partea carosabil?.  § 3. Alte semnale luminoase  Art. 61. – În cazul semaforiz?rii corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a
  timpului aferent culorii, precum ?i dispozitive luminoase care s? arate participan?ilor la trafic timpii stabili?i
  prin programul de semaforizare, iar pentru conduc?torii de autovehicule ?i viteza de deplasare.  Art. 62. – Semaforul de avertizare se instaleaz? la ie?irea din intersec?ie ?i este constituit dintr-un corp de
  iluminat cu lumina galben? intermitent?. Acesta poate avea în câmpul s?u imaginea unui pieton în mi?care, de culoare
  galben? pe fond negru.  Art. 63. – Pentru semnalizarea ?i dirijarea circula?iei pe sectoarele de drumuri unde se execut? lucr?ri pe partea
  carosabil?, cu excep?ia autostr?zilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obliga?ia presemnaliz?rii
  acestora.

  SEC?IUNEA a 2-a

  Indicatoarele  Art. 64. – Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:

  a) de avertizare;

  b) de reglementare, care pot fi:

  1. de prioritate;

  2. de interzicere sau restric?ie;

  3. de obligare;

  c) de orientare ?i informare, care pot fi:

  1. de orientare;

  2. de informare;

  3. de informare turistic?;

  4. panouri adi?ionale;

  5. indicatoare kilometrice ?i hectometrice;

  d) mijloace de semnalizare a lucr?rilor, care cuprind:

  1. indicatoare rutiere temporare;

  2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucr?rilor.  Art. 65. – (1) Indicatoarele se instaleaz?, de regul?, pe partea dreapt? a sensului de mers. În cazul în care
  condi?iile locale împiedic? observarea din timp a indicatoarelor de c?tre conduc?torii c?rora li se adreseaz?, ele
  se pot instala ori repeta pe partea stâng?, în zona median? a drumului, pe un refugiu ori spa?iu interzis
  circula?iei vehiculelor, deasupra p?r?ii carosabile sau de cealalt? parte a intersec?iei, în loc vizibil pentru to?i
  participan?ii la trafic.

  (2) Indicatoarele pot fi înso?ite de panouri cu semne adi?ionale con?inând inscrip?ii sau simboluri care le
  precizeaz?, completeaz? ori limiteaz? semnifica?ia.

  (3) Semnele adi?ionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dac? în?elegerea
  semnifica?iei acestora nu este afectat?.

  (4) Pentru a fi vizibile ?i pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie s? fie reflectorizante, luminoase ori
  iluminate.

  (5) În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea ?i a eviden?ia semnifica?ia unor indicatoare acestea pot
  figura grupat pe un panou cu folie fluorescent – retroreflectorizant? cu reflexie ridicat?. Aceste indicatoare pot
  fi înso?ite, dup? caz, de dispozitive luminoase.  Art. 66. – (1) Semnifica?ia unui indicator este valabil? pe întreaga l??ime a p?r?ii carosabile deschise circula?iei
  conduc?torilor c?rora li se adreseaz?.

  (2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnifica?ia lui este valabil? numai pentru banda
  ori benzile astfel semnalizate.

  (3) Semnifica?ia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor care
  avertizeaz? sectoare periculoase, zona de ac?iune a indicatoarelor este reglementat? prin pl?cu?e adi?ionale.

  (4) Indicatoarele de avertizare se instaleaz? înaintea locului periculos, la o distan?? de maximum 50 m în
  localit??i, între 100 m ?i 250 m în afara localit??ilor, respectiv între 500 m ?i 1000 m pe autostr?zi ?i drumuri
  expres. Când condi?iile din teren impun amplasarea la o distan?? mai mare, sub indicator se instaleaz? un panou
  adi?ional „Distan?a între indicator ?i începutul locului periculos”.

  (5) Pe autostr?zi ?i drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu s? se instaleze un panou
  adi?ional „Distan?a între indicator ?i începutul locului periculos”. În situa?ia când lungimea sectorului periculos
  dep??e?te 1000 m, sub indicator se monteaz? panoul adi?ional „Lungimea sectorului periculos la care se refer?
  indicatorul”.

  (6) Semnifica?ia indicatoarelor de interzicere sau de restric?ie începe din dreptul acestora. În lipsa unei
  semnaliz?ri care s? precizeze lungimea sectorului pe care se aplic? reglementarea ori a unor indicatoare care s?
  anun?e sfâr?itul interdic?iei sau al restric?iei, semnifica?ia acestor indicatoare înceteaz? în intersec?ia cea mai
  apropiat?. Când indicatoarele de interzicere sau restric?ie sunt instalate împreun? cu indicatorul ce anun??
  intrarea într-o localitate, semnifica?ia lor este valabil? pe drumul respectiv pân? la întâlnirea indicatorului
  „Ie?ire din localitate”, cu excep?ia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.  Art. 67. – Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restric?ie sau interzicere
  ori indicatoarelor de orientare au acelea?i caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea c? fondul alb este
  înlocuit cu fondul galben.

  SEC?IUNEA a 3 – a

  Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferat?  Art. 68. – Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferat? se semnalizeaz? cu indicatoare de avertizare
  corespunz?toare ?i/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferat?.  Art. 69. – (1) Trecerea la nivel cu calea ferat? curent? f?r? bariere sau semibariere se semnalizeaz?, dup? caz, cu
  indicatoarele „Trecere la nivel cu calea ferat? simpl?, f?r? bariere” sau „Trecere la nivel cu calea ferat? dubl?,
  f?r? bariere”, înso?ite de indicatorul „Oprire”.

  (2) La trecerea la nivel cu calea ferat? curent? prev?zut? cu instala?ii de semnalizare automat? f?r? bariere,
  interzicerea circula?iei rutiere se realizeaz? optic, prin func?ionarea dispozitivelor cu lumini
  intermitent-alternative ro?ii ?i stingerea semnaliz?rii de control reprezentat? de lumina intermitent? alb? ?i
  acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.  Art. 70. – (1) Trecerile la nivel cu calea ferat? curent? pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase,
  prev?zute cu semibariere.

  (2) Trecerile la nivel cu calea ferat? curent? pot fi asigurate ?i cu bariere care sunt ac?ionate manual.

  (3) Barierele ?i semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare ro?ie ?i alb? ?i pot fi prev?zute, la
  mijloc, cu un disc ro?u. Benzile trebuie s? fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte
  barierele ?i semibarierele trebuie s? fie iluminate ori prev?zute cu dispozitive cu lumin? ro?ie.

  (4) La trecerea la nivel cu calea ferat? prev?zut? cu instala?ii de semnalizare automat? cu bariere, semnalizarea de
  interzicere a circula?iei rutiere se realizeaz? în condi?iile prev?zute la art.69 alin.(2), precum ?i prin coborârea
  în pozi?ie orizontal? a semibarierelor.  Art. 71. – (1) Semnalizarea de interzicere a circula?iei rutiere se consider? realizat? chiar ?i numai în una din
  urm?toarele situa?ii :

  a) prin aprinderea unei singure unit??i luminoase a dispozitivului cu lumin? intermitent-alternativ? ro?ie;

  b) prin func?ionarea sistemului sonor;

  c) prin pozi?ia orizontal? a unei singure semibariere.

  (2) Circula?ia rutier? se consider? de asemenea interzis? ?i în situa?ia în care barierele sau semibarierele sunt în
  curs de coborâre sau de ridicare.  Art. 72. – În zona trecerilor la nivel, func?ionarea instala?iilor de semnalizare a apropierii trenurilor f?r?
  bariere, a instala?iilor de semnalizare a apropierii trenurilor cu semibariere sau a barierelor mecanice, precum ?i
  instalarea indicatoarelor „Oprire”, „Trecere la nivel cu o cale ferat? simpl?/dubl?, f?r? bariere”, „Trecere la
  nivel cu o cale ferat? simpl?/dubl?, f?r? bariere, prev?zut? cu instala?ie de semnalizare luminoas? automat?” sunt
  asigurate de administratorul de cale ferat?, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferat? este asigurat de
  c?tre administratorul drumului.  Art. 73. – (1) La trecerea la nivel cu o cale ferat? industrial? se instaleaz? indicatorul „Alte pericole”, înso?it
  de un panou adi?ional ce con?ine imaginea unei locomotive.

  (2) Atunci când pe calea ferat? industrial? se deplaseaz? un vehicul feroviar, circula?ia trebuie dirijat? de un
  agent de cale ferat?.  Art. 74. – Por?ile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferat? electrificat?, destinate s?
  interzic? accesul vehiculelor a c?ror înc?rc?tur? dep??e?te în în?l?ime limita de siguran?? admis?, sunt marcate cu
  benzi alternante de culoare galben? ?i neagr?. Pe stâlpii de sus?inere ai por?ilor de gabarit se instaleaz?
  indicatoare rutiere prin care se precizeaz? în?l?imea maxim? de trecere admis?.

  SEC?IUNEA a 4-a

  Marcajele  Art. 75. – (1) Marcajele servesc la organizarea circula?iei, avertizarea sau îndrumarea participan?ilor la trafic.
  Acestea pot fi folosite singure sau împreun? cu alte mijloace de semnalizare rutier? pe care le completeaz? sau le
  precizeaz? semnifica?ia.

  (2) Marcajele se aplic? pe suprafa?a p?r?ii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucr?ri de art?, pe
  accesorii ale drumurilor, precum ?i pe alte elemente ?i construc?ii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe
  drumurile publice trebuie s? fie reflectorizante sau înso?ite de dispozitive reflectorizante care trebuie s?-?i
  p?streze propriet??ile de reflexie ?i pe timp de ploaie sau cea??.

  (3) Marcajele nu trebuie s? incomodeze în nici un fel desf??urarea circula?iei, iar suprafa?a acestora nu trebuie s?
  fie lunecoas?. Marcajele pe partea carosabil? se execut? cu microbile de sticl? ?i pot fi înso?ite de butoni cu
  elemente retroreflectorizante.  Art. 76. – Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

  a) longitudinale, care pot fi:

  1. de separare a sensurilor de circula?ie;

  2. de separare a benzilor pe acela?i sens;

  b) de delimitare a p?r?ii carosabile;

  c) transversale, care pot fi:

  1. de oprire;

  2. de cedare a trecerii;

  3. de traversare pentru pietoni;

  4. de traversare pentru bicicli?ti;

  d) diverse, care pot fi :

  1. de ghidare;

  2. pentru spa?ii interzise ;

  3. pentru interzicerea sta?ion?rii ;

  4. pentru sta?ii de autobuze, troleibuze, taximetre;

  5. pentru locuri de parcare;

  6. s?ge?i sau inscrip?ii;

  e) laterale aplicate pe :

  1. lucr?ri de art? (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);

  2. parapete ;

  3. stâlpi ?i copaci situa?i pe platforma drumului ;

  4. borduri.  Art. 77. – (1) Administratorul drumului public este obligat s? aplice marcaje cu linii continue sau discontinue,
  dup? caz, atât pentru separarea sensurilor ?i benzilor de circula?ie, cât ?i pentru delimitarea p?r?ii carosabile.

  (2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continu? simpl? sau dubl? interzice înc?lcarea acestuia.

  (3) Marcajul format dintr-o linie continu? aplicat? pe bordura trotuarului sau la marginea p?r?ii carosabile
  interzice sta?ionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie înso?e?te un indicator de
  interzicere a sta?ion?rii, aceasta precizeaz? lungimea sectorului de drum pe care este valabil? interzicerea.

  (4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaz? banda pe care este aplicat ?i un marcaj
  simbolizând o anumit? categorie sau anumite categorii de vehicule, semnific? faptul c? banda este rezervat?
  circula?iei acelei sau acelor categorii de vehicule.  Art. 78. – Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinu? simpl? sau dubl? permite trecerea peste acesta,
  dac? manevra sau reglement?rile instituite impun acest lucru.  Art. 79. – (1) Marcajul cu linie discontinu? poate fi simplu sau dublu ?i se folose?te în urm?toarele situa?ii:

  a) marcajul cu linie discontinu? simpl?:

  1. pentru separarea sensurilor de circula?ie, pe drumurile cu dou? benzi ?i circula?ie în ambele sensuri;

  2. pentru separarea benzilor de circula?ie pe acela?i sens, pe drumurile cu cel pu?in dou? benzi pe sens;

  3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinu? la una continu?. În localit??i acest marcaj nu este
  obligatoriu;

  4. pentru a separa, pe autostr?zi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circula?ie;

  5. pentru marcaje de ghidare în intersec?ii;

  b) marcajul cu linie discontinu? dubl?, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este
  înso?it de dispozitive luminoase speciale prev?zute la art. 56.

  (2) Linia continu? se folose?te în urm?toarele situa?ii :

  a) linia continu? simpl?, pentru separarea sensurilor de circula?ie, a benzilor de acela?i sens la apropierea de
  intersec?ii ?i în zone periculoase;

  b) linia continu? dubl?, pentru separarea sensurilor de circula?ie cu minimum dou? benzi pe fiecare sens, precum ?i
  la drumuri cu o band? pe sens sau în alte situa?ii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul
  poli?iei rutiere.

  (3) În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continu? ?i una discontinu? al?turate, conduc?torul de
  vehicul trebuie s? respecte semnifica?ia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.

  (4) Pe drumurile cu circula?ie în ambele sensuri prev?zute cu o singur? band? pe sens, pe distan?a cuprins? între
  indicatoarele de avertizare „Copii”, aferente celor dou? sensuri, marcajul de separare a sensurilor se execut? cu
  linie continu?.”  Art. 80. – (1) Marcajele de delimitare a p?r?ii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se execut? la limita
  din dreapta a p?r?ii carosabile în sensul de mers, cu excep?ia autostr?zilor ?i a drumurilor expres, unde marcajul
  se aplic? ?i pe partea stâng?, lâng? mijlocul fizic de separare a sensurilor de circula?ie. Aceste marcaje pot fi cu
  linie continu? sau discontinu? simpl?.

  (2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie s? o urmeze în traversare
  unei intersec?ii ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul
  central ori liniile de separare a benzii de circula?ie nu sunt coliniare.

  (3) Marcajele pentru interzicerea sta?ion?rii se pot realiza:

  a) prin linie continu? galben? aplicat? pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând
  marcajul de delimitare a p?r?ii carosabile spre exteriorul platformei drumului;

  b) printr-o linie în zig-zag la marginea p?r?ii carosabile.

  (4) Marcajele prin s?ge?i sunt folosite pentru:

  a) selectarea pe benzi ;

  b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentar? pentru vehicule lente, banda care se suprim? prin
  îngustarea p?r?ii carosabile);

  c) repliere, numai în afara localit??ilor pe drumuri cu o band? pe sens ?i dublu sens de circula?ie.  Art. 81. – (1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continu?, aplicat? pe l??imea uneia sau mai multor benzi,
  indic? linia înaintea c?reia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului „Oprire”. Un asemenea marcaj poate
  fi folosit pentru a indica linia de oprire impus? printr-un semnal luminos, printr-o comand? a agentului care
  dirijeaz? circula?ia, de prezen?a unei treceri la nivel cu o cale ferat?, cu o linie de tramvai sau a unei treceri
  pentru pietoni. Înaintea marcajului ce înso?e?te indicatorul „Oprire” se poate aplica pe partea carosabil?
  inscrip?ia „STOP”.

  (2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinu?, aplicat? pe l??imea uneia sau mai multor benzi, indic?
  linia care nu trebuie dep??it? atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica
  pe partea carosabil? un marcaj sub forma de triunghi având o latur? paralel? cu linia discontinu?, iar vârful
  îndreptat spre vehiculul care se apropie.

  (3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indic? locul pe unde pietonii trebuie s?
  traverseze drumul. Aceste linii au l??imea mai mare decât a oric?ror alte marcaje.

  (4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fa?? de axul
  drumului, indic? locul destinat travers?rii p?r?ii carosabile de c?tre bicicli?ti.  Art. 82. – (1) În scopul sporirii impactului vizual asupra participan?ilor la trafic, pe partea carosabil? se pot
  executa marcaje sub form? de inscrip?ii, simboluri ?i figuri.

  (2) Pe autostr?zi, pe drumurile expres ?i pe drumuri na?ionale deschise traficului interna?ional (E), la
  extremit??ile p?r?ii carosabile se aplic? marcaje rezonatoare pentru avertizarea conduc?torilor de autovehicule la
  ie?irea de pe partea carosabil?.  Art. 83. – (1) Marcajele, cum sunt: s?ge?ile, inscrip?iile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a
  repeta semnifica?ia indicatoarelor sau pentru a da participan?ilor la trafic indica?ii care nu le pot fi furnizate,
  în mod adecvat, prin indicatoare.

  (2) Marcajul sub forma unei sau unor s?ge?i, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, oblig?
  la urmarea direc?iei sau direc?iilor astfel indicate. S?geata de repliere care este oblic? fa?? de axul drumului,
  aplicat? pe o band? sau intercalat? într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaz? obliga?ia
  c? vehiculul care nu se afl? pe banda indicat? de s?geat? s? fie condus pe acea band?.

