PolitiaRutiera.ro

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Autorizaţia de circulaţie provizorie

 • Joi, 18 Noiembrie 2010 13:49
 • Scris de politiarutiera2
Aproape totul despre înmatricularea auto


Autorizaţia de circultie provizorie
(art.15 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competente -
autorizează provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadă ce nu va depăşi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expira asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

DOCUMENTE NECESARE:
a) cererea solicitantului;
b) dovada încheierii unei asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pe numele solicitantului;
c)
dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei – 7 lei (vezi şi secţiunea Taxe);
d)
copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
e)
actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f)
dovada plăţii contravalorii plăcutelor cu număr provizoriu – 40 lei (se achita la ghişeu);
g)
dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie – 13 lei (vezi şi secţiunea Taxe);;
h)
copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină la care se solicita înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări.

Vehiculului căruia i s-a acordat autorizaţie de circulaţie provizorie - i se pot atribui succesiv, în aceleaşi condiţii, mai multe autorizaţii provizorii care nu pot cumula mai mult de 90 de zile.Autorizaţia de circulaţie provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.

Autorizaţia de circulaţie provizorie şi plăcile aferente se eliberează pe loc la ghişeu.

 

AUTORIZAREA PROVIZORIE
de societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţile de leasing.

(art.17 din Ordinul MAI nr.1501/2006)


Autorizaţiile de circulaţie provizorie pot fi eliberate în alb societăţilor abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţilor de leasing care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin
5 vehicule într-un interval de o lună.

Eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie - se efectuează în baza următoarelor documente:
a)
cererea solicitantului;
b) copii de pe facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii din care să rezulte că aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie;
c)
dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei;
d) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, (în copie certificata conform cu originalul);
e)
dovada plăţii contravalorii plăcutelor cu număr provizoriu;
f) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie.

Documentele sus-menţionate se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizaţiilor de circulaţie provizorie.

Persoanele juridice vor completa ulterior autorizaţiile pe numele propriu sau al clienţilor, numai pentru vehiculele noi, comercializate de acestea. Fiecare autorizaţie va fi însoţită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

Nu se poate emite decât o singură autorizare provizorie. În cazul în care deţinătorul solicita o a doua autorizare succesiva, el va fi îndrumat spre Serviciul Înmatriculări.

 

AUTORIZAREA PENTRU PROBE A AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR
(art.19 şi 20 din Ordinul MAI nr.1501/2006)
Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent autorizează pentru probe autovehiculele şi remorcile care:
a) efectuează probe în vederea omologării, precum şi autoşasiuri care efectuează deplasări de la unităţile constructoare la cele care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea ori încercarea autovehiculelor sau a remorcilor;
b) se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienţi, la cererea persoanelor juridice care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin 10 vehicule pe lună în ultimele 6 luni.

Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă un an de la data eliberării.

Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazul prevăzut la lit. a), şi doar pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în raza căruia societatea îşi are sediul, pentru cazul prevăzut la lit. b).

Formularul autorizaţiei de circulaţie pentru probe este identic cu cel al certificatului de înmatriculare, fiind însoţit de o anexă completată de titularul autorizării, care cuprinde elementele de identificare a vehiculului.

Autorizaţia de circulaţie pentru probe se eliberează în baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie;
c)
copii de pe actul constitutiv al societăţii din care să rezulte că obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea vehiculelor rutiere, precum şi o adeverinţă de la Regia Autonomă "Registrul Auto Român" din care să rezulte că societatea are vehicule în curs de omologare pentru circulaţie, în cazul vehiculelor supuse încercării în vederea omologării;
d)
copii de pe actul constitutiv al societăţii din care să rezulte că obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere şi copii de pe facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii, care să ateste un volum mediu de vânzări de cel puţin 10 vehicule pe lună, în ultimele 6 luni, precum şi copii de pe actele care atestă deţinerea unui spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, în cazul comercianţilor;
e) d
ovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizaţie solicitată;
f)
dovada plăţii taxei de autorizare a circulaţiei pentru probe;
g) dovada plăţii contravalorii plăcutelor cu număr pentru probe;
h) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare.

 

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Comandarea unor noi placi

Comandarea unor noi placi

cu număr de înmatriculare în locul celor deteriorate / pierdute / furate

Comanda plăcutei/plăcilor se solicita la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, prezentând următoarele documente:

 • declaraţie privind pierderea/furtul sau deteriorarea plăcutei/plăcilor;

 • documentul de identitate (original şi copie);

 • certificatul de înmatriculare (original şi copie);

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele sus-menţionate se solicita şi delegaţia precum şi actul de identitate delegat.


Contravaloarea plăcilor diferă în funcţie de tipul plăcutei şi se achita direct la ghişee:
Placa tip A - 20 lei/buc. (autoturisme);
Placa tip B - 23 lei/buc. (alte categorii);
Placa tip C - 17 lei lei/buc. (motociclete);
Noile plăcute se eliberează în termen de 2 ore de la depunerea comenzii, în baza prezentării documentului de identitate – persoane fizice/delegatiei-persoane juridice şi a chitanţei de plată a contravalorii plăcilor. De asemenea, plăcile deteriorate se prezintă la ghişeu în vederea distrugerii acestora.

 

ELIBERARE DOCUMENTE :
Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu.
Documentele se eliberează:

 • pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

 • pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

FURNIZARE DE DATE

În conformitate cu prevederile art.2 din Hotărârea nr.2337/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul Naţional de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi a Legii nr.348/2005 privind denominarea monedei naţionale, pentru furnizarea datelor privind propria persoană (adeverinţe, copii documente arhivă, etc.) este necesară achitarea unei
taxe de furnizare date - în valoare de 1 leu, pentru fiecare informaţie/înregistrare solicitată.


Informaţiile se solicita
personal sau prin poştă fiind însoţite de copia documentului de identitate.

 

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Duplicat al certificatului de înmatriculare

Duplicat al certificatului de înmatriculare
- în cazul pierderii/furtului/deteriorării –
(art.13 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului (original şi copie);
c)
certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
d)
dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 30 lei (vezi şi secţiunea Taxe);
e)
actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele sus-menţionate se solicita şi copia certificatului de înregistrare a societăţii, delegaţia şi actul de identitate delegat.

Documentul original prevăzut lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea cu copia. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu.


Documentele se eliberează pentru:

 • persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

 • persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare

Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare
- ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta -
(art.14 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE :

a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (original şi copie) – dacă modificările se referă la vehicul;
c) fisa de înmatriculare a vehiculului, vizata de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale numai în cazul modificărilor ce se referă la schimbarea: domiciliului titularului, a reşedinţei cetăţenilor străini, a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ, schimbarea motorului cu un altul de capacitate cilindrică diferită;
d)
vechiul certificat de înmatriculare - original;
e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 30 lei;
f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.


Documentul original prevăzut lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului.


În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de documentele sus-menţionate, plăcuţele cu vechiul număr de înmatriculare, dovadă de plată a contravalorii celor noi şi, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.


În cazul în care proprietarul vehiculului intenţionează transferarea dreptului de proprietate a vehiculului şi
optează pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare cu depunerea documentelor sus-menţionate, dacă cererea pentru păstrarea combinaţiei şi cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Proprietarul ce solicita păstrarea combinaţiei de număr de înmatriculare asigura şi păstrarea fizică a plăcutelor cu numărul de înmatriculare.

Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu. Documentele se eliberează pentru:

 • persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

 • persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

 

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Înmatricularea permanenta sau temporară

Înmatricularea permanenta sau temporară
(art.7 din Ordinul M.A.I. nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE :

a) cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane ce poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal - altul decât dreptul de proprietate, proprietarul va menţiona explicit solicitarea în cerere, indicând şi datele acestei persoane (pe a doua fisa de înmatriculare);

b) fisa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementarilor legale - completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii pe certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi o a doua fisa de înmatriculare completata cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export, nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale de pe fişa de înmatriculare se poate înlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscală ;

c) cartea de identitate a vehiculului, eliberară de R.A.R. , în original şi în copie xerox;

d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie xerox;

e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie xerox. În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia documentului ce atesta dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul;

f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;

g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, aflată în termenul de valabilitate al acesteia;

h) dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv său temporar, în original sau copie legalizata a acesteia, doar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi remorcilor dobândite din străinătate (din afara comunităţii europene), în cazurile prevăzute de lege,;

i) dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii (vezi şi secţiunea Taxe);

j) dovada plăţii taxei de poluare pentru autoturisme şi autovehicule, stabilită potrivit legii (vezi şi secţiunea Taxe);

k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe);

l) dovada plăţii contravalorii plăcutelor cu numărul de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe);

m) certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R., cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

n) procura specială, după caz.


Documentele originale prevăzute la lit. d) şi e) se restituie pe loc, după certificarea copiilor acestora.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcutelor cu numărul de înmatriculare.

În cazul vehiculului de provenienţă străină care a fost anterior înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele sus-menţionate şi toate
documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare. Acestea se reţin şi se arhivează la Serviciul Înmatriculări, fiind posibilă emiterea, la cerere, a unei dovezi de reţinere pentru a servi în fata autorităţii străine la radiere.


Persoana juridică
solicitanta a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele sus-menţionate şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.


Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu.

Documentele se eliberează:

 • pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

 • pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.


OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Radierea din circulaţie a vehiculelor

Radierea din circulaţie a vehiculelor
(art.24 şi 25 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Cazurile în care proprietarii sunt obligaţi să solicite radierea în termen de 30 de zile, sunt:
a) vehicul dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;
b) scoaterea definitiva din România a vehiculului;
c) declararea furtului vehiculului;

Proprietarii de vehicule înmatriculate pot solicita şi radierea din circulaţie la cerere, prezentând pe lângă documentele sus-menţionate şi dovada deţinerii unui spaţiu - în vederea depozitarii acestuia. Aceasta radiere nu permite şi scoaterea din evidenta fiscală.


Documentele în baza cărora se poate solicita radierea vehiculelor sunt următoarele :

 • certificat de înmatriculare – original (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul certificatului de înmatriculare) ;

 • plăcute cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul plăcilor cu număr de înmatriculare) ;

 • cartea de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993),

 • fisa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală,

 • documente care atestă faptul că a intervenit una dintre următoarele situaţii (dezmembrare, export, furt, depozitare în spaţiu propriu).

 • document de identitate (original şi copie);

 • trei exemplare certificat de radiere completat.


În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani,
radierea se poate efectua în baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.


Certificatul de radiere se eliberează pe loc, la ghişeu.


OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Taxe

TAXE DE ÎNMATRICULARE a autovehiculelor şi remorcilor
AUTORIZARE DE CIRCULAŢIE
ŞI AUTORIZARE DE CIRCULAŢIE PENTRU PROBE

(cap.IV – Legea nr.117/1999 cu modificările şi completările ulterioare)


1. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv : 26 lei
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv : 52 lei
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg : 104 lei

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţie autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate :
a) Taxa autorizare provizorie : 7 lei
b) Contravaloare autorizaţie provizorie : 13 lei
c) Contravaloare numere provizorii (ghişeu) : 40 lei

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor (CEC sau trezorerie): 296 RON

CONTRAVALOAREA PLĂCILOR CU NUMĂR DE ÎNMATRICULARE
se achita la ghişeele Serviciului
(Ordinul MAI nr.202/2007):


Placa tip A - 20 lei/buc. (pentru autoturisme);
Placa tip B - 23 lei/buc. (formă pătrată);
Placa tip C - 17 lei lei/buc. (pentru moto);
Tarif atribuire număr preferenţial - 45 lei;

 

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul

Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul
(art.8 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:
a) fisa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementarilor legale - completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii pe certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi o a doua fisa de înmatriculare completata cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export, nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale de pe fişa de înmatriculare se poate înlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscală ;

b) cartea de identitate a vehiculului, eliberară de R.A.R. , în original şi în copie xerox;

c) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie xerox;

d) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie xerox. În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia documentului ce atesta dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul;

e) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;

f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, încheiata pe numele noului proprietar;

g) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris (pe verso CI, în rubrica specială) transmiterea dreptului de proprietate;

h) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţă sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;

i) dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii (vezi şi secţiunea Taxe);

j) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe);

k) dovada plăţii contravalorii plăcutelor cu numărul de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe) cu excepţia cazului în care acestea se păstrează pe vehicul de la vechiul proprietar;

l) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;

m) procura specială, după caz.


Documentele originale prevăzute lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare al vehiculului şi a plăcutelor cu numărul de înmatriculare.


Persoana juridică solicitanta a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele sus-menţionate şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.

Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu.


