Articolul 27
Regulamentul (CEE) nr. 2135/98 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (1) litera (a) se ţnlocuiește cu următorul text:
"(1) (a) Din a douăzeci și una zi de la data publicării Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale ţn domeniul transporturilor rutiere și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului [], vehiculele puse ţn circulație pentru prima dată sunt echipate cu un aparat de ţnregistrare ţn conformitate cu dispozițiile din anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.
2. La articolul 2, alineatul (2) se ţnlocuiește cu următorul text:
"(2) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a putea elibera cardurile de conducător auto pÔnă ţn a douăzeci și una zi de la data publicării Regulamentului (CE) nr. 561/2006."
Articolul 28
Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se abrogă și se ţnlocuiește cu prezentul regulament.
Cu toate acestea, articolul 5 alineatele (1), (2) și (4) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se aplică ţn continuare pÔnă la datele stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2003/59/CE.
Articolul 29
Prezentul regulament intră ţn vigoare la 11 aprilie 2007, cu excepția articolului 10 alineatul (5), a articolului 26 alineatele (3) și (4) și a articolului 27, care intră ţn vigoare la 1 mai 2006.
Prezentul regulament este obligatoriu ţn toate elementele sale și se aplică direct ţn toate statele membre.
Adoptat la Strasburg, 15 martie 2006.
Pentru Parlamentul European
Președintele
J. Borrell Fontelles
Pentru Consiliu
Președintele
H. Winkler
[1] JO C 51 E, 26.2.2002, p. 234.
[2] JO C 221, 17.9.2002, p. 19.
[3] Avizul Parlamentului European din 14 ianuarie 2003 (JO C 38 E, 12.2.2004, p. 152), poziția comună a Consiliului din 9 decembrie 2004 (JO C 63 E, 15.3.2005, p. 11) și poziția Parlamentului European din 13 aprilie 2005 (JO C 33 E, 9.2.2006, p. 425). Rezoluția legislativă a Parlamentului din 2 februarie 2006 și Decizia Consiliului din 2 februarie 2006.
[4] JO L 370, 31.12.1985, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 226, 10.9.2003, p. 4).
[5] JO L 80, 23.3.2002, p. 35.
[6] JO L 370, 31.12.1985, p. 8, Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 432/2004 al Comisiei (JO L 71, 10.3.2004, p. 3).
[7] JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
[8] Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 referitoare la calificarea inițială și la formarea continuă a conducătorilor anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de călători, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului, precum și Directiva 91/439/CEE a Consiliului și de modificare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului (JO L 226, 10.9.2003, p. 4), directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/66/CE a Consiliului (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).
[9] Directiva 88/599/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1988 referitoare la procedurile uniforme privind aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 referitor la armonizarea anumitor dispoziții ţn materie socială ţn domeniul transporturilor rutiere și a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatul de ţnregistrare ţn domeniul transporturilor rutiere (JO L 325, 29.11.1988, p. 55).
[10] O L 74, 20.3.1992, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003.
[11] JO L 15, 21.1.1998, p. 14. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
[12] JO L 72, 25.3.1993, p. 33.
[] JO L 102, 11.4.2006, p. 1";
[] JO L 80, 23.3.2002, p. 35";
[] JO L 102, 11.4.2006, p. 1";