  (3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnific? interzicerea sta?ion?rii vehiculelor pe partea drumului pe
  care este aplicat. O astfel de linie completat? cu înscrisul „BUS” sau „TAXI” poate fi folosit? pentru semnalizarea
  sta?iilor de autobuze ?i troleibuze, respectiv de taximetre.

  (4) Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur,
  delimiteaz? spa?iul interzis circula?iei.

  (5) Marcajele se pot aplica ?i pe ziduri de sprijin, parapete de protec?ie sau alte amenaj?ri rutiere laterale
  drumului, pentru a le face mai vizibile conduc?torilor de vehicule.

  (6) Marcajele sunt de regul? de culoare alb?, cu excep?ia celor ce se aplic? pe elementele laterale drumului care
  sunt de culoare alb?, neagr? sau galben? ?i neagr?, precum ?i a celor provizorii, folosite la organizarea
  circula?iei în zona lucr?rilor, care sunt de culoare galben?. În zonele periculoase sau unde sta?ionarea vehiculelor
  este limitat? în timp, marcajele pot fi ?i de alte culori.

  SEC?IUNEA a 5-a

  Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului ?i a lucr?rilor  Art. 84. – (1) În afara localit??ilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaz? cu stâlpi de
  ghidare lamelari, de culoare alb?, omologa?i, instala?i la intervale de 50 m între ei, sau prin parapete. Pe stâlpii
  de ghidare lamelari ?i pe parapete se aplic? dispozitive reflectorizante de culoare ro?ie ?i alb? sau galben?.
  Dispozitivele reflectorizante de culoare ro?ie trebuie s? fie vizibile numai pe partea dreapt? a drumului în sensul
  de mers. Materialele din care stâlpii de ghidare lamelari sunt confec?iona?i, nu trebuie s? fie dure.

  (2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta ?i pe parapetele de
  protec?ie, pere?ii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenaj?ri rutiere ori instala?ii laterale drumului.  Art. 85. – (1) Semnalizarea lucr?rilor executate pe drumurile publice este obligatorie ?i se realizeaz? în scopul
  asigur?rii desf??ur?rii în condi?ii corespunz?toare a circula?iei pe sectorul de drum r?mas neafectat sau, dup? caz,
  devierea acesteia pe variante ocolitoare ?i are semnifica?ia interzicerii circula?iei în zona afectat? de lucr?ri.

  (2) Sectoarelor de drum afectate de lucr?ri, trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare ?i mijloace auxiliare de
  semnalizare rutier?, precum semafoare, balize direc?ionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete
  din material plastic lestabile ?i c?rucioare portsemnalizare, prev?zute cu elemente fluorescent – reflectorizante.
  Acestea nu trebuie confec?ionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie înso?ite de l?mpi cu lumin?
  galben? intermitent?.

  (3) Pentru organizarea circula?iei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instaleaz? indicatoare ?i balize
  reflectorizante sau, dup? caz, amenaj?ri rutiere tip „limitatoare de vitez?” ?i se aplic? marcaje, corespunz?tor
  situa?iei create. Dac? este cazul, dirijarea circula?iei se realizeaz? prin semnale luminoase ori semnale ale
  lucr?torului de drumuri desemnat ?i special instruit.  Art. 86. – (1) Semnalizarea instituit? pe sectoarele de drum pe care se execut? lucr?ri trebuie între?inut? ?i
  modificat? corespunz?tor evolu?iei acestora. La terminarea lucr?rilor executantul trebuie s? asigure, concomitent cu
  repararea sectorului de drum public afectat, ?i refacerea semnaliz?rii ini?iale sau modificarea ei, potrivit noilor
  condi?ii de circula?ie.

  (2) Persoanele care execut? lucr?ri de orice natur? pe partea carosabil? a drumului public sunt obligate s? poarte
  echipament de protec?ie – avertizare fluorescent ?i reflectorizant, de culoare galben? sau portocalie, pentru a fi
  observate cu u?urin?? de participan?ii la trafic.  Art. 87. – Nicio lucrare care afecteaz? drumul public nu poate fi început? sau, dup? caz, continuat? dac?
  executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului ?i acordul poli?iei, nu a realizat semnalizarea
  temporar? corespunz?toare, iar termenul aprobat a fost dep??it ori lucrarea se execut? în alte condi?ii decât cele
  stabilite în autoriza?ie sau acord.

  SEC?IUNEA a 6-a

  Semnalele poli?i?tilor ?i ale altor persoane care dirijeaz? circula?ia  Art. 88. – (1) Semnalele poli?istului care dirijeaz? circula?ia au urm?toarele semnifica?ii:

  a) bra?ul ridicat vertical semnific? „aten?ie, oprire” pentru to?i participan?ii la trafic care se apropie, cu
  excep?ia conduc?torilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condi?ii de siguran??. Dac? semnalul este dat
  într-o intersec?ie, aceasta nu impune oprirea conduc?torilor de vehicule care se afl? deja angaja?i în traversare;

  b) bra?ul sau bra?ele întinse orizontal semnific? „oprire” pentru to?i participan?ii la trafic care, indiferent de
  sensul lor de mers, circul? din direc?ia sau direc?iile intersectate de bra?ul sau bra?ele întinse. Dup? ce a dat
  acest semnal, poli?istul poate coborî bra?ul sau bra?ele, pozi?ia sa însemnând, de asemenea, „oprire” pentru
  participan?ii la trafic care vin din fa?? ori din spate;

  c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumin? ro?ie ori a bastonului
  fluorescent-reflectorizant, semnific? „oprire” pentru participan?ii la trafic, spre care este îndreptat;

  d) balansarea pe vertical? a bra?ului, având palma orientat? c?tre sol, semnific? reducerea vitezei;

  e) rotirea vioaie a bra?ului semnific? m?rirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau gr?birea travers?rii drumului
  de c?tre pietoni.

  (2) Poli?istul care dirijeaz? circula?ia poate efectua semnal cu bra?ul ca vehiculul s? avanseze, s? dep??easc?, s?
  treac? prin fa?a ori prin spatele s?u, s? îl ocoleasc? prin partea sa stâng? sau dreapt?, iar pietonii s? traverseze
  drumul ori s? se opreasc?.

  (3) La efectuarea comenzilor prev?zute la alin. (1) ?i (2), poli?istul poate folosi ?i fluierul.  Art. 89. – (1) Oprirea participan?ilor la trafic este obligatorie ?i la semnalele date de:

  a) poli?i?tii de frontier?;

  b) îndrum?torii de circula?ie ai Ministerului Ap?r?rii;

  c) agen?ii de cale ferat?, la trecerile la nivel;

  d) personalul autorizat din zona lucr?rilor pe drumurile publice;

  e) membrii patrulelor ?colare de circula?ie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unit??ilor de înv???mânt;

  f) nev?z?tori, prin ridicarea bastonului alb, atunci când ace?tia traverseaz? strada.

  (2) Persoanele prev?zute la alin.(1) lit.a) – d) pot efectua ?i urm?toarele semnale:

  a) balansarea bra?ului în plan vertical, cu palma mâinii orientat? c?tre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care
  semnific? reducerea vitezei;

  b) rotirea vioaie a bra?ului, care semnific? m?rirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv gr?birea
  travers?rii drumului de c?tre pietoni;  Art. 90. – Persoanele prev?zute la art. 88 alin. (1) ?i art. 89 alin. (1) lit. a)- e), care dirijeaz? circula?ia
  trebuie s? fie echipate ?i plasate astfel încât s? poat? fi observate ?i recunoscute cu u?urin?? de c?tre
  participan?ii la trafic.

  SEC?IUNEA a 7-a

  Semnalele utilizate de conduc?torii autovehiculelor cu regim

  de circula?ie prioritar? ?i obliga?iile celorlal?i participan?i la trafic  Art. 91. – (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase ?i sonore se folosesc de c?tre conduc?torii
  autovehiculelor prev?zute la art.32 alin.(2) lit.a) ?i b) din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.195/2002,
  republicat? numai dac? interven?ia sau misiunea impun urgen??.

  (2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoas? pot fi folosite ?i f?r? a fi înso?ite de cele sonore, în func?ie
  de natura misiunii ori de condi?iile de trafic, situa?ie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circula?ie
  prioritar?.

  (3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonor? separat de cele luminoase.  Art. 92. – (1) Poli?istul rutier aflat într-un autovehicul al poli?iei poate utiliza ?i dispozitive luminoase cu
  mesaje variabile pentru a transmite o dispozi?ie sau o indica?ie participan?ilor la trafic. Aceste semnale pot fi
  adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.

  (2) Poli?istul rutier, aflat într-un autovehicul al poli?iei, poate executa semnale cu bra?ul, cu sau f?r? baston
  reflectorizant, scos pe partea lateral? dreapta a vehiculului. Acest semnal semnific? oprire pentru conduc?torii
  vehiculelor care circul? în spatele autovehiculului poli?iei. Acela?i semnal efectuat pe partea stâng? a
  autovehiculului semnific? oprire pentru conduc?torii vehiculelor care circul? pe banda din partea stâng? în acela?i
  sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poli?iei.  Art. 93. – Conduc?torii de autovehicule care se apropie de o coloan? oficial? o pot dep??i dac? li se semnalizeaz?
  aceast? manevr? de c?tre poli?istul rutier. Se interzice altor participan?i la trafic intercalarea sau ata?area la o
  astfel de coloan? oficial?.  Art. 94. – (1) Coloanele oficiale se înso?esc de echipaje ale poli?iei rutiere, în condi?iile stabilite prin
  instruc?iuni emise de ministrul administra?iei ?i internelor.

  (2) Coloanele de vehicule cu specific militar se înso?esc de autovehicule de control al circula?iei apar?inând
  Ministerului Ap?r?rii, care au în func?iune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum ?i cele luminoase de
  culoare albastr?.  Art. 95. – Vehiculele care, prin construc?ie sau datorit? înc?rc?turii transportate, dep??esc masa ?i/sau gabaritul
  prev?zute de normele legale, precum ?i transporturile speciale pot fi înso?ite de echipaje ale poli?iei rutiere
  numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poli?iei Române.

  0 Nepermis! Nepermis!
  Dacă mesajul de mai sus vă aparține sau considerați că sunt încălcate anumite drepturi
  de autor, sau dacă-l considerați proprietate personală trimiteți o sesizare cu linkul
  acestui mesaj prin formularul de contact din subsolul paginii. Va mulțumim!
  Mesajele postate sub acest cont nu sunt personale, ele sunt preluate de la utilizatorii noștri.
  Aceste mesaje sunt preluate din emailuri de pe toate site-urile, de pe Facebook sau alte platforme.


  Web: www.politiarutiera.ro
  Facebook: www.facebook.com/politiarutiera

 5. #5
  General de Brigada
  Puncte: 104.416, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  Turat la maximumVeteran50000 Puncte Experienţă
  Premii:
  Închizător de Discuţii
  Avatarul lui politiarutiera2
  Data ĂŽnscrierii
  17.02.2010
  Postări
  2.683
  Puncte
  104.416
  Nivel
  100
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 25/70
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  14

  Re: Regulamentul de aplicare al Codului Rutier

  CAPITOLUL V
  Reguli de circula?ie

  SEC?IUNEA 1
  Reguli generale
  Art. 96. – (1) Participan?ii la trafic sunt obliga?i s? anun?e administratorul drumului public ori cea mai apropiat? unitate de poli?ie atunci când au cuno?tin?? despre existen?a pe drum a unui obstacol sau a oric?rei alte situa?ii periculoase pentru fluen?a ?i iguran?a circula?iei.

  (2) Se interzice oric?rei persoane s? arunce, s? lase sau s? abandoneze obiecte, materiale sau substan?e ori s? creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligat? s? îl înl?ture ?i, dac? nu este posibil, s? îi semnalizeze prezen?a ?i s? anun?e imediat administratorul drumului public ?i cea mai apropiat? unitate de poli?ie.  Art. 97. – (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu în?l?imea sub 150 cm trebuie s? poarte centuri de siguran?? adaptate greut??ii ?i dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transport? numai în dispozitive de re?inere omologate.

  (2) Conduc?torilor de autovehicule le este interzis s? transporte copii cu vârst? de pân? la 12 ani pe scaunul din
  fa??, chiar dac? sunt ?inu?i în bra?e de persoane majore, în timpul deplas?rii pe drumurile publice.

  (3) Se interzice conduc?torilor de autovehicule, precum ?i persoanelor care ocup? scaunul din fa?? s? ?in? în bra?e
  animale, în timpul deplas?rii pe drumurile publice.

  (4) Se excepteaz? de la obliga?ia de a purta centura de siguran??:

  a) conduc?torii de autoturisme pe timpul execut?rii manevrei de mers înapoi sau care sta?ioneaz?;

  b) femeile în stare vizibil? de graviditate;

  c) conduc?torii de autoturisme care execut? servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când
  transport? pasageri;

  d) persoanele care au certificat medical în care s? fie men?ionat? afec?iunea care contraindic? purtarea centurii de
  siguran??;

  e) instructorii auto pe timpul preg?tirii practice a persoanelor care înva?? s? conduc? un autovehicul pe drumurile
  publice sau examinatorul din cadrul autorit??ii competente în timpul desf??ur?rii probelor practice ale examenului
  pentru ob?inerea permisului de conducere;

  (5) Persoanele prev?zute la alin.(4) lit.d) sunt obligate s? aib? asupra lor certificatul medical, în con?inutul
  c?ruia trebuie s? fie men?ionat? durata de valabilitate a acestuia;

  (6) Afec?iunile medicale pentru care se acord? scutire de la portul centurii de siguran??, precum ?i modelul
  certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului s?n?t??ii publice, care se public? în Monitorul
  Oficial al României.  Art. 98. – (1) Se interzice transportul pe motociclete ?i pe mopede a mai multor persoane decât locurile stabilite
  prin construc?ie, precum ?i al obiectelor voluminoase.

  (2) Copiii în vârst? de pân? la 7 ani, dac? sunt ?inu?i în bra?e, precum ?i cei de pân? la 14 ani se transport?
  numai în ata?ul motocicletelor.

  Art. 99. – (1) Circula?ia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatricul?rii sau înregistr?rii,
  cu excep?ia bicicletelor ?i a celor trase sau împinse cu mâna, este permis? numai în timpul zilei.

  (2) Se interzice conduc?torilor vehiculelor prev?zute la alin.(1) s? circule cu acestea cu o vitez? mai mare de 30
  km/h.


  SEC?IUNEA a 2-a

  Utilizarea p?r?ii carosabile


  Art. 100. – Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, p?r?ile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru
  categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale
  pentru mopede, biciclete ?i celelalte vehicule f?r? motor, acestea pot fi conduse ?i pe acostament în sensul de
  mers, dac? circula?ia se poate face f?r? pericol.

  Art. 101. – Când drumul are dou? sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situat? lâng?
  acostament sau bordur?. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, dac? banda de
  circula?ie utilizat? este ocupat?, cu obliga?ia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este
  posibil.

  Art. 102. – Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite dep??ite sau cele care se deplaseaz? cu vitez? redus?
  trebuie conduse numai pe banda de lâng? acostament sau bordur?, dac? în sensul de mers nu este amenajat? o band?
  destinat? acestora.

  Art. 103. – Pe drumul public cu cel mult dou? benzi pe sens ?i cu o a treia band? pe care este amplasat? linia
  tramvaiului lâng? axul drumului, conduc?torii de vehicule pot folosi aceasta band?, cu obliga?ia s? lase liber?
  calea tramvaiului, la apropierea acestuia.

  Art. 104. – Vehiculele care efectueaz? transport public de persoane se conduc pe banda rezervat? acestora, dac? o
  astfel de band? exist? ?i este semnalizat? ca atare. Pe aceea?i band? pot circula ?i autovehiculele cu regim de
  circula?ie prioritar? când se deplaseaz? în ac?iuni de interven?ii sau în misiuni care au caracter de urgen??.  Art. 105. – Se interzice intrarea într-o intersec?ie chiar dac? semnalul luminos ori un indicator de prioritate
  permit, dac? din cauza aglomer?rii circula?iei conduc?torul de vehicul risc? s? r?mân? imobilizat, stânjenind sau
  împiedicând desf??urarea traficului.

  SEC?IUNEA a 3-a

  Reguli pentru circula?ia vehiculelor  § 1. Pozi?ii în timpul mersului ?i circula?ia pe benzi  Art. 106. - (1) Pe un drum public prev?zut cu minimum trei benzi pe sens, când conduc?torii a dou? autovehicule
  circul? în aceea?i direc?ie, dar pe benzi diferite ?i inten?ioneaz? s? se înscrie pe banda libera dintre ei, cel
  care circul? pe banda din dreapta este obligat s? permit? celui care vine din stânga s? ocupe acea band?.