Documentele se eliberează:

 • pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

 • pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

Taxa asupra mijloacelor de transport

a) mijloace de transport cu tractiune mecanica:

Tipul mijlocului de transport cu tracţiune mecanică

Nivel taxa
(lei/200 cm3 sau fractiune 200 cm3)

Autoturisme, motorete, scutere si motociclete cu capacitatea cilindrică L 1600 cm3

8

Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

36

Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv

72

Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3

145

Autobuze, autocare, microbuze

24

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pâna la 12 tone inclusiv precum si autoturisme de teren din producţia interna

30

Tractoare inmatriculate

18

b) autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone: (conform H.G.R. nr. 1697/2008)

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Nivel taxă (lei)

Sistem de suspensie pneumatica

Alt sistem de suspensie

Intern

Internaţional

Intern

Internaţional

Vehicule cu doua axe

Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

0

0

102

127

Masa peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

102

127

282

352

Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

282

352

396

495

Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t

396

495

897

1121

Vehicule cu trei axe

Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

102

127

177

221

Masa peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

177

221

364

454

Masa peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

364

454

472

589

Masa peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

472

589

727

908

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

727

908

1129

1412

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

727

908

1129

1412

Vehicule cu patru axe

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

472

589

478

598

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

478

598

747

933

Masa peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

747

933

1185

1481

Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

1185

1481

1758

2197

Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t

1185

1481

1758

2197

c) combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone: (conform H.G.R. nr. 1697/2008)

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Nivel taxa (lei)

Sistem de suspensie pneumatica

Alt sistem de suspensie

Intern

International

Intern

International

Vehicule cu 2 + 1 axe

Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

0

0

0

0

Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

0

0

0

0

Masa peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

0

0

46

58

Masa peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

46

58

105

131

Masa peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t

105

131

246

307

Masa peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t

246

307

318

397

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

318

397

573

716

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t

573

716

1005

1256

Vehicule cu 2 + 2 axe

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

99

123

230

287

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

230

287

377

471

Masa peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t

377

471

553

692

Masa peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t

553

692

668

835

Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

668

835

1097

1371

Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t

1097

1371

1522

1902

Masa peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t

1522

1902

2311

2888

Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

1522

1902

2311

2888

Vehicule cu 2 + 3 axe

Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

1211

1514

1686

2107

Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

1686

2107

2291

2863

Vehicule cu 3 + 2 axe

Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

1070

1338

1486

1857

Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

1486

1857

2055

2569

Masa peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

2055

2569

3040

3800

Vehicule cu 3 + 3 axe

Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

609

761

737

921

Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

737

921

1100

1375

Masa peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

1100

1375

1751

2189

d) remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinatie de autovehicule:

Masa totala maxima autorizata

Nivel taxa (lei)

Pana la 1 tona inclusiv

8

Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

29

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

Peste 5 tone

55

Comments
Comentariu nou Cautare
radu stan  - nu mi sa dat certificatul de inmatriculare   |2010-11-29 16:13:44
de ce dureaza asa de mult lucrarea unui certificat ca mi se pare mult ? vreau sa
fiu contactat la tel. 0728019284 ptr. exemplificare ca mai sint 3 zile si expira
dovada atunci ce fac stau cu masina pe dreapta ca nu se face 2 file de hirtie
incit timp?
tiberiu   |2011-10-28 12:11:55
asa se face an romania o sa trebuiasca sa mergi cu spatele k asa este an romania
punga   |2013-02-02 01:36:05
vreau sa stiu cat costa schimbarea de acte de pe un proprietar pe altu
Sorin Hurmuzache  - verificare autenticitate autoturism   |2010-12-07 21:35:47
Buna ziua,
Vreau sa cumpar un autoturism inmatriculat pe spania care se afla pe
teritoriul romaniei.Cum pot afla daca acesta nu a fost furat? Daca se poate, va
dau si un cod VIN:WF05XXGBB55C59511
Multumesc
nicolae samson  - inmatricularea   |2012-10-12 19:18:02
Buna ziua , as vrea sa stiu ce taxe trebuie sa platesc si in ce cantitate pt.
inmatricularea uni autoturism marca opel, model zafira(7 locuri),sunt proprietar
din 2007, anul de fabricatie este 2006.Prima matriculare este pe teritoriul
Spaniei unde locuiesc acum . Trebuie sa fac vama sau nu ?
doru  - inscrieri   |2014-11-23 18:13:05
Nu trebue sa faci nici o vama , vino cu masina in tara si dute si vezi cit te
costa taxa de inmatriculare ( depinde de ce euro e)te duci la un birou de
inmatriculari si i-ti da lamuri,daca vrei sa se ocupe ei, platesti si o treci
pe numele tau in tara,te anunta ei ce ai de facut.
Robert  - verificare auto   |2013-01-21 00:37:01
incearca www.auto-vin-decoder.com unde ar trebuii sa obtii informatiile despre
acel auto (daca a avut o servisare corecta )
flobar  - Autoturism cumparat inmatriculat   |2010-12-27 23:16:42
Buna ziua! Va rog sa imi spuneti in cazul in care am cumparat un autoturism
inmatriculat in tara dar care a mai avut un proprietar care nu a fost trecut in
cartea de identitate doar pe contractul de vanzare-cumparare,deci eu fiind al
treilea proprietar si doresc sa il inmatriculez pe numele meu cine trebuie sa
imi dea fisa de înmatriculare cu viza organului fiscal al autorităţii
administraţiei publice,cel din cartea de identitate,ambii proprietari sau numai
ultimul? va multumesc!
Anonim   |2011-12-01 14:42:11
al 2-lea
baican constantin  - transmitere de proprietate   |2012-01-07 10:43:52
am cumparat autoturism inmatriculat,de la o persoana care nu avea decit un act
de vinzare cumparare intre el si proprietarul trecut in civ si ci.cum procedez
sa o trec pe numele meu?
LUCIANA  - este pe numere de romania masina dc da faci contra   |2012-05-13 01:15:34
dc esti pe o tara straina trebuie sa iti dea procura pe numele rau ca nu poti
trece masina pe numale tau decat dc plateti taxa de poluare
elek.marius  - este cu nr germania   |2013-06-11 09:23:30
am cumparat o masina are acte germane dar numere rosi pe 30 zile care este
urmatorul pas
koko  - pe net   |2013-01-29 18:54:24
intri pe net si ai nevoie de un card bancar.bagi pe google....pedir informe de
un vehiculo.sunt n firme care fac chestia asta si te costa in jur de 20 de eur
si iti spun si daca are amenzi si daca se poate vinde .dar fao bine ca daca vrei
so inmatriculezi e bataie de cap.bafta
doru   |2014-11-23 18:15:00
Ala care e trecuta masina fiscal, ti-o spun din experienta.
Florin C.  - Proprietar decedat   |2011-01-05 17:23:39
Un cumnat al meu a decedat, avea in proprietate un autourism si doresc sa-l
inmatriculez pe numele meu, sotia mea fiind mostenitoare si neavand permis de
conducere, ce acte sunt necesare? Va multumesc!
LUCIANA  - FACETI CNTRACT DE VANZARE CUMPARARE SAU TE TRECE I   |2012-05-13 01:17:19
E MASINA PE NUMELE EI NU ESTE ASIGURAREA NUMAI ASIGURAREA NU SE FACE FARA
PERMIS
costel  - înmatricularea şi permisul de conducere   |2014-12-19 21:08:39
Salve,

Prostie din belşug în ţara asta, între îndcrierea in circulaţie a
unui autovehicul şi posesia unui carnet de conducere nu e nici o relaţie, în
vestul europei la înscrierea unei maşini în circulaţie nu te întreabă
nimeni de vreun permis de conducere, dealtfel cei de la serviciile de înscriere
sau scoaterea unei maşini din circulaţie sîănt civili, un individ poate să
înscrie pe numele lui cîte maşini doreşte, dacă e îndreptăţit să
conducă vreo maşină pe străzile publice asta e altă poveste, deci cele de
mai sus sînt foarte logice, ce nu e logic e forma şi modalitatea de a înscrie
sau a şterge o maşină din circulaţie în rămînia, formaltăţile pentru a
înscrie sau a scoate o maşină din circulaţie sînt mult mai complicate
decît atunci cînd îţi cumperi o casă sau o locuinţă, ceva aici nu e în
regulă, mă refer cu aşa zişi legiuitori, au cu siguranţă RAHAT în cap...
punga   |2013-02-02 01:30:31
certificatu de deces
Stoica I.  - autoturism cumparat inmatriculat   |2011-01-15 09:42:15
Buna ziua!.Va rog sa imi spuneti in cazul in care am cumparat un
autoturism
inmatriculat in tara dar care a mai avut un proprietar care nu a fost
trecut in
cartea de identitate doar pe contractul de vanzare-cumparare,deci eu
fiind al
treilea proprietar si si doresc sa stiu cine poate sa radieze
autovehiculul???
punga   |2013-02-02 01:31:46
proprietaru original din acte
punga   |2013-02-02 01:33:54
as vrea si eu sa schimb nr de masina de pe numele la proprietar pe numele meu
ca am cumparat masina si nustiu cat costa stie cineva
loredana costea  - autoturism mostenit   |2011-01-18 21:56:13
Buna ziua,
am mostenit un autoturism de la tatal meu.Am facut certificatul de
mostnitor,iar acum ma intereseaza de ce acte mai am nevoie pentru a o putea
trece pe numele meu.Va multumesc
Faris  - numere preferntiale   |2011-01-20 12:42:29
Buna ziua. As dorii sa stiu si eu care este procedura pentru renimatriculare
dupa ce termin de plata leasing-ul si cat costa niste numere preferntiale ? Cum
se procedeaza pentru achizitionarelor?

