INSTRUC?IUNI PENTRU ÎNTOCMIREA CONTESTA?IILOR

C O N T E S T A ? I E
Subsemnatul ….., domiciliat în ….., str. ….. nr. …, sc. …, ap. …, jud. ….., fiul lui ….. ?i ….., n?scut la ….. în ….., posesor al BI/CV seria … nr. … eliberat de Poli?ia … la data de ….., contest prin prezenta procesul-verbal seria … nr. ….. din data de ….. întocmit de agent ……..
În fapt.
În timp ce conduceam autoturismul marca ….. cu nr. de înmatriculare ….. în localitatea ….., am fost oprit pentru control de c?tre un echipaj de poli?ie care mi-a comunicat c? am dep??it viteza legal? prin localitate având …km/h.
Declar c? nu am dep??it viteza legal?, iar acuza?ia agentului de poli?ie este nefondat?.
În drept.
Solicit prezentarea probelor (fotografie, înregistr?ri, etc), precum ?i a urm?toarelor documente prev?zute de Normele metrologice legale pentru func?ionarea cinemometrelor (radarelor) publicate în Monitorul Oficial nr. 1102bis din 07.12.2005: certificatul de omologare a aparatului radar, buletinul de verificare metrologic? a aparatului radar în termen de valabilitate ?i autoriza?ia de operator radar pentru agentul ………….
Probele care îmi sus?in nevinov??ia le voi prezenta în instan??.
Anexez la prezenta copii dup? procesul-verbal, BI/CV ?i permisul de conducere.
Cu stim?,

11 noiembrie 200_ numele în clar ?i semn?tura,


1. Contesta?ia, împreun? cu copii dup? procesul-verbal, BI/CV ?i permisul de conducere, o depune?i la Inspectoratul Jude?ean de Poli?ie a jude?ului în care vi s-a încheiat procesul-verbal trimis? prin po?t?, recomandat cu confirmare de primire (cine nu ?tie ce înseamn? acest lucru s? solicite informa?ii la po?t? la trimiterea contesta?iei) în termen de maxim 15 zile de la întocmirea procesului-verbal (este bine cât mai repede). IPJ va trimite contesta?ia dvs. la Judec?torie ?i trebuie s? v? dea r?spunsul c? a f?cut acest lucru în maxim 30 de zile de la primirea contesta?iei. Dup? aceasta ve?i primi cita?ie din partea Judec?toriei unde vi se va preciza data ?i ora când trebuie s? v? prezenta?i.
2. Prin contesta?ie nu depune?i probe ?i nu face?i comentarii la înc?lc?rile legii f?cute de poli?i?ti la încheierea procesului-verbal. Nu trebuie s? aib? timp s?-?i acopere matrapazlâcurile. Acestea le prezenta?i doar instan?ei care va decide.
3. În instan??, dac? probele depuse de Poli?ie sunt contrare prevederilor Normelor metrologice pentru func?ionarea radarelor, Ordonan?ei 2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor sau altor acte normative, solicita?i anularea procesului-verbal, anularea punctelor ?i exonerarea de la plata amenzii, precum ?i obligarea agentului constatator care va încheiat procesul-verbal la plata cheltuielilor de judecat?. P?stra?i toate chitan?ele pentru cheltuielile f?cute pentru deplasarea la Judec?torie ?i retur, precum ?i pentru orice alte cheltuieli f?cute pentru aceast? ac?iune pentru c?, în baza lor pute?i cere cheltuielile de judecat?. Dac? acuza?ia adus? nu a putut fi probat? de poli?ie ?i dvs. a?i avut de suferit de pe urma acestei acuza?ii (de exemplu: ridicarea permisului a dus la desfacerea contractului de munc? sau concediu f?r? plat? pe perioada suspend?rii permisului) pute?i cere ?i daune morale sau materiale.
4. Contesta?ia duce la suspendarea tuturor m?surilor luate de c?tre Poli?ie pân? la ob?inerea unei hot?râri judec?tore?ti definitive ?i irevocabile. Din momentul în care a?i depus contesta?ia, nu mai trebuie pl?tit? amenda decât dac? pierde?i procesul, iar dac? vi s-a ridicat permisul, Poli?ia din localitatea dvs. TREBUIE s? v? prelungeasc? dovada cu câte 30 de zile pân? la ob?inerea hot?rârii judec?tore?ti definitive ?i irevocabile.