  (2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conduc?torii de autovehicule care circul? pe o band? care se sfâr?e?te,
  pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie s? permit? trecerea vehiculelor care circul? pe acea band?.  Art. 107. – (1) La intersec?iile prev?zute cu indicatoare ?i/sau cu marcaje pentru semnalizarea direc?iei de mers,
  conduc?torii de vehicule trebuie s? se încadreze pe benzile corespunz?toare direc?iei de mers voite, cu cel pu?in 50
  m înainte de intersec?ie ?i sunt obliga?i s? respecte semnifica?ia indicatoarelor ?i marcajelor.

  (2) La intersec?iile f?r? marcaje de delimitarea benzilor, conduc?torii vehiculelor ocup? în mers, cu cel pu?in 50 m
  înainte de intersec?ie, urm?toarele pozi?ii:

  a) rândul de lâng? bordur? sau acostament, cei care vor s? schimbe direc?ia de mers spre dreapta;

  b) rândul de lâng? axa drumului sau de lâng? marcajul de separare a sensurilor, cei care vor s? schimbe direc?ia de
  mers spre stânga. Când circula?ia se desf??oar? pe drumuri cu sens unic, conduc?torii de vehicule care inten?ioneaz?
  s? vireze la stânga, sunt obliga?i s? ocupe rândul de lâng? bordura sau acostamentul din partea stâng?;

  c) oricare dintre rânduri, cei care vor s? mearg? înainte.

  (3) Dac? în intersec?ie circul? ?i tramvaie, iar spa?iul dintre ?ina din dreapta ?i trotuar nu permite circula?ia pe
  dou? sau mai multe rânduri, to?i conduc?torii de vehicule, indiferent de direc?ia de deplasare, vor circula pe un
  singur rând, l?sând liber traseul tramvaiului.

  (4) În cazul în care tramvaiul este oprit într-o sta?ie f?r? refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie s? opreasc?
  în ordinea sosirii, în spatele acestuia, ?i s?-?i reia deplasarea numai dup? ce u?ile tramvaiului au fost închise ?i
  s-au asigurat c? nu pun în pericol siguran?a pietonilor angaja?i în traversarea drumului public.  Art. 108. – Schimbarea direc?iei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzis? în locurile unde sunt
  instalate indicatoare cu aceasta semnifica?ie.  Art. 109. – Dac? în apropierea unei intersec?ii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care oblig? s? se
  circule într-o anumit? direc?ie, vehiculele trebuie s? fie conduse numai în direc?ia sau direc?iile indicate.  Art. 110. – (1) În situa?iile în care exist? benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direc?iei de
  deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersec?iei, iar dac? exist? un marcaj de ghidare, cu
  respectarea semnifica?iei acestuia.

  (2) Schimbarea direc?iei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intr? într-o intersec?ie circulând pe
  acela?i drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaz? prin stânga centrului intersec?iei, f?r?
  intersectarea traiectoriei acestora.

  (3) Amenaj?rile rutiere sau obstacolele din zona median? a p?r?ii carosabile se ocolesc prin partea dreapt?.  Art. 111. – Se interzice circula?ia participan?ilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul c?rora sunt
  instalate indicatoare ce interzic accesul.  § 2. Semnalele conduc?torilor de vehicule  Art. 112. – Conduc?torii de vehicule semnalizeaz? cu mijloacele de avertizare luminoas?, sonor? sau cu bra?ul, dup?
  caz, înaintea efectu?rii oric?rei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.  Art. 113. – (1) Mijloacele de avertizare sonor? trebuie folosite de la o distan?? de cel pu?in 25 m fa?? de cei
  c?rora li se adreseaz?, pe o durat? de timp care s? asigure perceperea semnalului ?i f?r? s?-i determine pe ace?tia
  la manevre ce pot pune în pericol siguran?a circula?iei.

  (2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonor? nu poate fi folosit? în zonele de ac?iune a indicatorului
  „Claxonarea interzis?”.

  (3) Se excepteaz? de la prevederile alin. (2):

  a) conduc?torii autovehiculelor cu regim de circula?ie prioritar? când se deplaseaz? în ac?iuni de interven?ii sau
  în misiuni care au caracter de urgen??;

  b) conduc?torii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.  Art. 114. – (1) Conduc?torii de autovehicule, tramvaie ?i mopede sunt obliga?i s? foloseasc? instala?iile de
  iluminare ?i/sau semnalizare a acestora, dup? cum urmeaz?:

  a) luminile de pozi?ie sau de sta?ionare pe timpul imobiliz?rii vehiculului pe partea carosabil? în afara
  localit??ilor, de la l?sarea serii ?i pân? în zorii zilei, ziua când plou? toren?ial, ninge abundent sau este cea??
  dens?, ori în alte condi?ii care reduc vizibilitatea pe drumul public;

  b) luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localit??i, cât ?i în afara acestora, dup? gradul de
  iluminare a drumului public;

  c) luminile de întâlnire ?i cele de cea?? pe timp de cea?? dens?;

  d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care înso?esc coloane militare sau cortegii, transport? grupuri
  organizate de persoane ?i cele care tracteaz? alte vehicule sau care transport? m?rfuri ori produse periculoase, în
  timpul zilei;

  e) luminile de întâlnire atunci când plou? toren?ial, ninge abundent ori în alte condi?ii care reduc vizibilitatea
  pe drum;

  f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat c?tre înapoi;

  g) luminile indicatoare de direc?ie pentru semnalizarea schimb?rii direc?iei de mers, inclusiv la punerea în mi?care
  a vehiculului de pe loc.

  (2) Pe timpul nop?ii, la apropierea a dou? vehicule care circul? din sensuri opuse, conduc?torii acestora sunt
  obliga?i ca de la o distan?? de cel pu?in 200 m s? foloseasc? luminile de întâlnire concomitent cu reducerea
  vitezei. Când conduc?torul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circula în fa?a sa, acesta este obligat
  sa foloseasc? luminile de întâlnire de la o distan?? de cel pu?in 100 m.

  (3) Pe timpul nop?ii sau în condi?ii de vizibilitate redus? conduc?torii de autovehicule ?i tramvaie care se apropie
  de o intersec?ie nedirijat? prin semnale luminoase sau de c?tre poli?i?ti, sunt obliga?i s? semnalizeze prin
  folosirea alternant? a luminilor de întâlnire cu cele de drum dac? nu încalc? astfel prevederile alin. (2).

  (4) Pe timpul nop?ii sau în condi?ii de vizibilitate redus? autovehiculele sau remorcile cu defec?iuni la sistemul
  de iluminare ?i semnalizare luminoas? nu pot fi conduse sau remorcate f?r? a avea în func?iune pe partea stâng?, în
  fa?? o lumin? de întâlnire ?i în spate una de pozi?ie.

  (5) Luminile de avarie se folosesc în urm?toarele situa?ii:

  a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabil?;

  b) când vehiculul se deplaseaz? foarte lent ?i/sau constituie el însu?i un pericol pentru ceilal?i participan?i la
  trafic;

  c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.

  (6) În situa?iile prev?zute la alin.(5), conduc?torii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie s? pun? în
  func?iune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi ?i în cazul în care aceast? manevr? este impus? de
  blocarea circula?iei pe sensul de mers.

  (7) Când circul? prin tunel conduc?torul de vehicul este obligat s? foloseasc? luminile de întâlnire.  Art. 115. – Un vehicul poate fi oprit sau sta?ionat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre
  sunt permise, atunci când se afl?:

  a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distan?? de cel pu?in 50 m;

  b) în afara p?r?ii carosabile, pe un acostament consolidat;

  c) în localit??i, la marginea p?r?ii carosabile, în cazul motocicletelor cu dou? ro?i, f?r? ata? ?i a mopedelor,
  care nu sunt prev?zute cu surs? de energie.  Art. 116. – (1) Conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? semnalizeze schimbarea direc?iei de deplasare, dep??irea,
  oprirea ?i punerea în mi?care.

  (2) Inten?ia conduc?torilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba direc?ia de mers, de a ie?i dintr-un
  rând de vehicule sta?ionate sau de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o alt? band? de circula?ie sau de a
  vira spre dreapta ori spre stânga ori care urmeaz? s? efectueze întoarcere, dep??ire sau oprire se semnalizeaz? prin
  punerea în func?iune a luminilor indicatoare de direc?ie cu cel pu?in 50 m în localit??i ?i 100 m în afara
  localit??ilor, înainte începerea efectu?rii manevrelor.

  (3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabil? se
  semnalizeaz? cu lumina ro?ie din spate.  Art. 117. – (1) Conduc?torii vehiculelor cu dou? ro?i, precum ?i ai celor cu trac?iune animal? ori ai celor trase
  sau împinse cu mâna sunt obliga?i s? efectueze urm?toarele semnale:

  a) bra?ul stâng întins orizontal atunci când inten?ioneaz? s? schimbe direc?ia de mers spre stânga sau de a dep??i;

  b) bra?ul drept întins orizontal atunci când inten?ioneaz? s? schimbe direc?ia de mers spre dreapta;

  c) bra?ul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când inten?ioneaz? s? opreasc?.

  (2) Semnalele prev?zute la alin.(1) trebuie efectuate cu cel pu?in 25 m înainte de efectuarea manevrelor.  § 3. Dep??irea  Art. 118. – Conduc?torul de vehicul care efectueaz? dep??irea este obligat:

  a) s? se asigure c? acela care îl urmeaz? sau îl precede nu a semnalizat inten?ia începerii unei manevre similare ?i
  c? poate dep??i f?r? a pune în pericol sau stânjeni circula?ia din sens opus;

  b) s? semnalizeze inten?ia de efectuare a dep??irii;

  c) s? p?streze în timpul dep??irii o distan?? lateral? suficient? fa?? de vehiculul dep??it;

  d) s? reintre pe banda sau în ?irul de circula?ie ini?iale dup? ce a semnalizat ?i s-a asigurat c? poate efectua
  aceast? manevr? în condi?ii de siguran?? pentru vehiculul dep??it ?i pentru ceilal?i participan?i la trafic.  Art. 119. – Conduc?torul de vehicul care urmeaz? s? fie dep??it este obligat:

  a) s? nu m?reasc? viteza de deplasare;

  b) s? circule cât mai aproape de marginea din dreapta a p?r?ii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaz?.  Art. 120. – (1) Se interzice dep??irea vehiculelor:

  a) în intersec?ii cu circula?ia nedirijat?;

  b) în apropierea vârfurilor de ramp?, când vizibilitatea este redus? sub 50 m;

  c) în curbe ?i în orice alte locuri unde vizibilitatea este redus? sub 50 m;

  d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri ?i în tuneluri. Prin excep?ie, pot fi dep??ite în aceste locuri
  vehiculele cu trac?iune animal?, motocicletele f?r? ata?, mopedele ?i bicicletele, dac? vizibilitatea asupra
  drumului este asigurat? pe o distan?? mai mare de 20 m, iar l??imea drumului este de cel pu?in 7 m;

  e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare ?i marcaje;

  f) pe trecerile la nivel cu calea ferat? curent? ?i la mai pu?in de 50 m înainte de acestea;

  g) în dreptul sta?iei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar sta?ia nu este prev?zut? cu refugiu pentru
  pietoni;

  h) în zona de ac?iune a indicatorului „Dep??irea interzis?”;

  i) când pentru efectuarea manevrei se încalc? marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers,
  iar autovehiculul circul?, chiar ?i par?ial, pe sensul opus, ori se încalc? marcajul care delimiteaz? spa?iul de
  interzicere;

  j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conduc?torul acestuia este obligat s? efectueze manevre de
  evitarea coliziunii;

  k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloan? de vehicule în a?teptare, dac? prin aceasta se intr? pe sensul opus
  de circula?ie.

  (2) Se interzice dep??irea coloanei oficiale.  § 4. Viteza ?i distan?a între vehicule  Art. 121. – (1) Conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? respecte viteza maxim? admis? pe sectorul de drum pe care
  circul? ?i pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum ?i cea impus? prin mijloacele de
  semnalizare.

  (2) Nerespectarea regimului de vitez? stabilit conform legii, se constat? de c?tre poli?i?tii rutieri, cu mijloace
  tehnice omologate ?i verificate metrologic.

  (3) Administratorul drumului public este obligat s? instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de vitez?.

  (4) În afara localit??ilor, înaintea sta?iilor mijloacelor de transport public de persoane ?i/sau a trecerilor
  pentru pietoni, la o distan?? de 100 de metri fa?? de acestea, administratorul drumului este obligat s? realizeze
  amenaj?ri rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.  Art. 122. – Se interzice conduc?torilor de vehicule s? reduc? brusc viteza ori s? efectueze o oprire nea?teptat?,
  f?r? motiv întemeiat.  Art. 123. – Conduc?torul de vehicul este obligat s? circule cu o vitez? care s? nu dep??easc? 30 km/h, în
  localit??i, sau 50 km/h în afara localit??ilor, în urm?toarele situa?ii:

  a) la trecerea prin intersec?iile cu circula?ie nedirijat?;

  b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mic? de 50 m;

  d) la trecerea pe lâng? grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dac? acestea se afl? în mers
  sau sta?ioneaz? pe partea carosabil? a drumurilor cu o singur? band? de circula?ie pe sens;

  e) la trecerea pe lâng? animale care sunt conduse pe partea carosabil? sau pe acostament;

  f) când partea carosabil? este acoperit? cu polei, ghea??, z?pad? b?t?torit?, mâzg? sau piatr? cubic? umed?;

  g) pe drumuri cu denivel?ri, semnalizate ca atare;

  h) în zona de ac?iune a indicatorului de avertizare „Copii” în intervalul orar 0700 – 2200 precum ?i a indicatorului
  „Accident”;

  i) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare ?i marcaje, când drumul public are cel
  mult o band? pe sens, iar pietonii afla?i pe trotuar, în imediata apropiere a p?r?ii carosabile, inten?ioneaz? s? se
  angajeze în traversare;

  j) la schimbarea direc?iei de mers prin viraje;

  k) când vizibilitatea este sub 100 de m în condi?ii de cea??, ploi toren?iale, ninsori abundente.  Art. 124. – Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prev?zute la art. 123 s? instaleze
  indicatoare de avertizare ?i s? ia m?suri pentru realizarea de amenaj?ri rutiere care s? determine conduc?torii de
  vehicule s? reduc? viteza de deplasare.  § 5. Reguli referitoare la manevre  Art. 125. – Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe cel?lalt prin manevrare înainte ?i înapoi sau
  prin viraj, conduc?torul acestuia este obligat s? semnalizeze ?i s? se asigure c? din fa??, din spate sau din
  lateral nu circul? în acel moment nici un vehicul.

  Art. 126. – Se interzice întoarcerea vehiculului:

  a) în locurile în care este interzis? oprirea voluntar? a vehiculelor, cu excep?ia cazurilor prev?zute la art. 142
  lit. f);

  b) în intersec?iile în care este interzis virajul la stânga, precum ?i în cele în care, pentru efectuare, este
  necesar? manevrarea înainte ?i înapoi a vehiculului;

  c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;

  d) pe drumurile cu sens unic;

  e) pe marcajul pietonal;

  f) în locurile în care este instalat indicatorul „Întoarcerea interzis?”.


  Art. 127. – (1) Pe drumurile publice înguste ?i/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circul? din
  sensuri opuse, unele pe lâng? altele, este imposibil? sau periculoas?, se procedeaz? dup? cum urmeaz?:

  a) la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conduc?torul acestuia din urm? trebuie s? manevreze cu
  spatele;

  b) la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul u?or, conduc?torul acestuia din urm? trebuie s? manevreze cu
  spatele;

  c) la întâlnirea unui vehicul care efectueaz? transport public de persoane cu un vehicul de transport m?rfuri
  conduc?torul acestuia din urm? trebuie s? manevreze cu spatele.

  (2) În cazul vehiculelor de aceea?i categorie, obliga?ia de a efectua o manevr? de mers înapoi revine conduc?torului
  care urc?, cu excep?ia cazului când este mai u?or ?i exist? condi?ii pentru conduc?torul care coboar? s? execute
  aceast? manevr?, mai ales atunci când se afl? aproape de un refugiu.
  Art. 128. - (1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:

  a) în cazurile prev?zute la art. 126, cu excep?ia lit. d);

  b) pe o distan?? mai mare de 50 m;

  c) la ie?irea de pe propriet??i al?turate drumurilor publice.

  (2) În locurile în care mersul înapoi este permis dar vizibilitatea în spate este împiedicat?, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conduc?torul acestuia este dirijat de cel pu?in o persoan? aflat? în afara vehiculului.

  (3) Persoana care dirijeaz? manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligat? s? se asigure c? manevra se efectueaz? f?r? a pune în pericol siguran?a participan?ilor la trafic.

  (4) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomand? dotarea autovehiculelor ?i cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.  § 6. Intersec?ii ?i obliga?ia de a ceda trecerea  Art. 129. – (1) Vehiculul care circul? pe un drum public pe care este instalat unul din indicatoarele având
  semnifica?ia: „Drum cu prioritate”, „Intersec?ie cu un drum f?r? prioritate” sau „Prioritate fa?? de circula?ia din
  sens invers”, are prioritate de trecere.