Va mutumesc anticipat
angela barbulescu  - dupa leasing   |2011-12-28 10:30:11
care este procedura si care sunt documentele pentru inmatricularea unui vehicul
dupa ultima plata de leasing, autovehiculul fiind inregistrat pe cabinet medical
individual?
cristian  - masina a fost pe firma si are mai multi proprietar   |2011-01-23 22:36:38
am cumparat o masina care este radiata,de pe firma care a fost proprietar,dupa
care a mai avut 4 proprietari prin contract vanzare cumparare,eu fiind
ultimulprimul dintre ei are factura precum ca a cumparat masina si tot ce
trebuie si intre el si mine inca doua persoane acum daca am contract de vanzare
cumparare cu ultimul proprietar pot sa imatriculez masina?va rog frumos sa ma
ajutati. multumesc...
basil  - aceasi problema   |2011-12-12 10:51:09
la fel sunt si eu patit....nu stie nimeni raspunsul?....nu exista rezolvare>
sorin  - motoreta   |2011-01-26 21:24:06
am o motoretamobra de 50 cm3 unde o anregistrez la primaria de domiciliu sau la
politia judeteana ?
Nicu  - taxa de inmatriculare   |2011-02-01 22:52:43
am o masina de 3 ani pe care am cumparat-o noua si este pe numele meu,momentan
locuiesc in spania dar din unele probleme in familie va trebui sa ma intorc
definitiv in romania si vreau sa inmatriculez masina in tara.date despre
masina:peugeot 407 de 3 ani 2000 cc.euro5 155gco2 filtru de particule.Vreau sa
stiu cit ma costa sa o inmatriculez in ro.VA MULTUMESC!
romulus  - taxa 2011   |2011-03-17 00:59:01
pentru o masina de 2000 cc. euro 5 taxa de inmatriculare completa (
rar-cec-politie-numere-traducerisi legalizari) cam 600e. bafta.
Anonim   |2012-01-24 00:39:59
in final cit costa matricularea peugeot 407
koko   |2013-01-29 18:56:40
bataie de cap.laso pe spania cai mai bine
horia51  - moto   |2011-02-03 22:23:35
am avut moto MZ 175. in perioada 1996-prezent am locuit la Campina, moto-ul se
afla in Buc. intre blocuri. Din cand in cand constatam disparitia diferitelor
piese din motocicleta mea. Anul acesta n-am mai gasit-o deloc! Talonul era in
sa. Cum pot radia motocicleta neavand nici numere, nici cadru pt. REMAT, nici
talon?
munteanu aurelian  - scoti duplicat dupa certificat   |2012-02-13 19:34:55
poti merge la serviciul inmatriculari pe raza locaalitatii unde a fost
inmatriculata motocicleta si sa scoti duplicaat dupa certificatul de
inmatriculare / in prealabil dai pierdut certificatul in monitorul oficial
romulus  - remorca italia-probleme numere inmatriculare   |2011-03-12 00:51:35
sunt interesat sa cumpar o remorca de 500 kg din italia, problema este ca in
italia remorca ia nr de inmatriculare al masini, stie cineva cum se pote sa
circul cu ea tinand cont ca eu la masina am numere de romania (nu cred ca la noi
este valabil acelasi lucru)...Este vreo posibilitate sa vin cu remorca agatata
de masina si sa o inscriu in tara fara a avea probleme daca sunt oprit de
politie???
romica  - aceeasi problema   |2011-09-07 18:40:28
spune-mi te rog daca ai rezolvat ceva referitor la remorca, eu sunt in italia si
sunt in aceeasi situatie, am primit o remorca cadou si nu stiu cu sa o duc in
tara, multa sanatate si mii de multumiri,
cu stima Romica.
anamaria   |2011-03-25 14:55:14
daca o societate comerciala doreste achizitionarea unei autoutilitare si
reprezentantul societatii nu este in Romania, autoutilitara poate fii cumparata
si prin delegat. daca da ce acte sunt necesare? va rog un raspuns urgent
hutupas gheorghe  - anmatriculare   |2011-03-28 00:37:26
va salut,,,,,o mica antrbare ---eu sant an italia si as vrea sa cumpar o masina
daca iau una romaneasca de aici cum ar fi un logan cam kat ar fi so inregistrez
an romania ---- astept raspun pe mail ,,,multumesc
Vali  - Schimbarea numarului de inmatriculare de pe o masi   |2011-03-30 00:56:43
Am 2 masini pe acelasi numar.Am pe una un numar preferential, si vreau sa il pun
pe cealalta masina!!!!CARE AR FI PROCEDURA???????????/
Vali   |2011-03-30 00:57:24
Am 2 masini pe acelasi nume.Am pe una un numar preferential, si vreau sa il
pun
pe cealalta masina!!!!CARE AR FI PROCEDURA???????????/
Ciprian  - placuta furata   |2011-04-01 15:20:09
Buna ziua!
va rog sa-mi spuneti ce documente imi trebuie sa pregatesc si cat
costa pentru o placuta noua de inmatriculare pentru ca cea veche mi-a fost
furata. Multumesc
S. ADRIAN  - instrainare auto   |2011-04-20 17:48:26
Buna ziua .
Am cumparat un autoturism inmatriculat in Ro. Fostul propietar nu
mi-a dat fisa matricola cu viza de la taxe si impozite deci eu nu o mai pot
inmatricula pe numele meu.Am actul de v-c semnat si pe certificat scrie
{instrainat catre...}.
Ce pot face in aceasta situatie?sunt deja cateva luni de
atunci.
andreea  - Mostenitor autoturism   |2011-05-09 15:05:32
Buna ziua. Vreau sa dezmembrez si radiez un autoturism mostenit de la un parinte
decedat. Imi puteti spune care sunt pasii de urmat? Din cate inteleg eu ar
trebui sa il reinscriu in circulatie pe numele meu ca sa pot sa-l radiez
ulterior. Multumesc pentru ajutor.
G. Emil  - Numai auto?   |2011-05-12 23:57:25
Pentru motociclete nu prea gasesc informatii. Sunt valabile aceleasi info de la
auto?
SUFAN-DUMITRIU VIOLETA  - succesiune   |2011-05-16 18:06:59
Prin Certificatul de mostenitor eliberat la finele lunii aprilie a.c. am
mostenit un autoturism. Ce documente sunt necesare pt. a trece aceasta masina pe
numele meu. Care este adresa completa precum si programul de predare/primire
pt. astfel de documente.
Va multumesc.
relu  - o rugaminte   |2016-02-20 11:05:32
sotia este decedata ,masina este pe numele ei ce acte am nevoie sa o transcriu
pe mine
cristian  - Radiere autoturism   |2011-05-17 12:56:04
Unchiul meu decedat, a fost proprietarul unui autoturism , pe care la instrainat
cu un contract de mana, necunoscand numele ultimei persoane la care a fost
masina, dar cunostea faptul ca aceasta a fost dusa la fier vechi fara a avea un
act in acest sens. Cum poate fi radiat autoturismul?
Daniel  - INMATRICULARE AUTOTURISM   |2011-06-01 22:38:59
Cat timp dureaza inmatricularea unui autovehicul in Romania?
mihai lefter  - transcriere vehicul de la persoana fizica autoriza   |2011-06-06 17:45:39
buna ziua,
nu am gasit explicit ce acte sunt necesare pt cazul de mai jos;(nu
imi este clar mai ales in ce priveste certificatul de autenticitate)
sotia a
fost persoana fizica autorizata(avocat), datorita incompatibilitatii cu noua
profesiune a trebuit sa sisteze activitatea si sa isi vinda(sau eu stiu doneze)
masina fie ei insasi fie mie(sotului). intrebarea mea este ; mai este necesar
certificatul de autenticitate ???se considera doar modificarea unor date in
talon sau este o vinzare cumparare?
ce acte sunt necesare???
multumesc,Mihai
sorina  - Proprietar decedat - act de succesiune pe 3 pers   |2011-06-08 18:42:03
Vreau sa cumpar o masina a carui proprietar a decedat. Masina a fost trecuta pe
actul de succesiune pe numele a 3 persoane. Ce acte imi trebuiesc pentru a putea
cumpara masina? Este necesar un act notarial de vanzare cumparare intre cei 3
proprietari ai masinii (ca vanzatori) si eu ca si cumparator?
zaharia monica  - eliberare copie certificat inmatriculare anglia ma   |2011-06-23 20:51:12
Am inscris vara trecuta masina adusa din anglia in romania si acum am nevoie de
o copie dupa certificatul de inmatriculare din anglia,cel vechi.Mentionez ca
acesta este in original la politie.Am nevoie acum de o copie a acestuia.se poate
elibera de catre politie?
Evelin  - eliberare numere   |2011-07-01 12:09:59
de la 9 iulie stiu ca se schimba reglementarile; in cat timp se pot elibera
placile de inmatriculare de la data depunerii documentelor?
catalin alexa  - scazuta asigurarea   |2011-07-03 19:30:15
se poate anscrie an circulatie o masina numai cu actele acesteia fara sa ma
prezint cu masina aceasta avand asigurarea scazuta si nu o pot aduce din italia
sunt proprietar masina are inspecti tehnica pana an anul 2013
catalin alexa  - assigurarea scazuta   |2011-07-03 19:37:56
Pentru a inscrie o masina inmatriculata in italia ma pot prezenta doar cu
documentele acestea de uoare ce mi e scazuta assigurarea sunt propetariul
masinei acestea avand revisia tecnica pana in anul 2013 va multumesc
catalin alexa  - assigurarea scazuta   |2011-07-03 19:38:29
Pentru a inscrie o masina inmatriculata in italia ma pot prezenta doar cu
documentele acestea de uoare ce mi e scazuta assigurarea sunt propetariul
masinei acestea avand revisia tecnica pana in anul 2013 va multumesc
catalin alexa  - assigurarea scazuta   |2011-07-03 19:38:51
Pentru a inscrie o masina inmatriculata in italia ma pot prezenta doar cu
documentele acestea de uoare ce mi e scazuta assigurarea sunt propetariul
masinei acestea avand revisia tecnica pana in anul 2013 va multumesc
catalin alexa  - assigurarea scazuta   |2011-07-03 19:39:28
Pentru a inscrie o masina inmatriculata in italia ma pot prezenta doar cu
documentele acestea de uoare ce mi e scazuta assigurarea sunt propetariul
masinei acestea avand revisia tecnica pana in anul 2013 va multumesc
catalin alexa  - assigurarea scazuta   |2011-07-03 19:39:55
Pentru a inscrie o masina inmatriculata in italia ma pot prezenta doar cu
documentele acestea de uoare ce mi e scazuta assigurarea sunt propetariul
masinei acestea avand revisia tecnica pana in anul 2013 va multumesc
histria  - italiano vero   |2014-11-24 01:11:45
Hombre tu ai calcat in cicat de italian constipa de nu mai stii sa scriii
romaneste
catalin alexa  - assicurazione bassa   |2011-07-03 19:41:56
Per registrare una vettura immatricolato in Italia può essere solo io con
questi documenti per una facile che la mia auto è asscicurazione bassa sono
Revis propetariul con l'aviazione fino al 2013 grazie
catalin alexandrescu  - assicurazione bassa   |2011-07-03 19:43:44
Per registrare una vettura immatricolato in Italia può essere solo io con
questi documenti per una facile che la mia auto è assigurarea bassa sono Revis
propetariul con l'aviazione fino al 2013 grazie
Alina  - radiere   |2011-07-18 12:30:51
Buna, de ceva timp sunt stabilita in Germania. Am o masina cu nr de ro...vreau
sa o inmatriculez in germ...dar nu stiu cum? unii zic ca aici trebuie prima oara
imatriculata....astia de aici zic ca in ro trebuie scoasa din circulatie!?? cine
ma poate lamuri? si cr acte imi sunt necesare??
FAMNECHIFOR  - suna-ma sau un mail.pa   |2012-06-16 02:03:03
Salut.Te pot ajuta in legatura cu problema ta.Tel 0040/755680827
Mitica  - IS-23-NMD   |2011-07-21 22:28:31
Am gasit o placuta cu nr. de inmatriculare IS-23-NMD. Daca o cauta cineva, o
poate primi inapoi.
Mitica  - eu il vreau   |2011-07-21 22:29:37
da
franciska  - 3469521754   |2011-07-23 05:32:45
buna ziua,eu am o firma de transport in italia.cat m-ar costa sa inmatriculez un
camion pana la 3500 de kg anul 2000, in romania si ce documente imi
trebuie?
dar o masina opel meriva din 2005 1.6 benzina?multumesc frumos
ionut pascu  - nu mia venit talonul acasa   |2011-08-09 00:09:05
Am inmatriculat de curind o masina,am actele in regula,mia dat numerele si
pentru talonul auto o dovada de circulatie pe 15 zile.au trecut 30 si eu tot
astept talonul sa vina acasa prin curierat

MULTUMESC ANTICIPAT
vali  - incurcatura   |2011-08-17 23:45:45
BUNA... am un autoturism cumparat pe care vreau sa-l trec pe numele meu.L-am
cumparat de la un consatean. Nu este el titularul. Am fost la titular acasa si
mi-a spus ca a vandut masina acum peste 10 ani unei domnisoare inginere.Aceasta
a facut actele la un birou de specialitate(vanzare-cumparare)dar nu a mai
schimbat certificatul.Actele masinii au ramas pe primul proprietar desi dupa cum
am spus sa facut vanzare-cumparare.Vechiul proprietar nu mai figureaza ca stapan
al masinii la impozit ,masina este inmatriculata,(i-am facut ITP-ul),dar nu stiu
cum sa fac sa obtin dovada platii impozitului. Pentru cine stie va rog
sfatuiti-ma.
Claudia  - autoturism mostenit   |2011-08-24 17:21:09
Buna ziua,
am mostenit un autoturism de la tatal meu.Am facut certificatul
de
mostnitor,iar acum ma intereseaza de ce acte mai am nevoie pentru a o
putea
trece pe numele meu si care este procedura de schimbare a proprietarului
decedat.Va multumesc
suciu rodian  - cedare auto   |2011-08-26 20:14:08
Buna ziua,
de curand mi-am cumparat un autoturism, iar vechiul meu logan vreau
sa-l cedez lui taica-meu care are domiciliul stabil in alt judet. Care ar fi
procedura de schimbare de titular sau proprietar si cam cat ar costa toata
treaba asta? Multumesc.
Florin  - Radiere masina vanduta   |2011-09-02 18:50:18
Buna ziua,

In 2007 am vandut un autoturism dacia 1310 si nici pana acum nu a
fost schimbat proprietarul in acte. Vreau sa il radiez, dar nu mai stiu unde e
masina. Toate actele sunt la actualul proprietar, care cel mai probabil nu mai
circula cu masina, fiind scoasa din uz. Cum anume as putea sa o radiez?
Multumesc.
Marius Dalota  - schimbare numar de inmatriculare pe alta localitat   |2011-09-15 13:31:18
Buna ziua,
Am locul de munca de 8 ani in Bucuresti si doua locuinte proprietate
personala atat in Bucuresti cat si in Timisoara.
Toate actele personale sunt cu
adresa din Timisoara.
Circul in Bucuresti de 8 ani cu autoturismul proprietate
personala cu nr de inmatriculare in Timis.
Am rugamintea sa-mi comunicati daca
ESTE POSIBIL SA-MI SCHIMB NUMARUL DE INMATRICULARE PE BUCURESTI (LOCUIND IN
BUCURESTI), FARA SA-MI SCHIMB TOATE CELELALTE ACTE (SCHIMBAREA LOR AR INSEMNA
MULT TIMP SI BANI) ?
Multumesc
Alin Popescu  - Inmatriculare pe comuna   |2011-09-23 15:07:05
buna ziua, am si eu o intrebare, se poate inscrie un autoturism dacia 1310 pe
raza localitatii unde locuiesc?
Mentionez ca autoturismul a fost inscris in
circulatie apoi radiat.
Doresc sa folosesc masina doar pe raza localitatii.
Multumesc
Euro  - Normal   |2011-10-19 00:16:24
Bineinteles.Puteti circula numai pe seara.
cornelia  - pasii de urmat   |2011-09-26 09:45:04
buna ziua, am rezidenta in italia si vreau sa mi transcriu masina pe mamica
deoarece nu este legal sa am masina cu nr.romanesti acolo.Politia mi a zis sa mi
transcriu masina pe alta persoana.As vrea sa stiu pasii de urmat si cit timp
dureaza deoarece am la dispozitie 2 saptamani.Nr.de circulatie raman
aceleasi.Multumesc
Kali József  - transcriere autovechicul de pe firma pe pers. fizi   |2011-09-29 18:17:14
Firma,(cu un singue proprietar), nu mai are activitate,(activite suspendata)si
in curind urmeaza procedura de desfiintare. Doresc transcrierea autoturismului
pe numele meu (pers. fizica)Va rog indicati-mi procedura, costul si daca pot
pastra nr. actual de inmatriculare.
Va multumesc
bogdan victor  - Honda Hornet numere rosii   |2011-10-01 12:53:22
Se pot face numere rosii pentru o Honda Hornet de 600cm3? precizez ca
motocicleta are itp-ul expirat,iar tara de origine este Italia. multumesc
IONUT   |2011-10-22 11:26:28
Poti sa faci numerele in ce culoare vrei tu
IONUT  - da   |2011-10-22 11:27:19
Poti sa faci numerele in ce culoare vrei tu
Antonescu Bogdan  - tractoare rutiere   |2011-10-05 16:21:06
pana in ce an mai pot circula tractoarele rutiere pe drumurile publice?
Euro   |2011-10-19 00:14:51
Pana spre pranz.Si un pic.
CRISTI   |2011-10-18 23:43:03
AS DORI SA STIU CIT COSTA TAXA DE INMATRICULARE PENTRU EURO 3
Euro  - Putin   |2011-10-19 00:13:47
Putin,foarte putin
IONUT  - @Bogdan, Hoda   |2011-10-22 11:25:44
Poti sa faci numerele in ce culoare vrei tu
gabi  - noul certificat de inmatriculare   |2011-10-25 16:46:04
Buna ziua! trebuie sa inmatriculez o masina din alt judet si as dori sa stiu cat
timp dureaza pana la emiterea noului certificat de inmatriculare. Stiu ca
documentele se emit in 2 ore de la depunerea dosarului la politie, insa am
inteles k certificatul dureaza mai mult. Ma poate ajuta cineva care a
inmatriculat de curand? multumesc!
viorel haidau  - inpozit auto neradiat   |2011-10-26 04:39:39
Buna ziua, am o problema cu inpozitul pe o masina si o motoreta care este
trecuta la primarie pe tatal meu si el este mort de 10 ani, autoturismul si
motoreta au fost vandute in scurt timp dupa acea, bineanteles cumparatori
necunoscuti. Dupa care 5 ani am platit eu inpozitul dar de 5 ani nu am mai
platit iar acuma inpozitul sa adunat plus majorari, ma poate ajuta cineva sa
scap de problema aceasta.
antohi emanuel  - transcriere dintr-un judet in altul   |2011-10-27 19:40:09
buna ziua.as dori daca se poate sa mi se spuna de ce acte am nevoie pentru
aceasta procedura masina e inmatriculata in caras si vreau sa o trec in timis
chitante pentru numere si talon + copii dupa acte fisa fiscala trebuie sa am
asigurare noua sau o fac dupa ce mi se elibereaza alte numere.cam atat stiu dar
daca se poate sa imi dati o ordine cu actele cu care trebuie sa ma prezint.va
multumesc
bogdan marinela  - taxa auto   |2011-11-01 14:34:01
am muncit 6 ani in spania miam cumparat o masina am venit in tara definitiv
masina este in regula cu toate actele si eu sunt proprietar
de ce eu ca cetatean romin cu rezidenta de spania in momentul cind
mam repatriat trebuie sa mai platesc acea taxa auto f mare ?
ceea ce am obtinut
in spania sunt roadele muncii mele
de ce statu romin vrea sa
ma taxeze aproape suma cu care am cumparat acolo masina
nu exista nici o lege
care sa evite pentru noi cei repatriati acea taxa?
ion creanga var cu caragiale  - Nu e valabil   |2013-05-06 17:07:51
Cetatenii romani care stiu sa scrie si sa citeasca sunt scutiti de plata
oricarei taxe. De aia trebuie ca tu, repatriatue, sa pltesti taxa din
"roadele muncii tale".
ttra   |2014-01-18 19:03:24
te crezi special ca esti un rahat de repatriat? de ce nu ramai acolo? dealtfel,
nici nu cred ca esti roman, la cat de agramat esti. invata sa scrii si dupa
aceea poti cere explicatii, tembelule!
bogdan marinela  - taxa auto   |2011-11-01 14:37:59
va rog sami raspundeti
sunt proprietaru unei masini aduse din spania am muncit
acolo 6 ani
de ce trebuie sa platesc aceea taxa mare care inseamna pretu masini
de acolo daca eu sunt cetatean romin masina fiind rodul muncii mele acolo
?
detin rezidenta de spania de 10 ani?
e corect?
Zsolt Kobori  - Gasirea autovehiculului vandut   |2011-11-01 22:04:42
Am vandut un autoturism , si am dat toate actele , noul proprietar promitandu-mi
ca il va transcrie intr-o saptamana.Masina a fost revandut si nu mai gasesc
proprietarul nou .Platesc impozit de 4 ani si nu stiu ce sa ma fac , sa dau de
noul proprietar. Va rog sugerati-mi ce am de facut pentru a putea radia
autoturismul pe care nu-l folosesc.Mentionez ca am facut plangere la politia
judeteana , dar nu am primit un raspuns favorabil .
Cristian Dumitru  - numere leasing   |2011-11-01 22:17:54
Am terminat leasing ul si am numere de Bucuresti(definitive)le pot pastra?Am
buletin de Calarasi?
Iulian  - inamatriculare   |2011-11-03 16:55:37
Buna ziua!
Doresc sa cumpar un autoturism inmatriculat in RO, de la un cetatean
englez!acesta nu are cetatenie Romana,si automat nici buletin...cu ce act se
poate inlocui buletinul,pentru a putea scoate certif. fiscal,necesar mie ca si
cumparator la inmatriculare?
Va multumesc
Flavius  - salut   |2012-01-06 22:25:45
Cu pasaportul merge de inlocuit daca nu are buletin.
cazan viorel   |2011-11-03 21:58:30
buna seara am cumparat un autoturism din romania cu nr romanesti si as vrea fac
actele de proprietate dar masina nu se afla in romania pentru schimbarea de
proprietari trebue si auto sau numai actele cu numerele
iulian  - rasp tr cazan viorel   |2011-11-04 02:21:40
cazan,pentru acte nu e nevoie,dar dupa ce faci actele in 30 zile maxim trebuie
sa vii cu masina,ai nevoie de ea la identificare la RAR,iar fara identificare nu
o poti inscrie pe numele tau!
hertge zoltan  - astep raspuns c mai repede d se poate   |2011-11-05 18:58:25
am cumparat o masina adusa din germania,care are nr rosii pe numele lui fostul
proprietar care o adus masina,intrbarea este c imi trebe certificat fiscal pe
numele lui??multumesc deocamdata
ditu ion  - taxe elvetia   |2011-11-05 22:21:35
Am o cunostinta in Elvetia care doreste sa-mi faca cadou o masina din anul 2005
marca din Germania.Aici in Romania as dori sa fie inmatriculata masina pe numele
meu.Va rog ...cu ce acte ar trebui sa vina cunostinta mea aici in romania pentru
a fi trecuta pe numele meu... ce taxe ar implica.. sau daca stie cineva vreo
adresa de mail oficiala care m-ar putea lamuri.O zi frumoasa!
Valentin Barbu  - Radiere auto ?   |2011-11-09 18:01:01
Buna ziua. In luna decembrie termin leasing-ul la autoturism. De 5 luni locuiesc
in Austria (posed permis de sedere pe 5 ani)si as dori ca masina sa o
inmatriculez acolo. Ce pasi trebuiesc urmati si de ce acte am nevoie?
Va
multumesc anticipat.
sebastian  - nr provizorii   |2011-11-13 19:05:44
am obtinut acum 3 4ani un rand de nr provizorii si as dorii sa stiu daca pot sa
scot anul acesta altele pt a putea merge cu masina in RAR multumesc
PRAJESCU VASILE  - schimbare domiciliu autovehicul,   |2011-11-14 14:28:32
Buna ziua! As dori sa stiu care este procedura de schimbare a talonului unei
masini in cazul in care mi-am schimbat domiciliu dintr-un judet in altul . De
asemeni daca e nevoie de un singur dosar care sa cuprinda si schimbarea
permisului din acelasi motiv sau exista 2 dosare diferite , daca se poate primi
raspuns prin intermediul acestui e-mail afisat .Va multumesc!
adrian farama  - cartea mare auto   |2011-11-15 20:58:08
salut

Am si eu o intrebare cat ar fi taxele pentru a face o noua carte a
masini deci nu certificat cartea masini daca pe cea veche am
pierduto?
Multumesc
ioan cernica  - salut   |2011-11-15 21:19:10
am si eu o intrebare sunt in Italia si as vrea sa merg in tara sa imi cumpar o
masina pentru sotia mea problema e ca eu nu am permis doar ea are as putea sa
asigur masina pe numele meu daca nu am permis?va multumesc
Dan  - Buna ziua   |2011-11-22 10:39:58
Societate comerciala dorim sa intrainam un autoturism in Italia catre o alta
societate comerciala. Cum se procedeaza, ce acte sunt necesare, cum duc masina
acolo pe roti?
Va multumesc anticipat!
Valeriu  - Exportul definitiv al unui autoturism din Romania   |2011-11-29 07:34:59
Buna ziua, as dori sa stiu cum tre sa procedez in cazul in care vreau sa export
o masina inmatriculata in Romania, numere tranzit exista pentru export?
Rarinca david  - schimbare nr   |2011-11-29 15:55:14
buna ziua,mi-am schimbat domiciliu de pe judetul galati pe judetul timis si
numerele la masina sunt inca pe judetul galati.As dori sa stiu daca este necesar
sa merg la galati petru a face radierea sau se poate schimba numerele fara a mai
fi nevoit sa merg la domiciliu anterior(galati).Va multumesc
Ancuta  - Sistem PROST   |2011-11-30 14:16:49
Buna ziua.
De 3 ani locuiesc în Anglia nu mai am nici o proprietate în
România am venit pentru a cumpăra un autovehicul și m-am lovit de problema
adresei din buletin ... unde se trimite talonul aparent este singura modalitate
de ridicare.
Menționez ca nu mai am proprietatea unde este adresa din buletin
ce se poate face domnul polițist de la ghișeu ridicând din umeri și zicând
ca nu este problema dansului ...... Ce sa fac ??

Poate ar fi bine sa va
gândiți la un serviciu de livrare a talonului la o adresa specificata ...
contra cost.
dan   |2011-12-02 03:19:11
nu puteti vorbi cu proprietarii de unde ati locuit sa va retimita talonul?
iulian   |2012-03-07 03:01:04
fati o adresa de la un hotel
Mihalcioiu Andrei  - Inmatriculare rulota comerciala   |2011-12-02 20:32:22
Buna ziua,
As dori si eu sa achizitionez o rulota turistica pentru ca poi sa o
transform in rulota comerciala de tip fast food. Mentionez ca modificarea s-ar
face atat in interiorul rulotei, cat si in exteriorul acesteia prin amplasarea
unui geam termopan in unul dintre "peretii" rulotei.
Va multumesc
anticipat!
catalin  - inmatriculare remorca   |2011-12-04 13:48:51
buna ziua!
astazi am cumparat o remorca din belgia si vrea sa vin cu ea in tara
pe data de 10 dec; aici remorcile cu masa pana in 750 kg nu necesita nici un fel
de act si nu se plateste nici un fel de taxa iar inmatricularea ei nu este
necesara;se face decat o copie dupa placuta masini propietarului...eu cand am
cumparat-o am facut un act de mana cu un singur martor;in rest nu am nici un
act...iar ca sa vin cu ea in tara am fost sa intreb de numere provizorii pt
remorca si mi-au zis sa fac o copie dupa nr de inmatr al masinii.
va rog
spuneti-mi cum sa procedez ca sa fie totul in regula
hghgg  - nustiu   |2012-09-11 19:17:43
nustiu
catalin  - inmatriculare remorcab din strainatate   |2011-12-04 13:57:56
buna ziua!
astazi am cumparat o remorca din belgia si vreau sa vin cu ea in
romania pe data de 10 dec 2011; cand am cumparat-o proprietarul mi-a zis ca nu
are nici un act pt ca aici nu este nevoie de inmatricularea remorcilor cu masa
pana la 750kg si nu se plateste nici un fel de taxa pt ele...am intrebat daca
pot sa-mi iau numere provizorii ca sa vin cu ea in tara si mi-a zis ca nu se da
numere, ci trebuie sa-mi fac o copie dupa nr de inmatriculare al masinii.
va
rog spuneti-mi cum trebuie sa procedez ca sa nu fie nici un fel de problema
Cristian Sebastian  - Radiere masina   |2011-12-07 18:10:25
Buna ziua,

Acum tocmai ce am incheiat contractul de leasing pentru masina mea
si am primit actele de la compania de leasing.
Masina a fost implicata intr-un
accident in Norvegia. Urmeaza sa fie dusa la dezmembrari tot in Norvegia pentru
ca e distrusa in proportie de 80%.
Intrebarea mea este:
Pot radia masina in
Romania fara a mai fi nevoie sa o inmatriculez pe numele meu?