  (2) Când dou? vehicule urmeaz? s? se întâlneasc? într-o intersec?ie dirijat? prin indicatoare, venind de pe dou?
  drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceea?i semnifica?ie, vehiculul care vine din dreapta are
  prioritate.  Art. 130. – Conduc?torul de vehicul care se apropie de intrarea intr-o intersec?ie, simultan cu un autovehicul cu
  regim de circula?ie prioritar? care are în func?iune semnalele luminoase ?i sonore, are obliga?ia s? îi acorde
  prioritate de trecere.  Art. 131. – (1) La apropierea de o sta?ie pentru mijloace de transport public de persoane prev?zut? cu alveol?, din
  care conduc?torul unui astfel de vehicul semnalizeaz? inten?ia de a ie?i, conduc?torul vehiculului care circul? pe
  banda de lâng? acostament sau bordur? este obligat s? reduc? viteza ?i, la nevoie, s? opreasc? pentru a-i permite
  reintrarea în trafic.

  (2) Conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? acorde prioritate de trecere pietonilor afla?i pe partea carosabil?
  pentru a urca în tramvai sau dup? ce au coborât din acesta, dac? tramvaiul este oprit în sta?ie f?r? refugiu.  Art. 132. – Conduc?torul vehiculului al c?rui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezen?a altor
  participan?i la trafic, care impun trecerea pe sensul opus este obligat s? reduc? viteza ?i, la nevoie, s? opreasc?
  pentru a permite trecerea vehiculelor care circul? din sens opus.  Art. 133. – În cazul prev?zut la art. 51 alin. (2), conduc?torii vehiculelor sunt obliga?i s? acorde prioritate de
  trecere participan?ilor la trafic cu care se intersecteaz? ?i care circul? conform semnifica?iei culorii semaforului
  care li se adreseaz?.  Art. 134. – La ie?irea din zonele reziden?iale sau pietonale, conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? acorde
  prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaz?.  Art. 135. – Conduc?torul de vehicul este obligat s? acorde prioritate de trecere ?i în urm?toarele situa?ii:

  a) la intersec?ia nedirijat? atunci când p?trunde pe un drum na?ional venind de pe un drum jude?ean, comunal sau
  local;

  b) la intersec?ia nedirijat? atunci când p?trunde pe un drum jude?ean venind de pe un drum comunal sau local;

  c) la intersec?ia nedirijat? atunci când p?trunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;

  d) când urmeaz? s? p?trund? într-o intersec?ie cu circula?ie în sens giratoriu fa?? de cel care circul? în
  interiorul acesteia;

  e) când circul? în pant? fa?? de cel care urc?, dac? pe sensul de mers al celui care urc? se afl? un obstacol
  imobil. În aceast? situa?ie manevra nu este considerat? dep??ire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);

  f) când se pune în mi?care sau la p?trunderea pe drumul public venind de pe o proprietate al?turat? acestuia fa?? de
  vehiculul care circul? pe drumul public, indiferent de direc?ia de deplasare;

  g) când efectueaz? un viraj spre stânga sau spre dreapta ?i se intersecteaz? cu un biciclist care circul? pe o pist?
  pentru biciclete, semnalizat? ca atare;

  h) pietonului care traverseaz? drumul public, prin loc special amenajat, marcat ?i semnalizat corespunz?tor ori la
  culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se afl? pe sensul de mers al vehiculului.  § 7. Trecerea la nivel cu calea ferat?  Art. 136. – (1) La trecerea la nivel cu calea ferat? curent?, conduc?torul de vehicul este obligat s? circule cu
  viteza redus? ?i s? se asigure c? din partea stâng? sau din partea dreapt? nu se apropie un vehicul feroviar.

  (2) La traversarea c?ii ferate, pietonii sunt obliga?i s? se asigure c? din stânga sau din dreapta nu se apropie un
  vehicul feroviar.  Art. 137. – (1) Conduc?torul de vehicul poate traversa calea ferat? curent? prev?zut? cu bariere sau semibariere,
  dac? acestea sunt ridicate ?i semnalele luminoase ?i sonore nu func?ioneaz?, iar semnalul cu lumina alb?
  intermitent? cu caden?a lent? este în func?iune.

  (2) Când circula?ia la trecerea la nivel cu calea ferat? curent? este dirijat? de agen?i de cale ferat?,
  conduc?torul de vehicul trebuie s? respecte semnalele acestora.  Art. 138. – (1) Conduc?torul de vehicul este obligat s? opreasc? atunci când:

  a) barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau ridicare;

  b) semnalul cu lumini ro?ii ?i/sau semnalul sonor sunt în func?iune;

  c) întâlne?te indicatorul „Trecerea la nivel cu calea ferat? simpl?, f?r? bariere”, „Trecerea la nivel cu calea
  ferat? dubl?, f?r? bariere” sau „Oprire”.

  (2) Vehiculele trebuie s? opreasc?, în ordinea sosirii, în locul în care exist? vizibilitate maxim? asupra c?ii
  ferate f?r? a trece de indicatoarele prev?zute la alin. (1) lit. c) sau, dup? caz, înaintea marcajului pentru
  oprire, ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau ridicare.  Art. 139. – (1) În cazul imobiliz?rii unui vehicul pe calea ferat?, conduc?torul acestuia este obligat s? scoat?
  imediat pasagerii din vehicul ?i s? elibereze platforma c?ii ferate, iar când nu este posibil, s? semnalizeze
  prezen?a vehiculului cu orice mijloc adecvat.

  (2) Participan?ii la trafic, care se g?sesc în apropierea locului unde un vehicul a r?mas imobilizat pe calea
  ferat?, sunt obliga?i s? acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea
  prezen?ei lui.

  (3) Conduc?torului de vehicul îi este interzis s? treac? sau s? ocoleasc? por?ile de gabarit instalate înaintea
  c?ilor ferate electrificate, dac? în?l?imea sau înc?rc?tura vehiculului atinge ori dep??e?te partea superioar? a
  por?ii.  Art. 140. – (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferat? industrial?, accesul vehiculelor feroviare se
  face numai dup? semnalizarea corespunz?toare ?i din timp de c?tre cel pu?in un agent de cale ferat?.

  (2) În cazul prev?zut la alin. (1), conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? se conformeze semnifica?iei semnalelor
  agen?ilor de cale ferat?.  § 8. Oprirea, sta?ionarea ?i parcarea  Art. 141. – (1) Conduc?torii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice care se îndep?rteaz? de acestea sunt
  obliga?i s? ac?ioneze frâna de ajutor, s? opreasc? func?ionarea motorului ?i s? cupleze o treapt? de vitez?
  inferioar?, sau în cea de parcare dac? autovehiculul are transmisie automat?.

  (2) În cazul imobiliz?rii involuntare a autovehiculului în pant? sau în ramp?, pe lâng? obliga?iile prev?zute la
  alin. (1), conduc?torul trebuie s? bracheze ro?ile directoare.

  (3) În cazul imobiliz?rii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau tuneluri, conduc?torul acestuia este
  obligat s? opreasc? func?ionarea motorului.

  (4) În localit??i, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau sta?ionarea voluntar? a vehiculelor este permis? ?i pe
  partea stâng?, dac? r?mâne liber? cel pu?in o band? de circula?ie.

  (5) În afara localit??ilor oprirea sau sta?ionarea voluntar? a vehiculelor se face în afara p?r?ii carosabile, iar
  atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.

  (6) Nu este permis? sta?ionarea pe partea carosabil?, în timpul nop?ii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a
  bicicletelor, a ma?inilor ?i utilajelor autopropulsate utilizate în lucr?ri de construc?ii, agricole sau forestiere,
  a vehiculelor cu trac?iune animal? ori a celor trase sau împinse cu mâna.

  (7) Nu este permis? oprirea sau sta?ionarea în tuneluri. În situa?ii de urgen?? sau de pericol conduc?torului de
  autovehicul îi este permis? oprirea sau sta?ionarea numai în locurile special amenajate ?i semnalizate
  corespunz?tor. În caz de imobilizare prelungit? a autovehiculului în tunel, conduc?torul de vehicul este obligat s?
  opreasc? motorul.  Art. 142. – Se interzice oprirea voluntar? a vehiculelor:

  a) în zona de ac?iune a indicatorului „Oprirea interzis?”;

  b) pe trecerile la nivel cu calea ferat? curent? ?i la o distan?? mai mic? de 50 m înainte ?i dup? acestea;

  c) pe poduri, pe ?i sub pasaje denivelate, precum ?i pe viaducte;

  d) în curbe ?i în alte locuri cu vizibilitate redus? sub 50 m;

  e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai pu?in de 25 m înainte ?i înainte de acestea;

  f) în intersec?ii, inclusiv cele cu circula?ie în sens giratoriu, precum ?i în zona de preselec?ie unde sunt
  aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distan?? mai mic? de 25 m de col?ul intersec?iei;

  g) în sta?iile mijloacelor de transport public de persoane, precum ?i la mai pu?in de 25 m înainte ?i dup? acestea;

  h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabil?, dac? prin aceasta se stânjene?te circula?ia a dou? vehicule
  venind din sensuri opuse, precum ?i în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conduc?torii celorlalte
  vehicule care circul? în acela?i sens ar fi obliga?i, din aceast? cauz?, s? treac? peste acest marcaj;

  i) în locul în care se împiedic? vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

  j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnifica?ia „Drum îngustat”, „Prioritate pentru
  circula?ia din sens invers” sau „Prioritate fa?? de circula?ia din sens invers”;

  k) pe pistele obligatorii pentru pietoni ?i/sau bicicli?ti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de
  vehicule, semnalizate ca atare;

  l) pe platforma c?ii ferate industriale sau de tramvai ori la mai pu?in de 50 m de acestea, dac? circula?ia
  vehiculelor pe ?ine ar putea fi stânjenit? sau împiedicat?;

  m) pe partea carosabil? a autostr?zilor, a drumurilor expres ?i a celor na?ionale europene (E);

  n) pe trotuar, dac? nu se asigur? spa?iu de cel pu?in 1 m pentru circula?ia pietonilor;

  o) pe pistele pentru biciclete;

  p) în locurile unde este interzis? dep??irea.  Art. 143. – Se interzice sta?ionarea voluntar? a vehiculelor:

  a) în toate cazurile în care este interzis? oprirea voluntar?;

  b) în zona de ac?iune a indicatorului cu semnifica?ia „Sta?ionarea interzis?” ?i a marcajului cu semnifica?ia de
  interzicere a sta?ion?rii;

  c) pe drumurile publice cu o l??ime mai mic? de 6 m;

  d) în dreptul c?ilor de acces care deservesc propriet??ile al?turate drumurilor publice;

  e) în pante ?i în rampe;

  f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnifica?ia „Sta?ionare alternant?”, în alt? zi sau perioad? decât
  cea permis?, sau indicatorul cu semnifica?ia „Zona de sta?ionare cu durat? limitat?” peste durata stabilit?.  Art. 144. – (1) Administratorul drumului public este obligat s? delimiteze ?i s? semnalizeze corespunz?tor
  sectoarele de drum public unde este interzis? oprirea sau sta?ionarea vehiculelor.

  (2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau sta?ionarea, par?ial sau total, a unui vehicul pe
  trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dac? r?mâne liber cel pu?in un culoar de minimum 1
  m l??ime înspre marginea opus? p?r?ii carosabile, destinat circula?iei pietonilor.  Art. 145. – Se interzice conduc?torului de autovehicul ?i pasagerilor ca în timpul opririi sau sta?ion?rii s?
  deschid? sau s? lase deschise u?ile acestuia ori s? coboare f?r? s? se asigure c? nu creeaz? un pericol pentru
  circula?ie.  Art. 146. – Circula?ia vehiculelor ?i a pietonilor în spa?iile special amenajate sau stabilite ?i semnalizate
  corespunz?tor se desf??oar? conform normelor rutiere, pe întreaga perioad? cât parc?rile sunt deschise circula?iei
  publice.  § 9. Alte obliga?ii ?i interdic?ii pentru conduc?torii de autovehicule ?i tramvaie  Art. 147. – Conduc?torul de autovehicul sau tramvai este obligat:

  1. S? aib? asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare
  ?i, dup? caz, atestatul profesional, precum ?i celelalte documente prev?zute de legisla?ia în vigoare.

  2. S? circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul ?i s? respecte normele referitoare la
  masele totale maxime autorizate ?i admise ?i/sau dimensiunile maxime admise de autoritatea competent? pentru
  autovehiculele conduse.

  3. S? verifice func?ionarea sistemului de lumini ?i semnalizare, a instala?iei de climatizare, s? men?in? permanent
  curate parbrizul, luneta ?i geamurile laterale ale autovehiculului, precum ?i pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare
  sau înregistrare ale autovehiculului ?i remorcii.

  4. S? permit? controlul st?rii tehnice a vehiculului, precum ?i al bunurilor transportate, în condi?iile legii.

  5. S? se prezinte la verificarea medical? periodic?, potrivit legii;

  6. S? aplice pe parbrizul ?i pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conduc?torii de
  autovehicule încep?tori, dac? are o vechime mai mic? de un an de la ob?inerea permisului de conducere.  Art. 148. – Se interzice conduc?torului de autovehicul sau tramvai:

  1. s? conduc? un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberat? f?r? drept de
  circula?ie sau a c?rei valabilitate a expirat;

  2. S? transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât num?rul de locuri stabilite în certificatul de
  înmatriculare sau înregistrare.

  3. S? transporte persoane în stare de ebrietate pe motociclet? sau în cabina ori în caroseria autovehiculului
  destinat transportului de m?rfuri.

  4. S? transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocistern?, pe platform?, deasupra înc?rc?turii, pe
  p?r?ile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe sc?ri ?i în
  remorc?, cu excep?ia celei special amenajate pentru transportul persoanelor.

  5. S? transporte copii în vârst? de pân? la 12 ani pe scaunul din fa?? al autovehiculului, chiar dac? sunt ?inu?i în
  bra?e de persoane majore.

  6. S? transporte în ?i pe autoturism obiecte a c?ror lungime sau l??ime dep??e?te, împreuna cu înc?rc?tura,
  dimensiunile acestuia.

  7. S? deschid? u?ile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, s? porneasc? de pe loc cu u?ile deschise.

  8. S? aib? în timpul mersului preocup?ri de natur? a-i distrage în mod periculos aten?ia ori s? foloseasc?
  instala?ii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguran??, a lui ?i a celorlal?i
  participan?i la trafic.

  9. S? intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe ro?i sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea
  carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substan?e sau materiale ce pot pune în pericol siguran?a
  circula?iei.

  10. S? aib? aplicate, pe parbriz, lunet? sau pe geamurile laterale afi?e, reclame publicitare, înscrisuri sau
  accesorii care restrâng sau estompeaz? vizibilitatea conduc?torului sau a pasagerilor, atât din interior cât ?i din
  exterior.

  11. S? aib? aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunet? ori pe geamurile laterale care restrâng sau
  estompeaz? vizibilitatea, atât din interior, cât ?i din exterior, cu excep?ia celor omologate ?i certificate, prin
  marcaj corespunz?tor, de c?tre autoritatea competent?.

  12. S? aib? aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare sau semnalizare luminoas?, care
  diminueaz? eficacitatea acestora, precum ?i pe pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare, care
  împiedic? citirea num?rului de înmatriculare sau de înregistrare.

  13. S? lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comand?, s? opreasc? motorul sau s? decupleze
  transmisia în timpul mersului.

  14. S? foloseasc? în mod abuziv mijloacele de avertizare sonor?.

  15. S? circule cu autovehiculul cu masa total? maxim? autorizat? mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu
  z?pad?, ghea?? sau polei, f?r? a avea montate pe ro?i lan?uri sau alte echipamente antiderapante omologate, în
  perioadele ?i pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construc?iilor ?i turismului.

  16. S? circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prev?zute în
  certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezint? t?ieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate
  peste limita admis?.

  17. S? conduc? un autovehicul care eman? noxe peste limita legal? admis? ori al c?rui zgomot în mers sau sta?ionare
  dep??e?te pragul fonic prev?zut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive
  neomologate.

  18. S? circule cu autovehiculul având pl?cu?ele cu numerele de înmatriculare, înregistrare, provizorii sau pentru
  probe deteriorate ori neconforme cu standardul.