Multumesc
Lilian  - export auto   |2011-12-10 21:32:34
Buna ziua,daca ma poate ajuta cineva doresc sa exportez un automobil din
Romania,care e procedura cu numere tranzit?
Barbor Catalin Ioan  - preschimbare numar   |2011-12-13 10:59:49
va rog sa-mi comunicati ce acte sunt necesare pentru preschimbarea placutelor de
inmatricurare (acum sunt placute de leasing), a talonului si trecerea de la
proprietarul autovehiculului banca la utilizatorul de drept. Si care sunt
taxele.
va multumesc
Cristi  - Export si apoi import   |2011-12-15 21:21:47
Buna ziua.Ma intereseaza daca masina care o am inmatriculata in Romania si din
cauza ca lucrez in alta tara unde nu mi se permite sa circul cu ea cu numere de
romania si trebuie sa o inregistrez aici,ma intereseaza daca la revenirea in
Romania daca vreau sa o reinmatriculez trebuie sa mai platesc inca o data taxa
de inmatriculare?Ea a fost inmatriculata odata si este in baza de date din
romania?
elena  - inmatriculare prov.   |2011-12-19 21:08:55
buna seara
am o intrebare, vreu sa iau al treilea nr.provizoriu la masina mi
se cere taxa inmatriculare 52 ron, taxa nr.provizoriu 8 ron si impozitul pe o
luna dar am fost la primarie si mi-au zis ca daca am inregistrat in luna
decembrie nu se percepe impozit auto.dar firma care se ocupa cu inmatriculari
auto ma trimite inapoi la primarie
radut  - schimbare adresa   |2011-12-20 14:20:37
Buna ziua
Va rog sa imi spuneti ce trebuie facut daca m-am mutat din Caracal in
Craiova. Am masina inmatriculata in Olt si vreau sa imi schimb nr de
inmatriculare pe DJ. care sunt documentele ce trebuie facute si unde trebuie sa
ma adresez.
Marius  - nedumerire numere   |2011-12-20 17:20:24
Buna ziua,
Am si eu o nedumerire legata de schimbarea numerelor de
inmatriculare. Am cumparat o masina cu numere de MH, eu fiind din DJ, pe care
trebuie sa le schimb. Problema este: trebuie sa predau numerele in momentul in
care ma duc sa depun actele pt numere (sa zicem preferentiale). Cat astept dupa
numerele preferentiale mai pot circula cu masina? Cat timp dureaza pana se
elibereaza numerele preferentiale? Ideea este ca nu prea as putea sa stau cu
masina pe dreapta, motiv pt care as fi de acord sa solicit numere normale (la
rand) doar sa stiu ca pot circula in continuare cu masina.
claudiu  - taxa inscriere   |2012-01-03 20:40:44
taxa inscriere masina 2004 motor din 2000, 90 cai peugeot 307 cam cat ar fi?
pirvu nuta  - numar inmatriculare   |2012-01-06 16:16:51
doresc sa vand masina, dar doresc sa pastrez nr. de inmatriculare mai mult timp
pana se termina leasingul la celalta masina 3 ani. Se poate? Cum procedez?
sanyi  - transcriere   |2012-01-10 22:12:52
am mostenit prin act, de la un unchi o masina veche dar in stare buna as dori sa
stiu daca merita transcrisa si care e procedura? proprietarul este decedat. va
multumesc
cotiga  - nr de inmatriculare   |2012-01-12 21:26:15
buna seara ,am si eu o intrebare numerele la masina se elibereaza pe loc?? !!!!
scap de cele rosi si intru in normal!!! va multumesc!!!
cosmin  - reinmatriculare   |2012-01-14 00:51:46
Am posibilitatea sa cumpar un autoturism radiat in urma cu un an. mMi pot sa-l
reinmatriculez?
Care sunt documentele de care am nevoie.
Multumesc
Ionut  - Vanzare masina   |2012-01-17 14:51:46
Buna ziua, am avut o masina pe care am vandut-o in data de 14.11.2011 si acum am
aflat ca noul propietar nu a inmatriculat-o si a mai facut si niste probleme. In
acest caz eu trebuie sau trebuia sa fac ceva? De la Primarie am radiat-o de pe
numele meu si altceva nu mai stiu ce sa fac, daca puteti sa ma ajutati.
Va
multumesc anticipat.
valitm  - cum pot verifica daca masina este furata?   |2012-01-18 23:54:43
buna ,am cumparat de curand o masina de anglia din romania de la cineva ,cum pot
verifica daca masina este in regula adica nu e furata ca sa stau
linistit..mometan nu circul cu ea...ast rasp urgent ....o zi buna.
filip cinia  - recarosare   |2012-01-19 01:05:07
buna.am aut un seat awariat si miam cumparat altul pt recarosare.deci toate
actele le am facute inainte de2012 dar mia lipsit hirtia de la primarie cu
impozitu de la pers.de unde am cumparat masina bineinteles timpul a trecut pina
am gasit pers sami rezolw de hirtie iar acuma cind am mers cu tot dosaru complet
la inmatriculari miau zis ca nu pot face nimic si ca trebuie sa platesc taxa de
primainmatriculare ce pot face acuma?chiar nu pot inainta actele?
Silviu  - vreau sa cumpar masina   |2012-01-23 12:16:18
Buna ziua.
Doresc sa cumpar o masina din anul 1985 2496cm3 Diesel inmatriculata
in 1993 in RO ,care e procedura de cumparare si ce taxe trebuie sa
achit,Multumesc.
petre voinea  - cu masina in italia   |2012-01-23 16:49:42
sunt cu masina in Italia de 5 luni si rezidenta de 2 ani. acuma nu mai pot
circula cu masina ptr.ca nu e inmatriculata aici.ce se poate face ?
Ionel  - Radiere   |2012-01-25 12:36:35
Buna ziua.
va rog sa ma ajutati intr-o problema daca se poate.
Acum 10 ani ,
am vandut o masina unei persoane, i- am dat toate actele, talonul si actele
masinei.Persoana respectiva a zis ca o va dezmembra masina,si o va radia el ,
platescc impozitul la primarie de atunci si nu stiu cum pot radia masina de pe
numele meu , neavand actele.Acea persoana nu o pot gasi deoarece s-a mutat de la
adresa respectiva.
va rog sa mi raspundeti
Dorin  - Acte anglia + inmatriculare auto in Romania   |2012-01-26 02:26:45
Buna ziua, am si eu o mica nelamurire...vreau sa cumpar o masina adusa din
anglia...masina se afla in romania de vreo cateva luni(noiembrie 2011).. ce acte
trebuie facute ca sa port circula cu ea legal in romania?de ce acte am nevoie ca
sa o inmatriculez?cum pot sa verific daca masina este furata/radiata, etc..?care
sunt pasii pe care ar trebui sa-i urmez pentru a nu a avea probleme?
Multumesc
anticipat!
mihai izabella eva  - as vrea sa transcriu o masina cumparata in spania   |2012-01-26 13:22:51
am cumparat o masina anul trecut in spania ,as vrea sa il aduc in tara cat mar
costa transcrierea.citroen zx 1.4i sensatio,benzina.anul fabricatiei 1996
Alin  - asigurarea rca ce perioada de valabilitate trebuie   |2012-01-27 23:49:39
Buna ziua
Va rog sa-mi spuneti unde scrie pentru ce perioada trebuie sa inchei
asigurarea rca atunci cand vreau sa inmatriculez o masina ?
Pap Arnold  - Vreau sa inscriu o motocicleta pa numele meu   |2012-01-30 13:36:52
Buna ziua!
Am cumparat a motocicleta in mai anul trecut, si nu am reusit sa
inscriu pe numele meu pentru ca mi a lipsit fisa fiscala din dosar, care a
trebuit sa primesc de la proprietar. Am rugat sa-mi trimite prin posta, dar a
cerut o suma ca sa-mi trimita. Eu nu am platit, pentru ca am platit motorul. Si
de atunci au expirat toate actele. Ce pot sa fac in aceasta situatie? Cum pot sa
iau pe numele meu? Pot sa circul asa cu motorul pe drumurile publice? Sau pot sa
vand? Va rog frumos sa ma ajutati! Multumesc!
munteanu aurelian  - ce pot sa fac?   |2012-02-13 11:22:59
buna ziua. am intrat in posesia unei motociclete din 1961 care a fost
inmatriculata in romania cu numere vechi 46 B xxxx (am numerele pe motocicleta).
problema este ca eu am cumparat-o la a x-a mana fara act de inmatriculare si am
incercat sa dau de proprietar prin intermediul serviciului de inmatriculari al
politiei bucuresti pentru a o putea radia si reinmatriculaa pe numele meu, dar
cei de la politie nu au gasit nici o dovada a inmatricularii in baza lor de date
dupa numarul de inmatricularee sau seria de sasiu/motor. mi s-a spus ca este
posibil ca actele pe care le detineau ei sa fi fost arse inainte de a fi trecute
in sistemul informatizat. asa ca nu am sanse sa dau de proprietar (posibil
decedat). ce pot sa fac pentru a putea inmatricula aceasta motocicleta? exista
vre-o metoda, declaratie pe proprie raspundere ? unde? va rog sa ma ajutati .
multumesc
radu  - cum procedez?   |2012-02-20 22:33:11
la inceputu luini acestea am cumparat o motocicleta si trebuie sa o inscriu m-am
programat la rar pentru identificare pentru data de maine azi am constat ca nu
mai am certificatul acela cu itp precizez ca motocicleta este din alt judet cum
se procedeaza ? va multumesc anticipat!!
Marius B  - taxa vamala pt smart   |2012-02-21 16:15:17
am cumparat un smart fabricat in 2002 ,euro 3,adus din Elvetia.vreau sa il
inscriu si nu stiu care este valoarea taxei vamale .ma poate ajuta cineva?
Mihaela  - ce pot sa fac?   |2012-02-26 20:58:06
Buna ziua! As vrea sa inscriu o auturulota adusa din Germania, an fabricatie
1998. As fi interesata sa aflu cat m-ar costa taxa de inscriere, impozitul anual
si asigurarea?
Va Multumesc!
daniel   |2012-02-29 15:24:25
Buna ziua.Ce acte sint necesare pentru a inscrie in ROMANIA o masina fiat
doblo,motor 1300 din noiembrie 2005,motorina.Masina este inmatriculata pe numele
meu in spania are asigurare si R.A.R-ul la zi.trebuie intai sa o radiez
aici?

Multumesc anticipat
vacarean viorica  - nelamuriri   |2012-03-03 17:30:04
mi s-au furat placutele de inmatriculare la masina BMV.cu nr. de spania . cumpot
obtine alte numere sa pot circula
vacarean viorica   |2012-03-03 17:31:27
mi s-au furat placutele de inmatriculare la masina inscrisa pe Spania . cum mai
pot circula
Matia Nicolae  - Inmatriculare   |2012-03-05 15:41:07
Am o masina inmatriculata in ro, intre timp am schimabt doar numele, nimic
altceva(adresa..etc).
Care ar fii procedura de preschimbare CI a masinii,
talon?
nevo   |2012-03-05 18:18:44
doresc sa fac o cerere pt eliberarea unor copii aflate la dosarul d
inmatriculare a masinii(brif mare frig mic ETC.)unde o po face si in cat timp
vor fii eliberate actele????Doresc sa obtin taxa pe care am platit-o pt prina
inmatriculare si din acest motiv am nevoie de aceste acte.
calin  - camion second din belgia   |2012-03-10 18:28:46
doresc sa cumpar un cap ttractor din belgia. ce pasi trebuie sa urmez
iulian t leahueodor   |2012-03-11 21:06:31
am o masina din italia care i-am luat de 3 ori nr provizorii in romania.acum
taxa de inscriere este mare si as vrea sa o duc inapoi in italia pentru a o
vinde. pot reveni la nr originale din italia ?multumesc
Schneider Erwin  - schimbare domiciliu ptr impozit auto   |2012-03-14 18:21:00
Buna! Am o intrebare legata de mutarea domiciliului Din Sibiu in Medias ,Cum
trebuie sa procedez pentru impozitul auto, si de ce acte am nevoie. multumesc
nina  - taxa auto   |2012-03-14 22:30:05
buna¡eu la fel ca multe alte persoane care au scris un comentariu vreau sa imi
inscriu masina in romania pentru schimb de rezidenta.unele tari europene
ex.Spania nu aplica rezidentilor nenorocita aia de taxa.m am consultat cu un
avocat spniol si a zis ca nu e corect sa se aplice taxa celor care shimba doar
domiciliul[nu si proprietarul]dar ca romania nu aplica aceste acorduri europene
.vor trebui sa o faca dar nu se stie cand.putem da in judecata statul roman cu
mari posibilitati de castig..luptand mai mult`[ca si cum nu ne am chinuit destul
prin tari straine]vom reusi .Va doresc mult noroc¡¡
cgv  - conditii inmatriculare Germania, masina cu nr. de   |2012-03-20 15:06:16
Buna ziua, posed o masina inmatriculata in Ro.si care se afla in Germaia, dupa 3
luni trebuie sa o inmatriculez aici, intrebareea este: Care este procedura de-a
o inmatricula aici (radiere din tara, taxe, se predau talonul si numerele,
etc?)
Trebuie sa o aduc in tara?
Multumesc anticipat.
vasile  - radierea fara placute de inmatriculare   |2012-03-27 17:08:24
mi-am pierdut ambele placute de inmatriculare, pot radia masina fara ele?
cum
procedez?
Nicu  - certificatul de inmatriculare suspendat   |2012-03-30 10:16:43
Buna ziua , doresc sa achizitionez o masina inmatriculata de in Romania, dar are
certificatul de imnatriculare. se poate suspenda pentru lipsa rovinietei ? Care
este procedura de inmatriculare in acest caz? Multumesc anticipat ! O zi buna !
crucerux  - inmatriculare auto   |2012-03-31 14:32:59
care sunt pasi care trebuiesc urmati pentru inmatricularea unui autoturism dacia
la achitarea leasingului, cand a fost cumparat de o persoana care spune ca a
terminat ratele catre firma de leasing dar inca nu a facut inmatriularea pe el,
pe talon si cartea masini este proprietar tot firma de leasing
crucerux  - pt inmatriculare   |2012-03-31 20:51:25
de ce acte am nevoie la inscrierea unei masini ce a fost cumparata de la firma
de leasing de catre un tip care la randui mi-a vandut-o mie,precizez ca masina a
fost in litigiu si scoasa la vanzare de catre firma de leasing
nikolae  - inmatricularea   |2012-04-01 18:36:40
buna ziua am o intrebare,vrau sa cumpar un automobil din italia si sal
inmatriculez in rominia,eu am cetatenie romana dar cu domiciliu in italia,pot
sa-l inregistrez?multumesc
Marius  - inmatriculare   |2012-04-01 23:01:34
buna ziua...vreau sa-mi inmatriculez masina in Romania...ceea ce vreau sa
intreb,este daca se elibereaza placute de inmatriculare cu tigla UE dar fara sa
aiba si tigla RO...circul cu ea mai mult in afara tarii.va rog...astept un
raspuns.Multumesc
mihai  - intrebare   |2012-04-05 22:31:17
buna seara,as avea si eu o intrebare,am luat o masina care este inmatriculata pe
firma si vreau sa o trec pe numele meu,cum procedez,problema este alta ca firma
pe care este inmatriculata nu mai exista sa desfintat,astept un raspuns.
Fanica  - Inmatriculare in alt judet-acelasi proprietar   |2012-04-06 00:47:39
Buna seara!
As dori sa stiu daca pentru a inmatricula masina din Braila pe
Cluj, acelasi proprietar, este necesar sa ma prezint pentru radiere cu
autoturismul? Multumesc anticipat pentru raspuns.
iuliana  - buna   |2012-04-10 18:19:32
am si eu o problema,am o masina cu nr de germania am circulat cu ea in romania
si m-a prins politia,mi-a luat numerele pe motiv ca nu am asigurare pe germania
eu circuland cu ea aici si avand asigurare de romania,acum nu vor sa imi dea nr
rosii pe motiv ca trebuie sa iau nr negre.este legal cum procedeaza sau chiar
imi trebuia asigurare pe germania,in rest masina este cu toate actele in
regula.va rog sa imi dati un raspuns daca stiti.multumesc
LUKENT  - VAND   |2012-04-13 18:17:11
BMW
Robert  - Program cu publicul Vineri   |2012-04-25 10:39:49
Buna ziua,

Asi dori sa obtin o informatie, daca se lucreaza vineri 30.04.2012
cu publicul pentru eliberarea numerelor de inamtriculare provizorii (numere
rosii). Daca da pana la ce ora?
Multumesc anticipat pentru raspuns!
Robert  - Program cu publicul Vineri   |2012-04-25 10:41:05
La postarea anterioara doresc sa mentionezi: ca este vorba de judetul SALAJ.
cristian  - cum sa recupar certificatul de imatriculare   |2012-05-03 18:14:21
anul trecut am cumparat anul trecut o masina cu nr de maramures,anul acesta ma
oprit polita deoarece placuta de inmatriculare de pe fata nu era comform cu
standardele in vigoare(facuta din alt material) si mi-a luat certificatul,probl
e ca eu nu am reusit sa tanscriu actele de la vechiul proprietar pe mine ,intre
timp proprietarul a decedat . intrebarea e ca intre mune si el exista un act de
vanzare cuparare a masini se poate sa ridice pe aceasta bazacertificatul de pa
politie sau nu ( baia mare) sau pe baza actului de sccesiune de pe urma
decedatului?????
cristian  - ?   |2012-05-03 18:18:35
sau care sunt variantele pt a recupera certificatul ca sa pot trece masina pe
numele meu,am uitat sa precizez ca eu sunt din iasi iar propoietarul de din
sigetu marmatiei jud maramures, trebuie sa fac un dosar cu niste acte si sa
merg si eu la siget ???
liviu   |2012-05-08 16:12:47
salut

am si eu o intrebare,daca eu cumpar o masina inmatriculata in romania
di 2000,mai platesc taxa de mediu? ca sincer nu prea am intzeles bine cu noua
lege ataxe de mediu,multzumesc.
gigi  - rulota olanda   |2012-05-14 00:32:38
ce acte îmi trebuiesc pentru a înscrie o rulota adusa din olanda
stefan  - inmatriculare masina   |2012-05-14 20:27:37
am o masina la care am terminat leasingul care este pe numele meu..pot
inmatricula masina la finalul leasingului direct pe numele sotiei?
mihai  - inmartriculare masina   |2012-05-16 22:15:05
buna ziua. am si eu o intrebare detin un autoturism de 4 ani cu nr de grecia
cumparata in rate am terminat rata si as vrea sa o inmarticulez in romania tot
aceea taxa o platesc ca si cei care se duc si cumpara masina din aLTA TARA SI
SUNT PROPIETARI NUMAI DE O LUNA MULTUMESC
mihai  - pirdut acte   |2012-05-17 12:12:10
O intrebare va rog,am pierdut autoriyatia provizorie de circulatie si
asigurarea,la al treilea rand de nr.provizorii si saptamana viitoare am
programare la R.A.R.Cum s-ar putea rezolva aceasta problema.Multumesc.
gabriel  - vanzare masina in strainatate   |2012-05-18 00:50:12
Nu ma aflu in tara si vreau sa imi vand autoturismul unui cetatean din
Olanda,masina fiind aici.
Stie cineva ce procedura trebuie urmata sau daca
trebuie sa merg in tara cu masina pentru radiere?/?
Anonim  - inmatriculare camion proprietate personala   |2012-05-19 15:52:15
Buna ziua.Sunt un roman cu rezidenta in Spania din cauza crizei si a lipsei de
munca as vrea sa-mi aduc utilajele proprietea personala in tara, printre care si
un camion de 10tn.Ce acte mi-ar trebui in vederea inmatriculari.
daniel  - VREAU SA INM O REMORCA DIN SPANIA   |2012-06-11 03:46:17
buna ziua va ror sami spuneti si mie ce acte trebuie sa am sa inmatriculez o
remorca de 750 kg cu 2 axe adusa adusa din spania va multumesc
Ela   |2012-06-19 14:30:48
Buna ziua!
Am cumparat o masina din Germania, am adus-o in tara, i-am luat
numere rosii, iar apoi am pierdut toate actele originale ale masinii (am totusi
copiile lor). Va rog frumos, spuneti-mi cum pot sa-mi inmatriculez masina, in
conditiile in care imi este imposibil sa mai fac un drum in Germania.
Multumesc
mult!
constantin  - am vandut masina   |2012-06-24 16:49:59
Buna ziua!Am vandut masina, Opel Rekord 2.3 D, cu numar de inmatriculare
SB-01-BJD, am facut act de vanzare cumparare, fisa de inmatriculare si procura
speciala pe numele cumparatorului pentru ca eu trebuia sa plec din tara.
Cumparatorul nu a depus actele la politie si acum nu il mai gasesc pentru a
putea radia masina din evidenta fiscala, platesc in continuare impozit. Ma
puteti ajuta?
lili  - acte necesare pt inmatriculare   |2012-07-12 17:42:03
sall..spunetzi-mi v rog care unt actele necesare pt inmatricularea inui
autoturism adus dn it?e vb de un ww.passat 2007.motor 2000...ajt un rsp..ms
mult..
berariu  - cumparare autovehicul de la mostenitori.   |2012-07-16 01:29:43
Vreau sa cumpar o masina de la doi frati al caror tata a decedat. Acestia de
comun acord au impartit bunurile acum 9 ani .Cel ce are masina vrea sa mi-o dea
mie.Avind in vedere ca I.T.P. A FOST FACUT IN 2001 SI DE ATUNCI NU A MAI
CIRCULAT cum trebuie sa procedez? Nu am gasit nicaieri raspuns la o situatie
similara cu a mea.Masina e din 1974 dar are numere noi si a fost foarte putin
rulata.CUM POT REZOLVA PROBLEMA ACTELOR?
cristian lungu  - pret total inmatriculare   |2012-07-16 21:55:27
imtrebare:cat costa in totalitate inmatricularea unui furgonete citroen berlingo
cu numere de spania ? masina este pe numele meu,are 5 locuri,anul 2000,motor
2000cm,motorina,euro 3,etc. Multumesc !
alin  - numere rosii   |2012-07-21 15:35:33
buna ziua . am o masina care a fost inmatriculata in bulgaria , mi-au expirat
asigurarea si itp de bulgaria si m-am dus la politie sa iau numere rosii pentru
a o inmatricula in romania in viitorul apropiat.
am luat numerele rosii de
romania, mi-au retinut numerele de bulgaria , dandu-mi inapoi cartea masinii
.
certificatul de inmatriculare de bulgaria nu mi l-au mai dat inapoi.
asa se
procedeaza sau au uitat cei de la inmatriculari sa mi-l dea.
momentan am
numere rosii de romania , si am acasa cartea masinii de bulgaria unde a fost
inmatriculata inainte dar nu si certificatul de inmatriculare.
trebuia sa
primesc inapoi certificatul sau ramane la politie.
o sa imi trebuiasca
certificatul cand o inscriu de tot pe romania??
marean  - taxa auto   |2012-07-28 22:10:41
buna ziua
vreau sa cumpar un smart fortwo
si as vrea sa stiu cam cat ma costa
inmatricularea lui pt ca este din germania.Ma puteti ajuta cumva?
iondio3  - intrebare   |2012-07-29 18:21:09
va salut pe toti cei care cititi aceste randuri cu respect.Sunt in curs de
achizitionare a unui autoturism din Anglia pe care propietarul il aduce in
Romania.Trebuie o chitanta vamala ceva?Ce sai spun omului sa-mi aduca odata cu
masina ?Anglia nu are euro dar este tot in Europa nu?Ajutatima cu o informatie
va rog ptr ca omul odata venit cu masina in romania doreste sa-mi aduca toate
actele necesare dar nu prea se pricepe nici el .Ma puteti ajuta cu o informatie
,ceva?Mentionez ca propietarul este o ruda si detine masina in Anglia pe numele
lui.Va rog.
Nicola  - Immatricularea Motocicletei   |2012-08-03 23:35:05
Salut la toti!! Cine ma poate ajuta ce ducumente si in ce mod se immatriculeaza
motocicleta!! este adusa din italia,unde este inscrisa pe numele meu si as vrea
sa o trasfer pe numere de Romania(este inca cu numere de italia) Multumesc la
toti
Marius  - Ajuta-ma si pe mine te rog !   |2012-12-12 16:08:35
Buna ! Trebuie si eu sa primesc un motor din italia, daca mai stii cumva ce
documente trebuie pentru a primi motoru si ce acte imi trebuie pentru a pune pe
numele meu si sa o inscriu in romania ! te rog
Elena Jorgensen  - radierea din circulatie   |2012-08-20 00:57:38
am un autoturism cu care numai circul si as dori sa-l sterg din circulatie.Unde
trebuie sa ma adresez?
petre marius  - inmatriculare cu nr rezervate   |2012-08-28 16:57:29
buna ziua
am vandut un auto cu la 30 07 2012 cu contract vanzare cumparare iar
pe talon am trecut (instrainat catre .... la date de 30 07 2012),si am rezervat
la politie numerele personalizate,am cumparat un alt auto si vreau sa il
inmatriculez cu aceleasi nr ,am dosarul complet si cu chitanta pastrare nr
.
pot sa merg sa inmatriculez masina cu aceleasi nr ?(perioada de 30 zile trcuta
in talonul instrainat a trcut)
popa sebastian  - vanzare auto ca mostenitor   |2012-09-04 00:21:28
Buna seara.Va rog frumos sa-mi spuneti ce documente imi trebuiesc pentru a face
vanzarea-cumpararea autoturismului logan care este inmatriculat pe numele
tatalui meu decedat de curand tinand cont ca am facut succesiunea cu mama mea
iar autoturismului in cauza este trecut in actul notariat de succesiune ca fiind
cu drept total de proprietate asupra mea.Va multumesc anticipat ptr.raspuns.
tania  - VW inmatriculare   |2012-09-08 01:24:17
buna seara
am cumparat un golf 3 din 94 cu motor de 1.9 TDI euro 2 va rog sa-mi
spuna cineva cat este taxa de inscriere va multumesc
Irina  - schimbare talon in urma schimbarii numelui si a do   |2012-09-09 20:50:09
Buna seara,

Va rog frumos sa imi spuneti care sunt pasii de urmat pentru
schimbarea talonului auto in urma modificarii numelui si a
domiciliului.