  19. S? s?vâr?easc? acte sau gesturi obscene, s? profereze injurii, s? adreseze expresii jignitoare sau vulgare
  celorlal?i participan?i la trafic

  20. S? circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei.

  21. S? arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substan?e.  Art. 149. – (1) Conduc?torul de autovehicul sau tramvai cu o vechime mai mic? de un an de la data ob?inerii
  permisului de conducere are obliga?ia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galben?, cu
  diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclam?rii, de culoare neagr?, cu lungimea de 60 mm ?i diametrul
  punctului de 10 mm, dup? cum urmeaz?:

  a) la motociclet?, în partea din spate lâng? num?rul de înmatriculare;

  b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos ?i pe lunet?, în partea stâng? jos;

  c) la autovehiculul care nu este prev?zut cu lunet?, pe parbriz în partea din dreapta jos ?i pe caroserie, în partea
  din spate stânga sus;

  d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos ?i pe luneta ultimului vagon, în partea din spate stânga sus;

  e) la autovehiculul care tracteaz? o remorc?, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos ?i pe caroseria
  remorcii, în partea din spate stânga sus.

  (2) Conduc?torului de vehicul prev?zut la alin.(1) îi este interzis:

  a) s? conduc? autovehicule care transport? m?rfuri sau produse periculoase;

  b) s? conduc? vehicule destinate test?rii sau cele pentru probe;

  c) s? conduc? vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.  § 10. Circula?ia vehiculelor destinate transportului de m?rfuri sau transportului public de persoane  Art. 150. – (1) Înc?rc?tura unui vehicul trebuie s? fie a?ezat? ?i, la nevoie, fixat? astfel încât:

  a) s? nu pun? în pericol persoane ori s? nu cauzeze daune propriet??ii publice sau private;

  b) s? nu stânjeneasc? vizibilitatea conduc?torului ?i s? nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;

  c) s? nu fie târât?, s? nu se scurg? ?i s? nu cad? pe drum;

  d) s? nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii ?i pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau
  înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor f?r? motor, semnalele f?cute cu bra?ele de conduc?torul
  acestora;

  e) s? nu provoace zgomot care s? jeneze conduc?torul, participan?ii la trafic ori s? sperie animalele ?i s? nu
  produc? praf sau mirosuri pestilen?iale.

  (2) Lan?urile, cablurile, prelatele ?i alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protec?ia înc?rc?turii trebuie sa
  o fixeze cat mai bine de vehicul si sa nu constituie, ele insele, un pericol pentru siguran?a circula?iei.

  (3) Înc?rc?tura care const? în materiale sau produse ce se pot împr??tia în timpul mersului trebuie acoperit? cu o
  prelat?. Când înc?rc?tura const? în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se deplasa, pe timpul
  transportului si a nu dep??i gabaritul vehiculului.  Art. 151. – Conduc?torul autovehiculului ?i tramvaiului care efectueaz? transport public de persoane este obligat:

  a) s? opreasc? pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în sta?iile semnalizate ca atare, cu excep?ia
  transportului public de persoane în regim de taxi. Dac? sta?ia este prev?zut? cu alveol?, oprirea se va face numai
  în interiorul acesteia;

  b) s? deschid? u?ile numai dup? ce vehiculul a fost oprit în sta?ie;

  c) s? închid? u?ile numai dup? ce pasagerii au coborât ori au urcat;

  d) s? repun? în mi?care autovehiculul sau tramvaiul din sta?ie dup? ce a semnalizat inten?ia ?i s-a asigurat c?
  poate efectua, în siguran??, aceast? manevr?.  Art. 152. – Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:

  a) s? urce, s? coboare, s? ?in? deschise u?ile ori s? le deschid? în timpul mersului vehiculului;

  b) s? c?l?toreasc? pe sc?ri sau pe p?r?ile exterioare ale caroseriei vehiculului;

  c) s? arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substan?e.  § 11. Remorcarea  Art. 153. – (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singur? remorc?. Se excepteaz? tractorul rutier care
  poate tracta dou? remorci, precum ?i autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în
  localit??ile turistice, cu condi?ia ca acesta s? nu fie mai lung de 25 m ?i s? nu circule cu vitez? mai mare de 25
  km/h.

  (2) Motocicleta f?r? ata?, precum ?i bicicleta pot tracta o remorc? u?oar? având o singur? ax?.  Art. 154. – Cuplarea unui vehicul cu una sau dou? remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate
  efectua numai dac?:

  a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate ?i compatibile;

  b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minim? de virare a autovehiculului tr?g?tor;

  c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu dep??esc limitele prev?zute de lege;

  d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare ?i semnalizare luminoas? sunt compatibile;

  e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivel?ri, la efectuarea virajelor sau la
  schimbarea direc?iei de mers.  Art. 155. – (1) În cazul r?mânerii în pan? a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conduc?torul ansamblului este
  obligat s? îl scoat? imediat în afara p?r?ii carosabile sau, dac? nu este posibil, s? îl deplaseze lâng? bordur? ori
  acostament, a?ezându-l paralel cu axa drumului ?i luând m?suri pentru remedierea defec?iunilor sau, dup? caz, de
  remorcare.

  (2) Pe timpul nop?ii sau în condi?ii de vizibilitate redus?, autovehicul sau remorca acestuia care au defec?iuni la
  sistemul de iluminarea sau semnalizare luminoas? nu pot fi tractate pe drumurile publice f?r? a avea în func?iune,
  în partea stâng?, în fa??, o lumin? de întâlnire ?i în spate, una de pozi?ie.  Art. 156. – (1) Dac? un autovehicul sau o remorc? a r?mas în pan? pe partea carosabil? a drumului ?i nu pot fi
  deplasate în afara acesteia, conduc?torul autovehiculului este obligat s? pun? în func?iune luminile de avarie ?i s?
  instaleze triunghiurile reflectorizante.

  (2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaz? în fa?a ?i în spatele vehiculului, pe aceea?i band? de circula?ie,
  la o distan?? de cel pu?in 30 m de acesta, astfel încât s? poat? fi observate din timp de c?tre participan?ii la
  trafic care se apropie. În localit??i, atunci când circula?ia este intens?, triunghiurile reflectorizante pot fi
  a?ezate la o distan?? mai mic? sau chiar pe vehicul, astfel încât s? poat? fi observate din timp de ceilal?i
  conduc?tori de vehicule.

  (3) Dac? vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conduc?torul poate folosi, pe timpul
  nop?ii ori în condi?ii de vizibilitate redus?, o lamp? portativ? cu lumina galben? intermitent?, care se instaleaz?
  la partea din spate a vehiculului.

  (4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante sau a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a
  simula o r?mânere în pan? în locurile unde oprirea ori sta?ionarea sunt interzise.

  (5) În cazul c?derii din vehicule, pe partea carosabil?, a înc?rc?turii sau a unei p?r?i din aceasta, care
  constituie un obstacol ce nu poate fi înl?turat imediat, conduc?torul este obligat s?-l semnalizeze cu unul din
  mijloacele prev?zute la alin. (1) – (3).  Art. 157. – (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urm?toarelor reguli:

  a) conduc?torii autovehiculelor tr?g?tor ?i, respectiv, remorcat, trebuie s? posede permise de conducere valabile
  pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;

  b) autovehiculul tr?g?tor s? nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu excep?ia cazului când
  remorcarea se efectueaz? de c?tre un autovehicul destinat special depan?rii;

  c) remorcarea trebuie s? se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul
  al c?rui mecanism de direc?ie ?i sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o leg?tur? flexibil?
  omologat?, în lungime de 3 - 5 m. Bara sau leg?tura flexibil? trebuie fixat? la elementele de remorcare cu care sunt
  prev?zute autovehiculele;

  d) conduc?torul autovehiculului remorcat este obligat s? semnalizeze corespunz?tor semnalelor efectuate de
  conduc?torul autovehiculului tr?g?tor. Atunci când sistemul de iluminare ?i semnalizare nu func?ioneaz?, este
  interzis? remorcarea acestuia pe timpul nop?ii ?i în condi?ii de vizibilitate redus?, iar ziua poate fi remorcat
  dac? pe partea din spate are aplicat? inscrip?ia „F?r? semnalizare”, precum ?i indicatorul „Alte pericole”.

  (2) Dac? remorcarea se realizeaz? prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platform? de remorcare a p?r?ii
  din fa?? a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie s? se afle nici o persoan?.

  (3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu dou? ro?i cu sau f?r? ata?, a autovehiculului al c?rui sistem de
  direc?ie nu func?ioneaz? sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei,
  ghea?? sau z?pada. Se interzice ?i remorcarea a dou? sau mai multe autovehicule, a c?ru?elor, a vehiculelor care în
  mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.

  (4) Prin excep?ie de la prevederile alin. (3) se permite remorcarea unui autovehicul al c?rui sistem de direc?ie nu
  func?ioneaz? numai în cazul când remorcarea se realizeaz? prin suspendarea ro?ilor directoare ale autovehiculului
  remorcat cu o macara sau sprijinirea ro?ilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platform? de remorcare.

  (5) Conduc?torul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situa?ii deosebite, pe distan?e scurte, un
  alt automobil pentru a-i pune motorul în func?iune sau pentru a efectua scurte manevre, f?r? a pune în pericol
  siguran?a deplas?rii celorlal?i participan?i la trafic.  § 12. Zona reziden?ial? ?i pietonal?  Art. 158. – (1) În zona reziden?ial?, semnalizat? ca atare, pietonii pot folosi toat? l??imea p?r?ii carosabile, iar
  jocul copiilor este permis.

  (2) Conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? circule cu o vitez? de cel mult 20 km/h, s? nu sta?ioneze sau s?
  parcheze vehiculul în afara spa?iilor anume destinate ?i semnalizate ca atare, s? nu stânjeneasc? sau s? împiedice
  circula?ia pietonilor chiar dac?, în acest scop, trebuie s? opreasc?.  Art. 159. – În zona pietonal?, semnalizat? ca atare, conduc?torul de vehicul poate intra numai dac? locuie?te în
  zon? sau presteaz? servicii publice „din poart? în poart?” ?i nu are alt? posibilitate de acces. Acesta este obligat
  s? circule cu viteza maxim? de 5 km/h, s? nu stânjeneasc? sau s? împiedice circula?ia pietonilor ?i, dac? este
  necesar, s? opreasc? pentru a permite circula?ia acestora.

  0 Nepermis! Nepermis!
  Dacă mesajul de mai sus vă aparține sau considerați că sunt încălcate anumite drepturi
  de autor, sau dacă-l considerați proprietate personală trimiteți o sesizare cu linkul
  acestui mesaj prin formularul de contact din subsolul paginii. Va mulțumim!
  Mesajele postate sub acest cont nu sunt personale, ele sunt preluate de la utilizatorii noștri.
  Aceste mesaje sunt preluate din emailuri de pe toate site-urile, de pe Facebook sau alte platforme.


  Web: www.politiarutiera.ro
  Facebook: www.facebook.com/politiarutiera

 6. #6
  General de Brigada
  Puncte: 104.416, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  Turat la maximumVeteran50000 Puncte Experienţă
  Premii:
  Închizător de Discuţii
  Avatarul lui politiarutiera2
  Data ĂŽnscrierii
  17.02.2010
  Postări
  2.683
  Puncte
  104.416
  Nivel
  100
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 25/70
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  14

  Re: Regulamentul de aplicare al Codului Rutier

  SEC?IUNEA a 4-a

  Reguli pentru al?i participan?i la trafic  § 1. Circula?ia bicicletelor ?i a mopedelor  Art. 160. – (1) Bicicletele ?i mopedele, atunci când circul? pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur
  rând.

  (2) Persoanele care nu posed? permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dac? fac dovada c?
  au absolvit un curs de legisla?ie rutier? în cadrul unei unit??i autorizate de preg?tire a conduc?torilor de
  autovehicule.

  (3) Dac? pe direc?ia de deplasare exist? o pist? pentru biciclete, semnalizat? ca atare, conduc?torii vehiculelor
  prev?zute la alin. (1) sunt obliga?i s? circule numai pe aceast? pist?. Se interzice circula?ia altor participan?i
  la trafic pe pista pentru biciclete.

  (4) Se recomand? ca, în circula?ia pe drumurile publice, biciclistul s? poarte casca de protec?ie omologat?.  Art. 161. – (1) Se interzice conduc?torilor de biciclete sau mopede:

  a) s? circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnifica?ia „Accesul interzis bicicletelor”;

  b) s? înve?e s? conduc? biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;

  c) s? circule pe trotuare, cu excep?ia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;

  d) s? circule f?r? a ?ine cel pu?in o mân? pe ghidon ?i ambele picioare pe pedale;

  e) s? circule în paralel, cu excep?ia situa?iilor când particip? la competi?ii sportive organizate;

  f) s? circule în timp ce se afl? sub influen?a alcoolului, a produselor ori substan?elor stupefiante sau a
  medicamentelor cu efecte similare acestora;

  g) s? se ?in? de un vehicul aflat în mers ori s? fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoan?
  aflat? într-un vehicul;

  h) s? transporte o alt? persoan?, cu excep?ia copilului pân? la 7 ani, numai dac? vehiculul are montat în fa?? un
  suport special, precum ?i a situa?iei când vehiculul este construit ?i/sau echipat special pentru transportul altor
  persoane;

  i) s? circule pe partea carosabil? în aceea?i direc?ie de mers, dac? exist? o cale lateral?, o potec? sau un
  acostament practicabil, ce pot fi folosite;

  j) s? transporte sau s? trag? orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau pericliteaz?
  conducerea vehiculului ori circula?ia celorlal?i participan?i la trafic;

  k) s? circule pe aleile din parcuri sau gr?dini publice, cu excep?ia cazurilor când nu stânjenesc circula?ia
  pietonilor;

  l) s? circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redus?, f?r? s? îndeplineasc? condi?iile prev?zute la
  art. 14 ?i 16;

  m) s? circule atunci când partea carosabil? este acoperit? cu polei, ghea?? sau z?pad?.

  n) s? circule cu defec?iuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prev?zut cu avertizor
  sonor;

  o) s? traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplaseaz? pe biciclet? sau
  moped;

  p) s? circule pe alte benzi decât cea de lâng? bordur? sau acostament, cu excep?ia cazurilor în care, înainte de
  intersec?ie, trebuie s? se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga;

  r) s? circule f?r? a purta îmbr?c?minte cu elemente fluorescent – reflectorizante, de la l?sarea serii pân? în zorii
  zilei sau atunci când vizibilitatea este redus?;

  s) s? conduc? vehiculul f?r? a men?ine contactul ro?ilor cu solul.

  (2) Pe timpul circula?iei pe drumurile publice, conduc?torii de biciclete sunt obliga?i s? aib? asupra lor actul de
  identitate. iar, conduc?torii de mopede sunt obliga?i s? aib?, în plus, certificatul de absolvire a cursurilor de
  legisla?ie rutier? ?i certificatul de înregistrare a vehiculului.  § 2. Înso?irea animalelor  Art. 162. – (1) Animalele de povar?, de trac?iune ori de c?l?rie, precum ?i animalele în turm? nu pot fi conduse pe
  autostr?zi, pe drumurile na?ionale, în municipii ?i ora?e, precum ?i pe drumurile la începutul c?rora exist?
  indicatoare care le interzic accesul. Animalele de c?l?rie apar?inând poli?iei, jandarmeriei ori Ministerului
  Ap?r?rii pot fi conduse pe drumurile publice din localit??i, atunci când particip? la executarea unor misiuni.

  (2) Atunci când circul? pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împ?r?ite în grupuri,
  bine separate între ele pentru a nu îngreuna circula?ia celorlal?i participan?i la trafic, fiecare grup având cel
  pu?in un conduc?tor.

  (3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele ?i înso?itorii acestora trebuie s? circule pe acostamentul
  din partea stâng? a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu exist?, cât mai aproape de marginea din stânga a
  p?r?ii carosabile.  Art. 163. – (1) Conduc?torul de animale de c?l?rie este obligat:

  a) s? conduc? animalele astfel încât acestea s? se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cât mai aproape de
  marginea din partea dreapt? a drumului;

  b) s? nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabil? sau în imediata apropiere a acesteia;

  c) de la l?sarea serii pân? în zorii zilei, s? poarte îmbr?c?minte cu elemente fluorescent-reflectorizante;

  d) s? traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dup? ce s-a asigurat c? o poate face f?r?
  pericol.

  e) s? semnalizeze schimbarea direc?iei de mers spre stânga prin ridicarea în plan orizontal a bra?ului stâng, iar
  oprirea prin balansarea bra?ului drept;

  (2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povar? sunt obligate:

  a) s? se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreapt? a
  carosabilului;

  b) s? conduc? animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei leg?turi care nu poate avea o lungime mai
  mare de 2 metri;

  c) s? asigure deplasarea animalelor în?iruite ?i legate unul în spatele altuia;

  d) de la l?sarea serii pân? în zorii zilei, s? poarte îmbr?c?minte cu elemente fluorescent-reflectorizante;

  e) s? traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dup? ce s-a asigurat c? o pot face f?r?
  pericol.