Multumesc!
nicola corina  - pt.inmatriculare   |2012-09-15 00:27:42
Buna ziua,
am cumparat o masina,care a fost adusa in tara din Germania in 2010
s-au scos un rand de nr rosii de catre proprietar ,care a vandut-o dupa cateva
luni la alt cineva ,care a scos l-a randul sau un rand de nr, rosii ,dupa care
in anul 2012 am cumparat-o eu care am scos nr.rosii ,am facut R.A.R,am platit
taxa de poluare si vreau sa o inmatriculez si nu pot pt. ca nu am certificatul
fiscal al primul proprietar,il am decat pe cel de la care am cumparat masina
.Ce pot face pt. ca nu am posibilitatea de a gasi persoana respectiva dupa doi
ani de cand a adus in tara masina .Va multumesc anticipat si astept raspuns.
andrei   |2013-01-12 17:35:04
daca ultimul proprietar nu va dat fiscalul inseamna ca masina nu a fost pe
numele lui ci pe numele primului proprietar .
singura chestie e sa luati
legatura cu cel de la care a-ti cumparato
Stefan Georgescu  - inmatriculare remorca   |2012-09-19 15:44:27
buna ziua, detin o remorca inscrisa pe austria, vreau sa o trec pe romania, ce
acte am nevoie si unde trebuie sa merg? platesc taxa de poluare ca la masina ???
GABI  - inmatriculare   |2012-10-26 00:13:00
Buna seara!
Locuiesc in strainatate si as dori sa ma intorc definitiv in
tara.Detin un autoturism cu nr de inmatriculare de Grecia si as dori sa stiu de
ce acte am nevoie pt a o inmatricula in Romania.E nevoie de taxe vamale?
Onofrei Andrei  - Taxe   |2012-10-28 17:39:07
Unde se afla Sectiune Taxe pe acest site? Va multumesc anticipat pentru
raspuns.
Mihai Cserei  - Transcrierea dreptului de proprietate in RO pentru   |2012-11-08 02:54:53
Doresc sa cumpăr o mașină înmatriculată în Germania. Proprietarul -
cetățean german - și mașina se afla în România. Dorim sa încheiem
vânzarea în România. Cum se procedează? Dupa încheierea actului de
vânzare-cumpărare e nevoie de formalități vamale? Mulțumesc.
Stetcu Roxana  - inmatriculare   |2012-12-19 19:13:40
Buna seara! Masina mea e inmatriculatat pe romania , urmeaza doar sa o
inmatriculez pe mine , as vrea sa stiu daca trebuie facut RAR-ul? Va multumesc!
Cata  - inmatriculare ; program etc   |2012-12-24 11:12:50
degeaba postam aici; nu raspunde nimeni
Moritz Johann  - Numere export din Romania   |2013-01-03 12:08:35
Am incheiat un contract de cumparare a unei Dacii Sandero Stepway noua din
Romania, si urmeaza ca pe la sfarsitul lunii Ianuarie sau inceputul lunii
Februarie 2013, sa ridic masina. Sunt cetatean german si locuiesc in Germania,
unde voi si inregistra masina definitiv. Exista posibilitatea in Romania de a
obtine numere de inmatriculare de export pentru a duce pe roti masina in
Germania?
Daniel negoita  - Taxa de inmatriculare - poluare   |2013-01-08 21:58:30
Buna ziua, in decembrie am achizitionat 3masini inmatriculate in Romsnia
,fabricatie dupa 2007 , pentru inmatriculareo lor mai am nevoie de documente
suplimentare fata de anul 2012??
Astept raspuns!
Multumesc!
Dorina  - Inmatriculare cu pasaport   |2013-01-16 22:02:10
Buna ziua sunt cetatean roman cu domiciliul in strainatate ceea ce implica
retragerea buletinului romanesc si pana acum nu am avut probleme de ordin
administrativ in Romania dar acum am adus o masina din strainatate si vreau sa o
inmatriculez in Romania pe numele meu ptr. a o avea la dispozitie cand vin acasa
dar m-am lovit de o problema nu vor sa i-mi faca documentele la ghiseul de
inmatriculari doar cu pasaportul.Ce sa fac? Este corect sau este un alt truc de
a scoate mai multi bani de la noi(nelegal)?Astept un raspuns.Multumesc.
Grigoras Gabriela  - Numere de inmatriculare vechi cu taxa de rezervare   |2013-01-24 20:37:13
Am vandut o masina catre o firma care se ocupa cu intermedieri auto second hand
(in noiembrie 2012), iar aceasta a revandut masina unei persoane fizice (in
decembrie 2012). In cat timp de la contractul de vanzare cumparare noul
proprietar este obligat sa-si inmatriculeze masina si sa-mi elibereze numerele
vechi? Mentionez ca am platit o taxa de rezervare pentru numerele de
inmatriculare vechi.
Daniel  - Inmatriculare   |2013-01-26 16:31:30
Am un audi a3 din 2000 euro 2' inmatriculat in italia si acum vreau so inscriu i
romania cat mar ajunge taxa,multumesc
Dragos  - Transport si Inmatriculare   |2013-01-26 19:42:06
Buna ziua!Detin un autoturism inmatriculat in Germania pe numele meu si o
duba.As dori sa le aduc in tara simultan pentru a le inmatricula.Marea intrebare
este daca pot trece la vama cu autoturismul in duba sau e musai ca masina sa fie
pe roti sau platforma?
Mitrica  - Trecere auto de pe PJ (CMI) pe PF   |2013-01-30 16:45:05
Buna Ziua,
Sotia mea este medic de familie si are cumparata o masina pe cabinet
(CMI). Cabinetul nu este platitor de TVA.
Cum procedeaza sa treaca masina pe
numele sau ca persoana fizica si sa o inmatriculeze ca atare pastrand si
numerele existente ?
ionita iuliana   |2013-02-23 20:40:17
va rog sa mi spune ti si mie cit m ar costa inmatricurarea unei masini din
bulgaria acum dupa noua taxa.(ford ka 1000cm3 din 2001).
mihai- bucuresti  - transfer propietate auto   |2013-02-26 15:32:03
buna ziua....am si eu o mare nelamurire in aburirrea asta generala de la noi.am
cumparat o supernova anul trtecut in noiembrie actul de vanzare cumparare
implicit declaratia le sectia financiara tot anul trecut a fost facuta...din
nn..motive nu am schimbat placutele de inmatriculare pe bucuresti masina fiind
cumparata din arges...daca merg sa schimb placutele de inmatriculare pe
bucuresti trebuie sa platesc si timbrul de mediu..taxa de mediu.. hotia de
mediu...masina a fost inmatriculata in tara in 2003..nu a fost importata ..va
rog daca stiti cineva si-mi poate da un sfat in cunostinta de cauza..ca daca mai
trebuie sa platesc inca vreo 600 euro taxa o arunc in dambovita...mama ei de
viata ...scuzati limbajul si multumiri anticipate ptr raspuns.......
Oana Iulia  - drept de circulatie   |2013-02-26 21:25:16
Daca am buletin si acte in italia si autoturismul este cumparat , asigurat si am
toate actele necesare , fiind imatriculat pe teritoriul Italiei , cat imi este
permis sa merg pe teritoriul romaniei ?
madalina  - Prima inmatriculare in Romania   |2013-02-28 19:48:13
Pana pe data de 15 martie dupa ce lege se inmatriculeaza o masina care a fost
adusa din Spania???
Sorin  - Inmatriculare auto nou 2013   |2013-03-09 15:59:57
Buna ziua, doresc sa achizitionez un autoturism nou. Cat costa inmatricularea
pentru un auto euro 5, cap 1390 cp.
Multumesc anticipat.
Luci  - radiere   |2013-03-20 21:58:10
Buna ziua.Am constat ca nu mi-au fost radiate de drept conform art.6 din legea
432/2006 un autoturism ( inmatriculata in 1990 ) si o remorca (inmatriculata in
1992) si pentru care eu nu le-am solicitat preschimbarea certificatelor de
inmatriculare, si pentru care platesc impozit anual.Vreau sa va intreb cui sa ma
adresez sa pot beneficia de radierea lor intrucit fizic nici nu le mai detin si
nici documentele lor?
Claudia  - pot sa dezmembrez in Italia un vehicol inscris in   |2013-03-21 02:35:46
Buna ziua, ma aflu in Italia cu masina parintilor, care este inscrisa la
Bucuresti. Pot dezmembra masina in Italia, vazànd ca are probleme la motor si
nu cred ca reusesc sa ajung pana in Bucuresti ca sa o dezmembrez acolo. Este
valabil documentul din Italia de la o firma de dezmembrari masini? Cum trebuie
sa procedez? Va multumesc.
Marinela Caba   |2013-03-28 23:41:53
Sunt stabilita in Germania si am o masina, pe care as vrea sa o aduc in tara sa
o conduca fica mea, dar nu vreau sa o inmatriculez in tara, ce trebuie sa fac
alexe alin  - acte masina in caz de deces   |2013-05-08 16:23:08
buna ziua.socrul meu a fost proprietarul unei masini.in luna aprilie anul acesta
,din pacate el a decedat.s-a dezbatut succesiunea,s-a stabilit cota parte ptr
fiecare mostenitor.ce alte acte trebuie sa fac,?
ce alte acte trebuie
schimbate,?
va trebui platita taxa de prima inmatriculare? masina este din 2005
si a avut 2proprietari anteriori.multumesc
hamza monica  - ma puteti ajuta   |2013-06-05 12:54:46
ma poate ajuta cineva va rog
hamza monica   |2013-06-05 13:04:18
am o problema cu o remorca .....mia decedat tatal si a avut o remora si ia dato
la un om cu acte cu tot acst o a disparut si un am numarul de la remorca sa o
dau la sscadere si plates inpozit degeaba ,,,,,,ma poate ajuta cineva va rog
mult ,,,,,va multumesc mult
Ionu D  - inmatricularile blocate   |2013-06-07 16:00:09
Buna ziua,
As dori sa aflu daca mai sunt blocate inmatricularile masinilor
second-hand?
Si daca si in cazul masinilor aduse de afara este blocata
inmatricularea sau doar a celor de la leasing?
Multumesc!
fane  - moto   |2013-06-11 00:30:29
asi vrea sa stiu daca cu un scuter inmatriculat in romania se poate circula in
italia. mentionez ca e sub 50cmc
Iordanoaia Cristian  - Talon retinut Austria   |2013-06-25 23:54:41
Am cumparat o masina(provenienta Austria) de la o persoana cunoscuta care mi-a
spus ca are toate actele. Cand am fost la ghiseu sa iau nr. rosii mi-au spus ca
ii lipseste un talon si nu o pot inmatricula. Am aflat ulterior ca talonul
fusese retinut in Austria. Imi puteti spune care este procedura de recuperare a
talonului din Austria?
Dan  - Radiere auto   |2013-07-02 12:38:32
Am vandut o masina fara CVC, cum pot sa o radiez de la fisc?
horea  - radiere   |2013-09-25 11:51:06
fara contract de vanzare cumparare si copie dupa buletinul cumparatorului nu se
poate radia
marius  - numere masina   |2013-09-05 17:26:50
am vandut masina la remat si am pastrat numerele ca erau la preferinta ,si nu
stiu cat se platesc numerele puse la pastrare pe un an multumesc
daniela  - trafic   |2013-09-11 00:50:56
Buna seara......mar interesa cum se procedeaza cu o masina romaneasca......e
aflatA pe teritoriul espaniol.......e stricata se poate distuge acolo pe
teritoriul spaniol si hartia pe care mio da e valabila in ro pt a o scoate din
trafic?......... Va rog sa- mi spuneti cum se procedeaza....... va
multumesc!!!!!
gheorghe elena   |2013-09-14 14:37:05
am cumparat o masina din germabnia si vreau sa o trec pe numele ficei care are
un certificat de handicap gradul 2 nu are permis .ce acte imi trebuie?
veronica  - devamarea   |2013-09-22 18:49:00
locuiesc in Italia vrau sa-i dau surorii mele care locuieste in Moldova
automobilul meu imatriculat in Italia 2007 ce documente trebuie si metoda de
unde sa incep procedura mersi mult
Octavian Draghici  - inmatricuare masina   |2013-10-02 21:21:16
Buna ziua,

In CI am domiciliul in Sinaia.
Lucrez in Bucuresti sinatura
serviciului este si cu deplasari.
Am cumparat o masina si as vrea sa o
inmatriculez in Bucuresti.
Am adresa unde locuiesc in Bucuresti si as vrea sa
inregistrez masina si taxele anuale la adresa din Bucuresti.
Ce ma sfatuiti sa
fac, care sunt etapele, ca sa fac in cat mai scurt timp.
Multumesc,
Octavian Draghici  - inmatriculare masina   |2013-10-02 21:21:41
Buna ziua,

In CI am domiciliul in Sinaia.
Lucrez in Bucuresti sinatura
serviciului este si cu deplasari.
Am cumparat o masina si as vrea sa o
inmatriculez in Bucuresti.
Am adresa unde locuiesc in Bucuresti si as vrea sa
inregistrez masina si taxele anuale la adresa din Bucuresti.
Ce ma sfatuiti sa
fac, care sunt etapele, ca sa fac in cat mai scurt timp.
Multumesc,
Petecuta Constanta  - Informatii   |2013-10-19 01:31:45
Pot inmatricula autorulota ( motorhome)american cumparat in leasing?este
inmatriculat in America ,multumesc si ramin increzatoare in asteptarea unui
raspuns,
Cu stima Petecuta Constanta
Petecuta Constanta  - Informatii   |2013-10-19 01:35:23
Pot inmatricula un camper american ( motorhome) cumparat in leasing si care este
inmatriculat in America ?multumesc si ramin increzatoare in asteptarea unui
raspuns,
Cu stima Petecuta Constanta
NIcolescu Virgil  - inmatriculare rulota China?   |2013-10-22 19:39:43
Cum (pot?) inmatriculez o rulota comerciala noua fabricata in china?
Romocea Nicoleta  - numere provizorii restituire   |2013-11-14 10:38:21
Numerele provizorii de masina se restituie la Politia Rutiera si se da
contravaloarea lor?
mihai florin  - inmatriculare autoturism nou   |2013-11-21 21:36:06
Pentru ca sa inmatriculez o masina noua ce documente imi trebuie, unde trebuie
sa platesc toate taxele (domiciliul il am in mediu rural, si trebuie sa-mi fac
programare la politie?
Cristian  - Transcriere drept proprietate in alt judet   |2013-11-25 16:39:49
La transcrierea dreptului de proprietate, cand noul proprietar este din alt
judet, mai este nevoie prezentarea la politia din judetul vanzatorului pentru
radiere sau se duce cumparatorul direct la politia de care apartine?
victorita  - inmatriculare autoutlilitar elvetia   |2013-11-27 12:57:55
Am facut itp am platit toate taxele dar cei de la inmatriculari vor copie dupa
actul vamal.Am dus si actul de la vama unde reiese seria masini pe are am
cumparato dar spun ca trebuie trimise a Bucuersti la verificat . De ce ?
Sirbu  - Cum pot radia masina   |2013-12-01 22:04:04
Am vandut o masina cu contract vanzare cumparare, am scos-o de la
financiar.Persoana care a cumparat-o nici acum nu a inmatriculat-o ,circula cu
ea, si mie imi vin amenzi acasa.Cum pot radia masina?
cheap uggs  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php jordan   |2013-12-14 09:35:59
longchamps Impossible de la famille Wu de deux frères qui ? Ni link:http://www.multicam-systems.com/underconstru ction/index_FR.html ng
Yuxin discours juste une goutte, un côté de Xi Hao link:http://www.multicam-systems.com/download/ conflit a immédiatement
demandé. Par Mu Ga est soigneusement le regarda et doucement
embrassé son bras : longchamp pas cher Que Ning fille terminer. Ning
Yuxin constitue doucement de link:http://www.multicam-systems.com/underconstru ction/index_FR.html l
cheap jordan sneakers  - mujeres MBT gris deporte blanco varios de pie en e   |2013-12-14 10:14:09
Usted es el maestro de escuela ? Sí, ah, u link:http://www.ncbfaa.org/images/rayban.php sted tiene una cosa ?
Después de Miu Li link:http://www.gulfcoastcenter.org/program.aspx ng asintió y preguntó a
otro. gafas Ray Ban En busca de un hombre, se llama Haolong. No sé
lo que él no está aquí. Dijo Lin Michael Kors outlet Feng Jiao.
Ling Miao ser un poco sorprendi link:http://sidewalkcitizenbakery.com/tmp/rayban. php do en la primera
mirada, usted es
Bratu C.  - Inmatriculare   |2013-12-20 17:40:27
Dupa perioada de trei ani in care am fost utilizator al autov. firma mi-a vandut
masina, rmand sa inmatriculez pe numele meu. Firma a renuntat la numere , iar eu
doresc sa pastrez aceleasi numere de inmatriculare.....mai trebuiesc platite
placutele de inmatriculare ?
Multumesc anticipat !
gicu  - ????   |2013-12-30 02:58:19
Am un audi a6 din 2002 este in anglia volan pe dreapta....vreau sal inmatriculez
in ro...brasov are cineva vro ideie cam cat mar costa inscrierea...va rog daca
poate cineva sa ma ajute ca nu stiu ce sa fac.Va multumesc cu respect
gicu  - inmatriculare   |2013-12-30 03:04:01
Poate va rog cineva a.mi da un sfat sa stiu ce sa fac....
yo yo  - Salut   |2013-12-31 17:45:36
Ce capacitate cilindrica ? Euro 3 ? Ce emisie de noxe are ?
marinescu haralambie  - certificat inmatriculare   |2014-01-08 12:53:15
am inmatriculat o masina si mi-a fost inmanata o DOVADA INLOCUITOARE in data
de24.12.2013 .in data de 07.01.2014 a expirat.certificatul de inmatriculare inca
nu a sosit.cum trebuie sa procedez mai departe?va multumesc
taranu felix  - inscriere masina   |2014-02-01 21:04:02
am un opel astra caravan cu nr de bg si vasi ruga sa ma ajutati si pe mine cam
ce acte imi trebuiesc sa o inscriu va multumesc motor 2000 an masina 2001
vali  - cumparare cap tractor din NORVEGIA   |2014-02-25 17:53:59
DACA POATE CINEVA SA-MI SPUNA CE DEMERSURI AR TREBUI SA FAC PENTRU A CUMPARA UN
CAP TRACTOR DIN NORVEGIA .MULTUMESC!
Geo  - remorca fara acte   |2014-02-27 18:29:48
Am cumparat o remorcuta cap.300 kg de la un cetatean italian aici in Romania,
numai ca nu are nici un act.Mi-a demonstrat ca este a lui dupa certificatul de
inmatriculare a masinii ce o tracta (in Italia nu se inmatriculeaza remorcile
sub 750 kg)remorca are numar de serie pe protap.As vrea sa stiu cum pot sa o
inmatriculez.Va multumesc.
Florin  - remorca cumparata din Belgia   |2014-03-14 01:55:29
Buna ziua.Am cumparat o remorca din Belgia,este sub 750 kg deci nu are talon
aici circula cu nr masinii.intrebarea este :pt a o inmatricula in Ro.ce acte imi
trebuie inafara de contractul de vanzare cumparare pe care_l am?Sau mai bine
spus pot sa o inmarticulez numai cu contractul fara talon pt ca nu are?
marius  - dacia 1310   |2014-04-11 01:25:23
cat costa acuma sa transcriu dacia 1310 pe alt nume?
Andrei  - inmatriculari scooter   |2014-04-30 19:38:56
Buna ziua. Am un scuter cilindree 300 pe numele meu inmatriculat in italia si as
vrea sa-l inmatriculez in Romania, trebuie sa il radiez mai intai ca sa il pot
inmatricula? Cam Cat timp dureaza inmstricularea? Va multumesc
DRIMENT DANUT VASILE  - inmatricularea unui auto pentru transportul unei p   |2014-05-08 17:08:09
BUNA ZIUA.SUNT UN DOMN DIN MARAMURES BORSA SI AS DORI SA FAC O INTREBARE.AM
CUMPARAT O MASINA DIN GERMANIA CARE NECESITA PLATA TAXEI DE TIMBRU.AVEM IN
INTRETINERE UN COPIL BOLNAV DE AUTITSM INFANTIL GRAV HANDICAP GRAV GRADUL 2 SI
AS DORI SA STIU CE ACTE AM NEVOIE PENTRU AL INMATRICULA FARA TAXA DE
TIBRU.MENTIONEZ FAPTUL CA ESTE PENTRU TRANSPORTUL PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV
SI NEVASTA ESTE INGRIJITORUL EI PERMANENT SI POSEDA PERMIS DE CONDUCERE.PERSOANA
TREBUIE TRANSPORTATA IN DIFERITE LOCURI SPITALE ,RECUPERARI ETC.NU SE POATE
TRANSPORTA CU MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN PENTRU CRIZELE PE CARE LE
FACE.ASTEPT UN RASPUNS CORECT .VA MULTUMESC.ADRESA DE EMAIL
vasidriment@yahoo.com.
Stancu Bogdan  - intrebare   |2014-05-23 13:44:51
Buna ziua. Am inmatriculat prin luna februarie o masina adusa din Germania. Am
primit de la ghiseu o dovada pana soseste Certificatul de Inmatriculare. Pana
azi 23.05.2014 nu am primit inca acel certificat. Sa fie vreo problema? Cum as
putea rezolva?
MARINESCU DAN  - TALON RETINUT   |2014-06-06 14:50:56
CUM RADIEZ UN AUTO CARUIA I-A FOST RETINUT TALONUL DE CATRE POLITIA RUTIERA ?
Mihai Ielcean  - Inmatriculare auto nou   |2014-06-16 19:03:11
Buna ziua. Am achizitionat din RO un UTV produs in Canada si introdus in spatiu
intracomunitar in Belgia. Vanzatorul din RO (o firma specializata) a
achizitionat UTV-ul din Slovenia care la randul lor au achizitionat UTV-ul din
Belgia. Din momentul in care a fost introdus in spatiu intracomunitar, pentru a
putea circula liber pe piata UE, a fost nevoie de efectuarea vamuirii, fara de
care nu se putea factura spre dealeri din spatiu intracomunitar. Astazi cand am
vrut sa-mi inmatriculez UTV-ul am fost refuzat deoarece nu am actul vamal (care
apartine firmei Belgiene). Art.7.lit.h din OMAI1501/2006 specifica nevoia
acestui act doar in conditiile in care auto a fost achizitionat (si nu produs)
din strainatate (dpdv fiscal/vamal strainatate inseamna spatiu extra-comunitar).
Eu am achizitionat auto din RO, de la o firma inregistrata fiscal, cu cod
fiscal, cu plata TVA-ului aferent, firma respectiva mi-a dat dovada
achizitionarii...
adrian  - acte   |2014-06-16 20:05:03
Ce acte sant necesare pentru a anmatricula un kia carens din spania an romania
va multumesc
Francisca Garrett  - am nevoie urgent de ajutor pentru a obține înapoi   |2014-06-26 18:46:27
Numele meu este Francisca Garrett.
Vreau să folosesc acest mediu pentru a spune
lumii despre Doctor EZEKO care m-au ajutat în obținerea de iubitul meu înapoi
cu vraja lui puternic, fosta mea și i unde au neînțelegere care a dus la
despărțirea noastră, deși m-am dus să-l rog de ​​mai multe ori pentru a
vă rugăm să ierte și acceptă-mă înapoi pentru că l-am jignit, dar de
fiecare dată m-am dus eu simt mereu mai adânc în durere și agonie pentru că
el mereu plimbare pe mine și nu ar vrea să asculte ceea ce am să-i spun, dar
la 1 zi credincios ca am fost de navigare i a dat peste o mărturie a unei femei
a cărei problemă a fost mai mult decât a mea și totuși Doctor EZEKO
ajutat-o ​​cu vraja lui, așa că am fost fericit și, de asemenea,
contactat Doctor EZEKO pentru ajutor prin e-mail și apoi i-am spus povestea
mea, dar singurul lucru pe care la spus a fost că i va șterge voi rupe cu
v...
Francisca Garrett   |2014-06-26 18:47:52
Numele meu este Francisca Garrett eu sunt foarte fericit astăzi pentru ceea ce
Doctor EZEKO a făcut în viața mea, ajutându-mă să ex-mi înapoi cu vraja
lui și, după doi ani de viață fără el. dacă aveți nevoie de ajutor
pentru el pentru a vă ajuta să localizați ex-vă înapoi sau ești în criză
financiară, atunci adresați-vă medicului EZEKO pentru ajutor prin e-mail
trulygifted1@hotmail.com și oricare dintre aceste probleme enumerate mai
jos