  (3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urm?toarelor reguli:

  a) turma trebuie s? aib? în fa?? ?i în spate câte un conduc?tor;

  b) pe timpul nop?ii sau în orice alte situa?ii când vizibilitatea este redus?, conduc?torul care se afl? în fa?a
  turmei trebuie s? aib? un dispozitiv cu lumin? de culoare alb?, iar cel din spate un dispozitiv cu lumin? de culoare
  ro?ie;

  c) conduc?torii turmei trebuie s? ia m?surile necesare ca, pe timpul deplas?rii pe drum, animalele s? nu împiedice
  circula?ia celorlal?i participan?i la trafic;

  d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea p?r?ii
  carosabile, astfel încât s? nu ocupe mai mult de jum?tate din l??imea sensului de mers;

  e) la intersec?ii, precum ?i atunci când traverseaz? drumul, conduc?torii turmei trebuie s? acorde prioritate de
  trecere vehiculelor cu care se intersecteaz?;

  f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conduc?torii turmei sunt obliga?i s? nu lase animalele
  nesupravegheate.  § 3. Circula?ia vehiculelor cu trac?iune animal?  Art. 164. – Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu trac?iune animal? trebuie s? fie conduse pe
  acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a p?r?ii carosabile.  Art. 165. – (1) Conduc?torul vehiculului cu trac?iune animal? este obligat:

  a) s? aib? asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate pl?cu?ele cu num?rul
  de înregistrare;

  b) s? conduc? animalele astfel încât acestea s? nu constituie un pericol pentru el ?i ceilal?i participan?i la
  trafic;

  c) s? nu opreasc? sau s? sta?ioneze pe partea carosabil? a drumului public;

  d) pe timpul opririi sau sta?ion?rii pe acostament sau în afara p?r?ii carosabile, animalele trebuie s? fie legate
  astfel încât acestea s? nu poat? intra pe partea carosabil?;

  e) s? nu conduc? vehiculul când se afl? sub influen?a alcoolului, a produselor sau substan?elor stupefiante ori a
  medicamentelor cu efecte similare acestora;

  f) s? semnalizeze schimbarea direc?iei de mers cu bra?ul ?i s? se asigura c? din fa?? sau din spate nu circul?
  vehicule c?rora le poate pune în pericol siguran?a deplas?rii;

  g) de la l?sarea serii pân? în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redus?, s? nu circule pe drumurile
  publice f?r? a purta îmbr?c?minte cu elemente fluorescent-reflectorizante ?i f?r? ca vehiculul s? aib? la partea din
  fa?? un dispozitiv cu lumin? alb? sau galben?, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumin? ro?ie, amplasate pe
  partea lateral? stâng?;

  h) s? nu p?r?seasc? vehiculul sau animalele ori s? doarm? în timpul mersului;

  i) s? nu transporte obiecte care dep??esc în lungime sau în l??ime vehiculul, dac? înc?rc?tura nu este semnalizat?
  ziua cu un stegule? de culoare ro?ie, iar noaptea sau în condi?ii de vizibilitate redus? cu un dispozitiv
  fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a înc?rc?turii;

  j) s? nu circule cu animale care înso?esc vehiculul, dac? acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului
  sau de partea din spate a acestuia, cât mai aproape de partea dreapt?. Leg?tura nu trebuie s? fie mai mare de 1,5
  metri;

  k) s? nu p?trund? pe drumurile modernizate sau pietruite cu ro?ile vehiculului murdare de noroi;

  l) s? nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;

  m) s? nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.

  (2) Conduc?torul de tr?sur? care efectueaz? transport public de persoane este obligat s? circule în condi?iile
  stabilite în licen?? de autoritatea competent?.  § 4. Circula?ia pietonilor  Art. 166. – Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilat? acestuia, care circul? pe partea carosabil? a
  drumului, care nu este prev?zut cu trotuar sau acostamente, trebuie s? aib? aplicate pe îmbr?c?minte accesorii
  fluorescent-reflectorizante sau s? poarte o surs? de lumin?, vizibil? din ambele sensuri.  Art. 167. – (1) Se interzice pietonilor ?i persoanelor asimilate acestora:

  a) s? se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circula?ie
  prioritar? care are în func?iune semnalele speciale de avertizare luminoase ?i sonore;

  b) s? traverseze partea carosabil? prin fa?a sau prin spatele vehiculului oprit în sta?iile mijloacelor de transport
  public de persoane, cu excep?ia cazurilor în care exist? treceri pentru pietoni, semnalizate corespunz?tor;

  c) s? prelungeasc? timpul de traversare a drumului public, s? se opreasc? ori s? se întoarc? pe trecerile pentru
  pietoni care nu sunt prev?zute cu semafoare;

  d) s? traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;

  e) s? ocupe partea carosabil? în scopul împiedic?rii circula?iei;

  f) s? traverseze calea ferat? atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau
  acustic interzic trecerea;

  g) s? circule pe pistele pentru biciclete, amenajate ?i semnalizate corespunz?tor.

  (2) Se interzice oric?rei persoane s? efectueze acte de comer? pe partea carosabil?, pe acostament, pe trotuar, în
  parc?ri ori în sta?iile mijloacelor de transport public de persoane.  Art. 168. – (1) Persoanele care se deplaseaz? pe drumul public formând un grup organizat, o coloan? militar? sau un
  cortegiu trebuie s? circule în forma?ie de cel mult trei ?iruri, pe partea dreapt? a carosabilului, în sensul lor de
  mers, ocupând cel mult o band? de circula?ie.

  (2) De la l?sarea serii ?i pân? în zorii zilei, precum ?i ziua, în condi?ii de vizibilitate redus? persoanele care
  se afl? în fa?a ?i în spatele ?irului dinspre axa drumului, trebuie s? aib? o surs? de lumin? de culoare alb?,
  respectiv ro?ie, care s? fie vizibile pentru ceilal?i participan?i la trafic. Persoanele care formeaz? ?irul dinspre
  axa drumului trebuie s? aib? aplicate pe îmbr?c?minte elemente fluorescent-reflectorizante.

  (3) Conduc?torii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obliga?i s? supravegheze permanent
  deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stânjeni circula?ia vehiculelor.

  (4) Se interzice persoanelor care formeaz? o coloan? militar? s? mearg? în caden?? la trecerea peste poduri.

  SEC?IUNEA a 5-a

  Circula?ia pe autostr?zi
  Art. 169. – (1) Conduc?torii de autovehicule care intr? pe autostr?zi folosind banda de intrare (de accelerare)
  trebuie s? cedeze trecerea autovehiculelor care circul? pe prima band? a autostr?zilor ?i s? nu stânjeneasc? în nici
  un fel circula?ia acestora.
  (2) Conduc?torii care urmeaz? s? p?r?seasc? autostrada sunt obliga?i s? semnalizeze din timp ?i s? se angajeze pe
  banda de ie?ire (de decelerare).

  Art. 170. –Circula?ia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de m?rfuri se desf??oar? pe
  banda din partea dreapta a autostr?zii, cu excep?ia cazului în care se efectueaz? dep??irea sau semnalizarea rutier?
  existent? instituie o alt? reglementare de utilizare a benzilor.  Regulamentul de aplicare al Codului Rutier VI-VIII

  0 Nepermis! Nepermis!
  Dacă mesajul de mai sus vă aparține sau considerați că sunt încălcate anumite drepturi
  de autor, sau dacă-l considerați proprietate personală trimiteți o sesizare cu linkul
  acestui mesaj prin formularul de contact din subsolul paginii. Va mulțumim!
  Mesajele postate sub acest cont nu sunt personale, ele sunt preluate de la utilizatorii noștri.
  Aceste mesaje sunt preluate din emailuri de pe toate site-urile, de pe Facebook sau alte platforme.


  Web: www.politiarutiera.ro
  Facebook: www.facebook.com/politiarutiera

 7. #7
  General de Brigada
  Puncte: 104.416, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  Turat la maximumVeteran50000 Puncte Experienţă
  Premii:
  Închizător de Discuţii
  Avatarul lui politiarutiera2
  Data ĂŽnscrierii
  17.02.2010
  Postări
  2.683
  Puncte
  104.416
  Nivel
  100
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 25/70
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  14

  Re: Regulamentul de aplicare al Codului Rutier

  SANC?IUNI CONTRAVEN?IONALE ?I M?SURI TEHNICO-ADMINISTRATIVE
  SEC?IUNEA 1

  Constatarea contraven?iilor ?i aplicarea sanc?iunilor contraven?ionale  Art. 177. – (1) Îndrumarea, supravegherea, controlul respect?rii normelor privind circula?ia de drumurile publice ?i
  luarea m?surilor legale în cazul în care constat? înc?lc?ri ale acestora se realizeaz? de c?tre poli?i?tii rutieri
  din cadrul Poli?iei Române.

  (2) Poli?i?tii rutieri sunt ofi?erii ?i agen?ii de poli?ie specializa?i ?i anume desemna?i prin dispozi?ie a
  inspectorului general al Inspectoratului General al Poli?iei Române.  Art. 178. – (1) În punctele de trecere a frontierei de stat a României, poli?i?tii de frontier? au ?i atribu?ia de a
  aplica sanc?iuni în cazul în care constat? contraven?ii la regimul circula?iei pe drumurile publice.

  (2) Procesul verbal de constatare a contraven?iei se trimite, în cel mult o zi lucr?toare de la data întocmirii,
  serviciului poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost s?vâr?it? fapta.  Art. 179 – (1) Poli?ia rutier? sau poli?ia de frontier? în punctele de trecere a frontierei de stat pot ac?iona,
  împreun? cu reprezentan?i ai altor autorit??i cu atribu?ii în domeniu, pentru prevenirea ?i constatarea unor
  înc?lc?ri ale normelor privind deplasarea în siguran??, pe drumurile publice, a tuturor participan?ilor la trafic.

  (2) Poli?istul rutier sau poli?istul de frontier? aflat în punctul de trecere a frontierei de stat care ac?ioneaz?
  în cadrul echipajului mixt are, ca principale atribu?ii:

  a) s? opreasc? vehiculele pentru control ?i s? verifice documentele pe care conduc?torii acestora trebuie s? le aib?
  asupra lor;

  b) s? constate ?i s? aplice sanc?iuni în cazul contraven?iilor aflate în competen?a sa;

  (3) Reprezentan?ii autorit??ilor prev?zute la alin.(1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribu?ii:

  a) s? ac?ioneze, împreun? cu poli?i?tii rutieri sau cu poli?i?tii de frontier? pentru respectarea de c?tre
  conduc?torii de vehicule sau de c?tre operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din
  România;

  b) s? execute activit??i de control privind condi?iile de efectuare a transporturilor rutiere, precum ?i de
  verificare a st?rii tehnice a vehiculelor, conform competen?elor;

  c) s? constate ?i s? aplice sanc?iuni în cazul contraven?iilor aflate în competen?a lor.

  (4) În cazul depist?rii în trafic a unui vehicul care prezint? defec?iuni tehnice la mecanismul de direc?ie, la
  sistemul de frânare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circul? având lumina
  farurilor nereglat? corespunz?tor, reprezentan?ii autorit??ilor abilitate men?ioneaz? despre acestea într-o not?
  tehnic? de constatare ce se anexeaz? procesului-verbal de constatare a contraven?iei încheiat de c?tre poli?istul
  rutier.  Art. 180. – (1) În cazul în care constat? înc?lc?ri ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un
  proces-verbal de constatare a contraven?iei, potrivit modelului prev?zut în anexa nr.1A, care va cuprinde în mod
  obligatoriu: data, ora ?i locul unde este încheiat; gradul profesional, numele ?i prenumele agentului constatator,
  unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau re?edin?a
  contravenientului, num?rul ?i seria actului de identitate sau, în cazul cet??enilor str?ini, al persoanelor f?r?
  cet??enie sau al cet??enilor români cu domiciliul în str?in?tate, seria ?i num?rul pa?aportului ori ale altui
  document de trecere a frontierei de stat, data eliber?rii acestuia ?i statul emitent; descrierea faptei
  contraven?ionale cu indicarea datei, orei ?i locului în care a fost s?vâr?it?, precum ?i ar?tarea tuturor
  împrejur?rilor ce pot servi la aprecierea gravit??ii faptei ?i la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
  indicarea actului normativ prin care se stabile?te ?i se sanc?ioneaz? contraven?ia; num?rul punctelor-amend?
  aplicate ?i valoarea acestora, posibilitatea achit?rii, de c?tre persoana fizic?, în termen de cel mult 2 zile
  lucr?toare a jum?tate din minimul amenzii prev?zute de actul normativ, sanc?iunea contraven?ional? complementar?
  aplicat? ?i/sau m?sura tehnico-administrativ? dispus?; indicarea societ??ii de asigur?ri, în situa?ia în care fapta
  a avut ca urmare producerea unui accident de circula?ie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de
  exercitare a c?ii de atac, semn?tura agentului constatator ?i unitatea de poli?ie la care se depune plângerea.

  (2) În cazul în care contravenientul refuz? sau nu poate s? semneze procesul-verbal, agentul constatator va face
  men?iune despre aceste împrejur?ri, care trebuie s? fie confirmate de un martor asistent. În acest caz
  procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal ?i semn?tura martorului.

  (3) Atunci când contravenientul a fost sanc?ionat cu amend?, odat? cu copia procesului-verbal (exemplarul nr.2),
  acestuia i se va comunica ?i în?tiin?area de plat?, în care se va face men?iunea cu privire la obligativitatea
  achit?rii amenzii la institu?iile abilitate s? o încaseze, potrivit legisla?iei în vigoare, în termen de 15 zile de
  la comunicare, în caz contrar urmând s? se procedeze la executarea silit?.

  (4) În situa?ia în care contravenientul este persoan? juridic?, în procesul-verbal se fac men?iuni cu privire la
  denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum ?i numele, prenumele, num?rul ?i seria actului de
  identitate, codul numeric personal ?i domiciliul ori re?edin?a persoanei care o reprezint?.

  (5) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat s? aduc? la cuno?tin??
  contravenientului dreptul de a face obiec?iuni cu privire la con?inutul actului de constatare. Obiec?iunile trebuie
  consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte men?iuni”, sub sanc?iunea nulit??ii procesului-verbal.

  (6) În cazul în care pentru fapta s?vâr?it? se dispune ca m?sur? tehnico-administrativ? re?inerea permisului de
  conducere ?i/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a pl?cu?elor cu num?rul de înmatriculare
  ori de înregistrare, odat? cu încheierea procesului-verbal de constatare a contraven?iei agentul constatator
  elibereaz? ?i o dovad? înlocuitoare cu sau f?r? drept de circula?ie, dup? caz, al c?rei model este prev?zut în anexa
  1B.

  (7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru c? titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce
  autovehicule sau tramvaie, se elibereaz? dovad? înlocuitoare f?r? drept de circula?ie.

  (8) În situa?ia în care, prin acela?i proces-verbal de constatare a contraven?iei, se dispun mai multe m?suri
  tehnico-administrative, agentul constatator elibereaz? pentru fiecare document sau set de pl?cu?e, câte o dovad?
  înlocuitoare.

  (9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circula?ie din care au rezultat pagube materiale, poli?ia rutier?
  elibereaz? proprietarilor sau de?in?torilor acestora autoriza?ie de repara?ii, al c?rei model este prev?zut în anexa
  nr.1C.  Art. 181. – (1) În situa?ia în care fapta a fost constatat? cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau mijloc
  tehnic omologat ?i verificat metrologic, poli?istul rutier încheie un proces verbal de constatare a contraven?iei
  potrivit modelului prev?zut în anexa nr.1D, dup? prelucrarea înregistr?rilor ?i stabilirea identit??ii
  conduc?torului de vehicul.

  (2) Datele de identificare a contravenientului care se consemneaz? în procesul-verbal de constatare a contraven?iei
  sunt cele comunicate, în scris, sub semn?tura proprietarului sau de?in?torului legal al vehiculului.  Art. 182. – (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaz? prin executarea semnalelor regulamentare de
  c?tre poli?istul rutier sau, dup? caz, de c?tre poli?istul de frontier?, atunci când constat? înc?lc?ri ale normelor
  rutiere ori în situa?ia în care exist? indicii temeinice despre s?vâr?irea unei contraven?ii ori a unei fapte de
  natur? penal?, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte ?i a bunurilor care fac obiectul
  urm?ririi, precum ?i pentru verificarea de?inerii de c?tre conduc?torii vehiculelor a documentelor prev?zute de
  lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaz? ?i în condi?iile producerii unor calamit??i naturale,
  dezastre sau a altor situa?ii care pun în pericol siguran?a circula?iei.

  (2) Oprirea vehiculelor se face, de regul?, în afara p?r?ii carosabile, iar acolo unde nu exist? asemenea condi?ii,
  cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lâng? bordur? ori în spa?iile de parcare iar
  noaptea, cu prec?dere, în locuri iluminate.

  (3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabil? ca urmare a semnalului de oprire efectuat de c?tre
  poli?ist în locurile în care vizibilitatea este redus? sub 50 m.  Art. 183. – Conduc?torul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poli?istului rutier sau, dup? caz, al
  poli?istului de frontier?, este obligat s? r?mân? în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilal?i pasageri s? nu
  deschid? portierele, respectând indica?iile poli?istului.  Art. 184. – (1) În situa?ia în care conduc?torul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru înc?lcarea unei
  norme rutiere, nu are asupra sa nici un act de identitate ?i nici permisul de conducere, poli?istul rutier trebuie
  s? îl conduc? la cea mai apropiat? unitate de poli?ie pentru stabilirea identit??ii acestuia ?i pentru verificarea
  în eviden?? a situa?iei permisului de conducere, atunci când nu exist? posibilitatea realiz?rii acestor verific?ri
  pe loc.

  (2) În cazul în care conduc?torul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie s?
  verifice în eviden?? dac? domiciliul sau, dup? caz re?edin?a, înscris în document corespunde cu cel din Registrul
  na?ional de eviden?? a persoanelor

  (3) Agentul constatator este obligat s? înscrie, în procesul-verbal de constatare a contraven?iei, domiciliul sau,
  dup? caz, re?edin?a contravenientului din actul de identitate, iar în situa?ia în care acesta nu are documentul
  asupra sa, domiciliul sau re?edin?a va fi consemnat? numai dup? verificarea efectuat? în Registrul na?ional de
  eviden?? a persoanelor.

  (4) Procedura prev?zut? la alin. (2) – (3) se aplic? ?i atunci când domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a ori sediul
  proprietarului men?ionat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în
  eviden?a vehiculelor.  Art. 185. – (1) Constatarea contraven?iei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de c?tre o persoan? care se
  afl? sub influen?a alcoolului se face prin testarea aerului expirat de acesta cu un mijloc tehnic certificat sau cu
  un mijloc tehnic omologat ?i verificat metrologic.

  (2) Conduc?torilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaz? obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii
  alcoolemiei atunci când:

  a) rezultatul test?rii arat? o concentra?ie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;

  b) în eveniment este implicat un vehicul care transport? m?rfuri sau produse periculoase.

  (3) Conduc?torilor de vehicule li se recolteaz? obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul test?rii
  preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indic? prezen?a în organism a substan?elor ori produselor
  stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.  Art. 186. – În cazul accidentelor de circula?ie din care au rezultat numai pagube materiale, conduc?torii
  vehiculelor sunt obliga?i s? se supun? test?rii aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului
  de produse sau substan?e stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Dac? rezultatul test?rii
  arat? o concentra?ie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indic? prezen?a în organism a
  substan?elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conduc?torii de vehicule sunt
  obliga?i s? se supun? recolt?rii probelor biologice.  Art. 187. –Conduc?torii de vehicule sau de animale implica?i în accidente de circula?ie din care a rezultat moartea
  sau v?t?marea integrit??ii corporale ori a s?n?t??ii uneia sau mai multor persoane sunt obliga?i s? se supun?
  recolt?rii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, dup? caz, a consumului de substan?e ori produse
  stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.  Art. 188. – În toate cazurile în care se recolteaz? probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a
  prezen?ei în organism a substan?elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este
  obligatorie ?i examinarea clinic?.

  SEC?IUNEA a 2-a

  M?suri tehnico-administrative  § 1. Re?inerea sau retragerea permisul de conducere  Art. 189. – (1) Poli?istul rutier este obligat, ca atunci când verific? documentele unui conduc?tor de autovehicul
  sau tramvai, s? urm?reasc? dac? exist? concordan?? între datele înscrise în actul de identitate ?i cele din permisul
  de conducere. În cazul în care constat? neconcordan?e referitoare la nume, prenume, domiciliu sau re?edin??, precum
  ?i în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, poli?istul rutier este obligat s? re?in? permisul de
  conducere ?i s? elibereze dovad? înlocuitoare a acestuia cu drept de circula?ie de 15 zile.

  (2) În cazul în care conduc?torul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, poli?istul
  rutier efectueaz? verific?rile prev?zute la art. 184 alin. (2). În cazul în care datele nu corespund, poli?istul
  rutier procedeaz? conform alin. (1).

  (3) Permisul de conducere re?inut în condi?iile alin. (1) sau (2) se trimite, împreun? cu raportul de re?inere,
  autorit??ii competente care l-a eliberat.  Art. 190. – (1) În cazurile prev?zute de lege, o dat? cu constatarea faptei, poli?istul rutier sau, dup? caz,
  poli?istul de frontier?, re?ine permisul de conducere, eliberând dovad? înlocuitoare cu sau f?r? drept de
  circula?ie, dup? caz.

  (2) Permisul de conducere re?inut în condi?iile alin. (1), împreun? cu un raport de re?inere al c?rui model este
  prev?zut în anexa nr.1E se trimit cel mai târziu în prima zi lucr?toare care urmeaz? celei în care a fost eliberat?
  dovada înlocuitoare, la serviciul poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost s?vâr?it? fapta, care are obliga?ia s? fac?
  imediat men?iunile corespunz?toare în eviden?a conduc?torilor de autovehicule ?i tramvaie.

  (3) Raportul de re?inere, precum ?i documentele sau pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare re?inute unui conduc?tor
  de autovehicul care posed? permis de conducere sau certificat de înmatriculare eliberate de o autoritate str?in?, se
  trimit poli?iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române pentru a fi trimise autorit??ilor
  emitente.  Art. 191. – (1) În situa?ia în care contravenientul a s?vâr?it fapta pe raza de competen?? a altui jude? decât cel
  care îl are în eviden??, permisul de conducere se p?streaz? la serviciul poli?iei rutiere pe teritoriul c?reia a
  fost constatat? contraven?ia, pân? când ?eful serviciului hot?r??te asupra sanc?iunii contraven?ionale
  complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data re?inerii, dup? care îl trimite serviciului poli?iei rutiere al
  jude?ului care îl are în eviden??.

  (2) Permisul de conducere se p?streaz? la serviciul poli?iei rutiere din jude?ul care are în eviden?? titularul,
  pân? la restituire sau, dup? caz, pân? la anularea documentului.  Art. 192. – (1) Conduc?torului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc
  tehnic omologat ?i verificat metrologic, i se re?ine permisul de conducere dac? valoarea concentra?iei este de cel
  mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovad? înlocuitoare f?r? drept de circula?ie, dac? nu
  dore?te recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condi?iile stabilite la art. 194 alin.
  (1).

  (2) Când conduc?torul vehiculului solicit? recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta
  va fi înso?it de poli?istul rutier, la cea mai apropiat? institu?ie medical? autorizat? sau institu?ie
  medico-legal?, iar dup? recoltare i se va elibera o dovad? înlocuitoare cu drept de circula?ie pentru cel mult 15
  zile, a c?rei valabilitate intr? în vigoare la 24 de ore de la cea de a doua recoltare de probe biologice.  Art. 193. – (1) Conduc?torul de autovehicul sau tramvai trebuie înso?it de poli?istul rutier sau, dup? caz, de
  poli?istul de frontier?, imediat la cea mai apropiat? institu?ie medical? autorizat? sau institu?ie medico-legal?
  pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dac? prin testarea cu un mijloc tehnic
  certificat sau cu un mijloc tehnic omologat ?i verificat metrologic s-a constatat c? valoarea concentra?iei de
  alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

  (2) Dup? recoltarea probelor biologice poli?istul rutier re?ine permisul de conducere ?i elibereaz? dovad?
  înlocuitoare f?r? drept de circula?ie.

  (3) Atunci când conduc?torul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate ?i nici permisul de
  conducere, poli?istul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la institu?ia medical? autorizat? sau institu?ia
  medico-legal? s? fac? verific?ri în eviden?e pentru stabilirea identit??ii acestuia ?i a situa?iei permisului de
  conducere.

  (4) În situa?ia în care conduc?torul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, poli?istul
  rutier îi aduce acestuia la cuno?tin??, prin în?tiin?are scris? pe care i-o înmâneaz? imediat, c? nu mai are dreptul
  s? conduc? autovehicule sau tramvaie, pân? la finalizarea dosarului penal, precum ?i obliga?ia de a preda permisul
  de conducere serviciului poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost s?vâr?it? fapta.  Art. 194. – (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaz? dou? probe biologice la interval de o or? între
  prelev?ri. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaz? calculul retroactiv al
  alcoolemiei.

  (2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua prob? biologic? se consemneaz? în procesul-verbal de
  prelevare.  Art. 195. – Conduc?torului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat
  care a relevat prezen?a în organism a substan?elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte
  similare acestora, i se aplic? procedura prev?zut? la art. 192.  Art. 196. – (1) Conduc?torului de autovehicul sau tramvai depistat în trafic înc?lcând o norm? rutier? pentru care
  se dispune sanc?iunea contraven?ional? complementar? a suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce ?i care
  prezint? la control dovada înlocuitoare a permisului de conducere re?inut pentru o fapt? s?vâr?it? anterior, aflat?
  în termenul de valabilitate, i se re?ine dovada prezentat? ?i i se elibereaz? o nou? dovad?, a c?rei valabilitate nu
  poate dep??i termenul de valabilitate al primei dovezi.

  (2) Dac? cea de-a doua fapt? este una dintre cele prev?zute la art. 102 din ordonan?a de urgen??, poli?istul rutier
  elibereaz? titularului permisului o dovad? înlocuitoare f?r? drept de circula?ie.

  (3) Dovada înlocuitoare a permisului de conducere, re?inut? în condi?iile prev?zute la alin.(1), se trimite la
  serviciul poli?iei rutiere al jude?ului care îl are în eviden?? pe contravenient, împreun? cu raportul de re?inere.  Art. 197. – (1) Permisul de conducere al unei persoane declarat? inapt? din punct de vedere medical de c?tre o
  institu?ie medical? autorizat?, se retrage de c?tre serviciul poli?iei rutiere pe raza c?ruia î?i desf??oar?
  activitatea medicul de familie care în eviden?? persoana respectiv?.

  (2) ?eful serviciului poli?iei rutiere dispune retragerea permisului de conducere ?i îl p?streaz? la sediul
  unit??ii, pân? la încetarea cauzelor pentru care a fost retras. În situa?ia în care conduc?torul de autovehicul sau
  tramvai are domiciliu sau re?edin?a pe raza altui jude?, ?eful serviciului poli?iei rutiere care a dispus m?sura
  tehnico-administrativ? trimite permisul de conducere la serviciul poli?iei rutiere din jude?ul care îl are în
  eviden??, împreun? cu un raport de retragere.  § 2. Re?inerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare ?i a pl?cu?elor cu num?rul de
  înmatriculare sau de înregistrare  Art. 198. – (1) În cazurile prev?zute de lege, odat? cu constatarea faptei, poli?istul rutier sau, dup? caz,
  poli?istul de frontier?, re?ine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori pl?cu?ele cu num?rul de
  înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovad? înlocuitoare cu sau f?r? drept de circula?ie, dup? caz.

  (2) Documentele sau pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare re?inute în condi?iile alin.(1),
  împreun? cu raportul de re?inere se trimit cel mai târziu în prima zi lucr?toare care urmeaz? celei în care a fost
  eliberat? dovada înlocuitoare, la serviciul poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost s?vâr?it? fapta, care are
  obliga?ia s? fac? imediat men?iunile corespunz?toare în eviden?a vehiculelor.

  (3) Certificatul de înregistrare sau pl?cu?ele cu num?rul de înregistrare, eliberate de o autoritate a
  administra?iei publice locale, re?inute în condi?iile legii, se trimit împreun? cu raportul de re?inere, autorit??ii
  care le-a eliberat.

  (4) Raportul de re?inere, precum ?i documentele sau pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare, eliberate de o autoritate
  str?in? re?inute în condi?iile legii, se trimit poli?iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei
  Române pentru a fi remise autorit??ilor emitente.  Art. 199. – (1) Atunci când poli?istul rutier sau poli?istul de frontier? constat? c? autovehiculul este condus de
  proprietar sau de de?in?torul mandatat ?i datele privind numele, prenumele, domiciliul sau re?edin?a înscrise în
  certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul
  constatator re?ine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare eliberând titularului dovad? înlocuitoare cu
  drept de circula?ie pentru 15 zile.

  (2) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autorit??ii competente care l-a eliberat, împreun?
  cu raportul de re?inere.  Art. 200. – (1) În cazurile în care legea prevede aplicarea m?surii tehnico-administrative a retragerii pl?cu?elor
  cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare, conduc?torul vehiculului este obligat s? demonteze ?i s? predea
  pl?cu?ele agentului constatator care a dispus m?sura.

  (2) Când conduc?torul vehiculului refuz? s? predea pl?cu?ele, agentul constatator demonteaz? el însu?i pl?cu?ele cu
  num?rul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezen?a unui martor asistent, consemnând despre aceasta în
  procesul-verbal de constatare a contraven?iei.  Art. 201. – Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt jude? decât cel pe teritoriul c?ruia
  a fost constatat? fapta, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ?i pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare
  sau de înregistrare se trimit, dup? expirarea termenului prev?zut de lege pentru introducerea plângerii împotriva
  procesului-verbal de constatare a contraven?iei, serviciului poli?iei rutiere din jude?ul care are în eviden??
  vehiculul.  Art. 202. – (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum ?i pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare
  sau de înregistrare se restituie de c?tre serviciul poli?iei rutiere care le are în p?strare, proprietarului sau
  utilizatorului vehiculului, la prezentarea de c?tre acesta a dovezii încet?rii motivelor pentru care s-a dispus
  m?sura tehnico-administrativ?.

  (2) În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraven?iei, în dovada
  înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie men?iunea c? vehiculul are drept de
  circula?ie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circula?ie, iar pl?cu?ele cu num?rul de
  înmatriculare sau de înregistrare se restituie de c?tre poli?ia rutier? în baza ordonan?ei pre?edin?iale emise de
  instan?a investit? cu solu?ionarea cauzei sau a hot?rârii judec?tore?ti r?mase definitive.  § 3. Anularea permisului de conducere  Art. 203. – (1) Anularea permisului de conducere, în cazurile prev?zute la art.114 alin.(1) din Ordonan?a de urgen??
  a Guvernului nr.195/2002, republicat? se dispune:

  a) de ?eful serviciului poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost constat? fapta, în baza hot?rârii judec?tore?ti
  r?mas? definitiv?, dispus? de o instan?? din România,

  b) de ?eful poli?iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române, în baza unei hot?râri
  judec?tore?ti r?mas? definitiv?, pronun?at? de c?tre o autoritate str?in? competent?, pentru o infrac?iune s?vâr?it?
  de titular pe teritoriul statului respectiv, dac? pentru fapta s?vâr?it? legisla?ia român? prevede aceast? m?sur?;

  (2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de ?eful serviciului poli?iei rutiere pe raza
  c?ruia titularul a domiciliat, în condi?iile existen?ei unei sesiz?ri din partea unei autorit??i competente sau a
  unui certificat de deces.

  (3) M?sura anul?rii permisului de conducere se comunic?, în termen de cel mult 5 zile lucr?toare, titularului
  permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situa?iile prev?zute la alin.(1);

  (4) În termenul prev?zut la alin.(3), permisul de conducere se transmite de serviciul poli?iei rutiere care a dispus
  anularea, la autoritatea competent? care l-a eliberat, în vederea efectu?rii men?iunii în eviden??.

  SEC?IUNEA a 3-a

  Sanc?iuni contraven?ionale complementare  § 1. Aplicarea punctelor de penalizare  Art. 204. – (1) Când pentru fapta s?vâr?it? legea prevede ?i aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator
  are obliga?ia s? le înscrie în procesul-verbal de constatare a contraven?iei.

  (2) Procesul-verbal de constatare a contraven?iei se trimite, în cel mult 2 zile lucr?toare de la data întocmirii
  acestuia, la serviciul poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost s?vâr?it? fapta.  Art. 205. – Punctele de penalizare se înscriu în eviden?a conduc?torilor de autovehicule sau tramvaie de c?tre
  serviciul poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost constatat? fapta.  Art. 206. – Când instan?a competent?, prin hot?râre judec?toreasc? r?mas? irevocabil?, a dispus anularea
  procesului-verbal de constatare a contraven?iei, serviciul poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost s?vâr?it? fapta
  radiaz? din eviden?? punctele de penalizare aplicate.  Art. 207. – Când un conduc?tor de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de c?tre o autoritate
  str?in?, s?vâr?e?te o fapt? pentru care legea prevede ?i aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de
  constatare a contraven?iei se trimite poli?iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române, pentru
  informarea autorit??ii statului care a emis permisul de conducere.  Art. 208. – Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul s? ob?in?, personal, la sediul poli?iei
  rutiere din jude?ul care îl are în eviden??, informa?ii cu privire num?rul de puncte de penalizare ce i-au fost
  aplicate.  § 2. Suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie  Art. 209. – (1) La cumulul a cel pu?in 15 puncte de penalizare, serviciul poli?iei rutiere din jude?ul care are în
  eviden?? conduc?torul de autovehicul comunic? acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistr?rii în
  eviden?? a ultimelor puncte de penalizare, sanc?iunea contraven?ional? complementar? a suspend?rii exercit?rii
  dreptului de a conduce, precum ?i obliga?ia de a se prezenta la sediul poli?iei rutiere, în termen de 5 zile de la
  primirea în?tiin??rii scrise, pentru a preda permisul de conducere.

  (2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumul?rii celor 15 puncte de
  penalizare ?i pân? la data expir?rii termenului când avea obliga?ia de a preda permisul de conducere sau, dup? caz,
  pân? la data pred?rii permisului de conducere.

  (3) Suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule opereaz? în ziua urm?toare celei în care a fost
  predat permisul de conducere sau, dup? caz, a expirat termenul de predare a acestuia.

  (4) În cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezint? la poli?ie, în termenul prev?zut la alin.(1),
  perioada de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaz?, de drept, cu 30 de zile.

  (5) În situa?ia în care titularul permisului de conducere face dovada imposibilit??ii prezent?rii la poli?ie în
  termenul de 5 zile de la primirea în?tiin??rii scrise, perioada de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce
  autovehicule dispus? potrivit alin.(4) se anuleaz?.  Art. 210. – (1) În situa?i în care conduc?torul de autovehicul s?vâr?e?te o fapt? pentru care, potrivit legii, se
  re?ine permisul de conducere în vederea suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce eliberându-se dovad?
  înlocuitoare cu drept de circula?ie, sanc?iunea contraven?ional? complementar? opereaz? începând cu ziua urm?toare
  celei în care a expirat valabilitatea dovezii.

  (2) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberat? f?r? drept de circula?ie, suspendarea
  exercit?rii dreptului de a conduce opereaz? din momentul aplic?rii sanc?iunii contraven?ionale complementare prin
  procesul-verbal de constatare a contraven?iei.  Art. 211. – În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis s? ocupe o func?ie sau profesie,
  care are leg?tur? cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art.112 lit.c) din Codul penal,
  republicat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?eful serviciului poli?iei rutiere care func?ioneaz? pe
  teritoriul de competen?? al autorit??ii care a luat m?sura de siguran??, dispune suspendarea exercit?rii dreptului
  de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cât opereaz? m?sura de siguran??.  Art. 212. – (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate str?in?, re?inut ca urmare a înc?lc?rii, de c?tre
  titular, a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce ?i pentru
  care s-a eliberat dovad? înlocuitoare cu drept de circula?ie, împreun? cu o copie a procesului-verbal de constatare
  a contraven?iei, se trimit poli?iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române, în termen de 15
  zile de la aplicarea sanc?iunii contraven?ionale complementare.

  (2) Când dovada înlocuitoare este eliberat? f?r? drept de circula?ie, permisul de conducere ?i copia
  procesului-verbal de constatare a contraven?iei se trimit unit??ii de poli?ie prev?zut? la alin.(1) în cel mult o zi
  lucr?toare de la data constat?rii faptei.

  (3) Pân? la împlinirea termenului prev?zut la alin.(1) titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate
  str?in?, poate solicita ca, pân? la expirarea perioadei de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce,
  documentul s? fie p?strat la serviciul poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost s?vâr?it? fapta pentru a-i fi
  restituit. Despre aceast? posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odat? cu comunicarea
  suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce.  Art. 213. – (1) Suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce se dispune de c?tre poli?ia rutier? din cadrul
  Inspectoratului General al Poli?iei Române ?i în cazul când titularul permisului de conducere eliberat de c?tre
  autoritatea competent? din România a s?vâr?it o fapt? pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a
  dispus, prin hot?râre, o astfel de m?sur?.

  (2) Suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce se aplic? pe teritoriul României numai dac? pentru fapta
  s?vâr?it? legisla?ia rutier? româneasc? prevede o astfel de m?sur?.

  (3) Perioada de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât
  cea prev?zut? de legisla?ia rutier? româneasc? pentru o fapt? asem?n?toare.

  (4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce se ia în considerare,
  obligatoriu, perioada cât titularul permisului de conducere nu a avut drept de circula?ie pe teritoriul statului
  care a emis o astfel de decizie.  Art. 214. – (1) În cazul s?vâr?irii a dou? sau mai multor contraven?ii care atrag ?i suspendarea exercit?rii
  dreptului de a conduce, constatate prin acela?i proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaz? prin însumarea
  perioadelor prev?zute pentru fiecare fapt?, f?r? ca aceasta s? dep??easc? 90 de zile.

  (2) Când o persoan? c?reia i-a fost re?inut permisului de conducere pentru o fapt? prev?zut? cu suspendarea
  exercit?rii dreptului de a conduce, s?vâr?e?te în perioada în care are drept de circula?ie o nou? contraven?ie
  pentru care se dispune suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce, se aplic? distinct perioade de suspendare
  pentru fiecare contraven?ie.  § 3. Confiscarea bunurilor  Art. 215. – (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase ?i sonore, precum ?i dispozitivele care perturb?
  func?ionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în condi?iile legii, se predau la
  serviciul poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost constatat? fapta.

  (2) Pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare, confiscate, în condi?iile legii, se predau la
  serviciul poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost constatat? fapta pentru a fi trimise autorit??ii competente care
  le-a eliberat.

  (3) Vehiculele cu trac?iune animal?, confiscate în condi?iile legii, se predau autorit??ilor administra?iei publice
  locale, pe baz? de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispozi?iilor
  Ordonan?ei Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului ?i condi?iilor de valorificare a bunurilor confiscate
  sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privat? a statului, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr.
  98/1999, republicat?.  § 4. Imobilizarea vehiculului  Art. 216. – (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune ?i se efectueaz? de c?tre poli?ia rutier?, în cazurile ?i în
  condi?iile prev?zute de lege.

  (2) Imobilizarea se face, în prezen?a unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul
  vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaz? în procesul-verbal de
  constatare a faptei pentru care s-a dispus m?sura.

  (3) În lipsa unui martor asistent poli?istul rutier precizeaz? motivele care au condus la încheierea
  procesului-verbal în acest mod.

  (4) Imobilizarea unui vehicul este interzis? în toate locurile unde oprirea sau sta?ionarea sunt interzise.  Art. 217. – (1) Atunci când se impune imobilizarea, în condi?iile legii, a unui vehicul care transport? produse sau
  substan?e periculoase, poli?istul rutier este obligat s? anun?e, de îndat?, unitatea de poli?ie din care face parte
  pentru a se stabili, împreun? cu unit??ile Inspectoratului General pentru Situa?ii de Urgen??, destina?ia final?
  pentru parcarea autovehiculului.

  (2) Imobilizarea unui vehicul care efectueaz? transport de m?rfuri sau produse periculoase ori cu gabarite ?i/sau
  mase dep??ite se dispune de c?tre poli?ia rutier?, în condi?iile stabilite împreun? cu reprezentan?ii autorit??ilor
  cu atribu?ii în domeniu.  Art. 218. – Revocarea imobiliz?rii se dispune:

  a) de c?tre poli?istul rutier care a dispus-o, dac? este prezent, iar motivele pentru care a fost dispus? au
  încetat;

  b) de c?tre ?eful serviciului poli?iei rutiere din care face parte agentul constatator, dac? motivele pentru care a
  fost dispus? m?sura au încetat;

  c) de c?tre procuror sau de instan?a de judecat?, atunci când vehiculul a f?cut obiectul unei infrac?iuni.

  SEC?IUNEA a 4-a

  Restituirea permisului de conducere ?i reducerea perioadei de suspendare

  a exercit?rii dreptului de a conduce  Art. 219. – (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de c?tre ?eful serviciului poli?iei rutiere care îl
  are în eviden??, la cererea titularului, în urm?toarele cazuri:

  a) la expirarea termenului de suspendare, când sanc?iunea a fost aplicat? pentru cumul de puncte;

  b) la expirarea termenului de suspendare, când sanc?iunea a fost aplicat? ca urmare a s?vâr?irii unei contraven?ii
  pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dup? caz a fost
  majorat? cu 30 de zile, dac? titularul a promovat testul de verificare a cunoa?terii regulilor de circula?ie.

  c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirm? c? afec?iunile medicale care au determinat declararea
  persoanei respective ca inapt? medical au încetat.

  (2) Restituirea permisului de conducere se dispune de c?tre ?eful serviciului poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost
  s?vâr?it? fapta, la cererea titularului, în baza rezolu?iei sau, dup? caz, a ordonan?ei procurorului prin care s-a
  dispus neînceperea urm?ririi penale, scoaterea de sub urm?rirea penal? sau încetarea urm?ririi penale, în baza
  hot?rârii judec?tore?ti r?mase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal
  de constatare a contraven?iei a fost anulat sau ca urmare a încet?rii m?surii de siguran?? prev?zute la art.112
  lit.c) din Codul penal, republicat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

  (3) Verificarea cunoa?terii regulilor de circula?ie de c?tre contravenient se efectueaz? de c?tre serviciul poli?iei
  rutiere care îl are în eviden??, în cazul în care sanc?iunea a fost aplicat? ca urmare a s?vâr?irii unei
  contraven?ii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dup? caz
  a fost majorat? cu 30 de zile.

  (4) Verificarea cunoa?terii regulilor de circula?ie const? în completarea unui test gril?, ce con?ine 15 întreb?ri
  din legisla?ia rutier?. Este declarat „promovat” persoana care a formulat r?spunsul corect la cel pu?in 13
  întreb?ri.

  (5) Contravenientul este obligat s? sus?in? examenul de verificare a cunoa?terii regulilor de circula?ie, în
  perioada execut?rii sanc?iunii contraven?ionale complementare a suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce, în
  zilele stabilite, s?pt?mânal, la nivelul serviciului poli?iei rutiere.

  (6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplic? ?i în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care,
  potrivit legii, a fost aplicat? sanc?iunea contraven?ional? complementar? a suspend?rii exercit?rii dreptului de a
  conduce de c?tre o autoritate competent? str?in?, ca urmare a s?vâr?irii de c?tre acesta, pe teritoriul statului
  respectiv, a unei fapte pentru care se aplic? aceast? sanc?iune.  Art. 220. – (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate str?in?, împotriva c?ruia s-a dispus
  suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita ?efului poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost constatat? fapta,
  restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucr?toare înainte de data
  p?r?sirii teritoriului României.

  (2) În situa?ia restituirii permisului de conducere potrivit alin.(1), ?eful poli?iei rutiere din cadrul
  Inspectoratului General al Poli?iei Române comunic? sanc?iunea aplicat? autorit??ii str?ine care a eliberat
  documentul.  Art. 221. – (1) Perioada de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea
  titularului, dac? sunt îndeplinite, cumulativ, urm?toarele condi?ii:

  a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoa?terii regulilor de circula?ie;

  b) a ob?inut permis de conducere cu cel pu?in 1 an înainte de s?vâr?irea faptei;

  c) în ultimii 3 ani de la data s?vâr?irii faptei pentru care se solicit? reducerea perioadei de suspendare a
  exercit?rii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de m?sur?;

  d) în ultimii 2 ani de la data constat?rii contraven?iei pentru care se aplic? sanc?iunea contraven?ional?
  complementar? nu a mai avut suspendat? exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.

  (2) Conduc?torul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaz? de reducerea perioadei de suspendare a exercit?rii
  dreptului de a conduce, dac? :

  a) perioada de suspendare a fost majorat?, conform legii;

  b) a cumulat, din nou, cel pu?in 15 puncte de penalizare în urm?toarele 12 luni de la data expir?rii ultimei
  suspend?ri a exercit?rii dreptului de a conduce;

  c) a fost implicat într-un accident de circula?ie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul
  test?rii aerului expirat sau al probelor biologice au stabilit c? a condus vehiculul în timp ce se afla sub
  influen?a alcoolului;

  d) sanc?iunea contraven?ional? complementar? s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferat?
  când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini ro?ii ?i/sau
  sonore sunt în func?iune.

  0 Nepermis! Nepermis!
  Dacă mesajul de mai sus vă aparține sau considerați că sunt încălcate anumite drepturi
  de autor, sau dacă-l considerați proprietate personală trimiteți o sesizare cu linkul
  acestui mesaj prin formularul de contact din subsolul paginii. Va mulțumim!
  Mesajele postate sub acest cont nu sunt personale, ele sunt preluate de la utilizatorii noștri.
  Aceste mesaje sunt preluate din emailuri de pe toate site-urile, de pe Facebook sau alte platforme.


  Web: www.politiarutiera.ro
  Facebook: www.facebook.com/politiarutiera

 8. #8
  General de Brigada
  Puncte: 104.416, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  Turat la maximumVeteran50000 Puncte Experienţă
  Premii:
  Închizător de Discuţii
  Avatarul lui politiarutiera2
  Data ĂŽnscrierii
  17.02.2010
  Postări
  2.683
  Puncte
  104.416
  Nivel
  100
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 25/70
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  14

  Re: Regulamentul de aplicare al Codului Rutier

  CAPITOLUL VIII
  Dispozi?ii tranzitorii ?i finale  Art. 222. – Cu ocazia preschimb?rii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model
  nou, echivalarea dintre vechile ?i noile categorii se face dup? cum urmeaz?:

  a) categoria G cu categoria A;

  b) categoria A cu categoria A;

  c) categoria B cu categoria B;

  d) categoria C cu categoria C;

  e) categoria D cu categoria D;

  f) categoriile C, E ?i/sau C + E cu categoria CE;

  g) categoriile B, C, E ?i/sau B + E ?i C + E cu categoriile BE ?i CE;

  h) categoriile C, D, E ?i/sau C + E ?i D + E cu categoriile CE ?i DE;

  i) categoriile B, C, D, E ?i/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE ?i DE;

  j) categoria F cu categoria Tr;

  k) categoria H cu categoria Tb;

  l) categoria I cu categoria Tv.  Art. 223. – (1) Poli?ia rutier? asigur? înso?irea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competen?ei.

  (2) Se înso?esc cu echipaje ale poli?iei rutiere demnitari români sau oficialit??i str?ine cu func?ii similare
  acestora, dup? cum urmeaz?:

  a) pre?edintele României;

  b) pre?edintele Senatului;

  c) pre?edintele Camerei Deputa?ilor;

  d) primul-ministru al Guvernului.

  (3) În situa?ii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgen??, pot beneficia de înso?irea cu echipaje ale
  poli?iei rutiere ?i mini?trii din Guvernul României sau omologi din str?in?tate afla?i în vizit? oficial? în
  România, precum ?i ?efii misiunilor diplomatice acredita?i în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de
  acreditare.

  (4) Beneficiaz? de înso?ire ?i candida?ii la func?ia de Pre?edinte al României, pe timpul campaniei electorale, dup?
  validarea candidaturii, numai pe raza localit??ilor unde au loc activit??ile electorale.

  (5) Beneficiaz? de înso?ire cu echipaje ale poli?iei rutiere fo?tii pre?edin?i ai României, în condi?iile legii.

  (6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restric?ionarea
  circula?iei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale vor fi înso?ite numai cu
  aprobarea Inspectoratului General al Poli?iei Române, în func?ie de disponibilit??i, contra cost, potrivit tarifelor
  stabilite de normele legale.  Art. 224. – (1) La nivelul unit??ilor de înv???mânt, curs primar ?i gimnazial, cadrele didactice care predau orele
  de educa?ie rutier? vor fi sprijinite ?i îndrumate de c?tre poli?i?ti rutieri.

  (2) Concursurile organizate la nivelul unit??ilor de înv???mânt pe teme rutiere vor fi coordonate de c?tre serviciul
  poli?iei rutiere din jude?ul în care î?i are sediul unitatea de înv???mânt.  Art. 225. – Anexele nr.1A -1E fac parte integrant? din prezentul Regulament.

  0 Nepermis! Nepermis!
  Dacă mesajul de mai sus vă aparține sau considerați că sunt încălcate anumite drepturi
  de autor, sau dacă-l considerați proprietate personală trimiteți o sesizare cu linkul
  acestui mesaj prin formularul de contact din subsolul paginii. Va mulțumim!
  Mesajele postate sub acest cont nu sunt personale, ele sunt preluate de la utilizatorii noștri.
  Aceste mesaje sunt preluate din emailuri de pe toate site-urile, de pe Facebook sau alte platforme.


  Web: www.politiarutiera.ro
  Facebook: www.facebook.com/politiarutiera

 9. #9
  Soldat Neinstruit
  Puncte: 2.107, Nivel: 29
  Progres nivel: 7%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 93
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  1 year registered1000 Experience Points

  Data ĂŽnscrierii
  04.03.2010
  Postări
  3
  Puncte
  2.107
  Nivel
  29
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 0/0
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  0

  Re: Regulamentul de aplicare al Codului Rutier

  anexele regulamentului unde se pot gasi si ce contin ele?

  0 Nepermis! Nepermis!

Informații subiect

Utilizatori care navighează ĂŽn acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează ĂŽn acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita postările proprii
 •