(1) În cazul în care doriți ex-vă înapoi.
(2), dacă aveți mereu vise
rele.
(3) Vrei sa fie promovat în biroul dumneavoastră.
(4) Vrei femei /
bărbați pentru a rula după tine.
(5) În cazul în care doriți un copil.
(6)
Sau, dacă doriți să fie un fotbalist
(7) semn de corp dacă pericol
înainte
(8) Vrei să fii bogat. sau ai nevoie de bani
(9) Vrei pentru a lega
soțul / soția să fie a ta pentru totdeauna.
(10) În cazul în care aveți
nevo...
manolea-luisa  - taxa de drum la utilaje agricole   |2014-07-01 05:52:57
detin 2 tractoare (U445 & U650) INMATRICULATE IN CADRUL PRIMARIEI DIN LOCALITATE
DIN ANUL 2012.SUNT FOLOSITE DOAR IN CADRUL EXOLOATATIEI AGRICOLE FAMILIALE , IN
CONCLUZIE CIRCULA FOARTE RAR PE DRUMURILE PUBLICE ALE COMUNEI.AS DORI SA AFLU
,URGENT DACA SE POATE, SA STIU ,DACA TREBUIE PLATITA TAXA DE DRUM PENTRU ASTFEL
DE UTILAJE.
Francisca Garrett  - Mărturie a modului în care m-am întors soțul meu   |2014-07-04 12:39:12
Numele meu este Francisca Garrett.
Vreau să folosesc acest mediu pentru a spune
lumii despre Doctor EZEKO care m-au ajutat în obținerea de iubitul meu înapoi
cu vraja lui puternic, fosta mea și i unde au neînțelegere care a dus la
despărțirea noastră, deși m-am dus să-l rog de ​​mai multe ori pentru a
vă rugăm să ierte și acceptă-mă înapoi pentru că l-am jignit, dar de
fiecare dată m-am dus eu simt mereu mai adânc în durere și agonie pentru că
el mereu plimbare pe mine și nu ar vrea să asculte ceea ce am să-i spun, dar
la 1 zi credincios ca am fost de navigare i a dat peste o mărturie a unei femei
a cărei problemă a fost mai mult decât a mea și totuși Doctor EZEKO
ajutat-o ​​cu vraja lui, așa că am fost fericit și, de asemenea,
contactat Doctor EZEKO pentru ajutor prin e-mail și apoi i-am spus povestea
mea, dar singurul lucru pe care la spus a fost că i va șterge voi rupe cu
v...
Merla Ionel  - schimbare nr inmatriculare   |2014-07-14 11:02:51
Am inmatriculat saptamana trecuta un autoturism, am fost nevoit sa pastrez nr.
fostului proprietar si acum vreau sa inmatriculez cu alte nr care le-am pastrat
de la alt autoturism care sunt pe numele sotiei.doresc sa stiu ce acte imi
trebuiesc pentru inmatriculare cu nr care il am pastrat.astept un raspuns.va
multumesc.
cantor  - radiere provizorie   |2014-07-15 17:19:36
As dori sa stiu cum si unde se solicita radierea provizorie la cerere.
Va
multumesc
Patricia  - INmatriculare   |2014-09-05 18:13:52
Buna ziua! Am scos de 3 ori numere rosii insa ultima data dupa ce mi-au dat
nr.rosii am inceput sa fac toate procedurile pentru inmatricularea cu numere
negre..insa cei de la inmatriculari mi-au spus ca la RAR a iesit o eroare la
EUROCARIS care e 002 si cica inseamna ca masina cand a fost radiata din germania
proprietarul a radiat-o zicand ca are tablitele furate si neprezetand
tablitele(am trimis tablitele in germania la radiere direct in mana la
proprietar)..ideea e ca mi-au zis ca politia acu mi-o baga pe INTERPOL ...sa o
verifice si ca asta dureaza inca vreo 3-4 luni timp in care nu imi dau numerele
negre dar mai am voie sa scot nr provizorii inca de 4 ori...repet deja am scos
de 3 ori...deci ar veni ca am dreptul sa scot de vreo 7 ori daca e cazul sau
poate de 8-10 ori... cum am (norocul)..Atata vreau sa stiu lucrul asta este
LEGAL sau NU? Am platit tot taxa de poluare inmatricularea rar tot absolut acum
doar trebuie s...
Dinu Valentin  - Cumparator de rea credinta   |2014-09-16 13:07:08
Buna ziua!
Am vandut masina (HONDA C-RV nr inmatriculare B95GXU)acum mai bine de
un an si nici pana-n prezent cumparatorul nu a inmatriculat-o pe numele lui.
Mentionez ca masina a fost scoasa de la Administratia Financiara a doua zi de la
intocmirea contractului de vanzare-cumparare. In ianuarie 2014 am anuntat la
DRPCIV de instrainarea autoturismului deoarece mi-a venit amenda pt neplata
rovinietei. Noul proprietar circula fara RCA valabil si fara ROVINIETA si nu
cred ca are in vedere sa-si perfecteze actele. Ca si vanzator am facut tot ce
mi-a stat in putinta pt a evita neplaceri si sper ca politia rutiera sa ia
masuri pt depistarea in trafic a celor prezentate mai sus.
TEODOR   |2014-10-19 01:20:59
Cele mai sigure locuri de munca! Oferta extrem de serioasa! Asiguram din start
contract legal! Deja s-au facut primele plati! Multi oameni s-au convins, e
randul dumneavoastra acum! NU este MLM! NU este joc piramidal! Castigurile sunt
garantate! Cautam operatori online care vor sa castige cel putin 300 de dolari
lunar, cu o munca usoara de 3 ore pe zi! Pentru a va oferi detalii, trimiteti
textul "Info" la adresa de email: teodor0224@yahoo.com
Radu Marian  - Transcriere autoturism de pe numele sotiei pe nume   |2014-10-27 16:12:08
Buna ziua,

Eu si sotia dorim sa transcriem un autoturism de pe numele ei pe
numele meu.
Va rugam sa ne spuneti cum trebuie procedat in acest sens, pentru a
ne adresa Serviciului de inmatriculari Ialomita, deoarece lucratorii de acolo nu
au putut sa ne lamureasca.
Din cate stim la nivelul Serviciului de de
inmatriculari de la nivelul capitalei, acest lucru se face printr-o simpla
declaratie data de catre sotul careare numele inscris pe talon.

Va
multumesc,

Cu respect Radu Marian
vasile  - taxa   |2014-11-21 14:48:48
buna ziua.din germania ,daca cumpar o dacia logan inscrisa pe persona privata in
germania si o aduc sa o inscriu in rominia trebuie platite aceleasi taxe cum ar
fi una din strainatate ,o costa ceva mai putin.astept raspuns pe emal.multumesc.
histria  - dezmatriculare   |2014-11-24 01:04:28
Hallo eu vreau sa dezmatriculez o masina inscrisa pe numele meu in Ro dar nu
sint in tara stie cineva ce acte trebuie sa trimit la persoana din Ro care vrea
sa ma ajute.
Fratila Ilie  - nu am primit certificatul de inmatriculare   |2014-12-09 23:29:46
Puteti sa ma lamuriti si pe mine va rog ? matusa mea si-a inscris masina recent
si a primit dvada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare care a expirat
in urma cu 20 zile iar certificatul de inmatriculare nu a mai venit prin posta
imi puteti explica ce se intampla??
eugen cartis  - inscriere masina pt. pers cu handicap   |2014-12-12 00:22:59
Buna ziua , am trei handicapuri cu certificate si am mare nevoie de un automobil
pe care sa l conduca fratele meu sa ma deplasz unde am nvoie . Am gasit o masina
cu usa glisanta si am vrea sa o cumparam insa nu stim cat ne costa inscrierea ,
stiam ca este impozitul si taxa de poluare gratuita . Este adevarat?
Dati mi
nr. Legii care reglementeaza acest lucru sa ma lamuresc . As dori raspuns pe
mail. Multumesc. Eugen.cartis@gmail.com
Catalin  - Numere finale   |2014-12-24 21:29:26
Buna seara!
Am achizitionat un vehicul din Germania, am luat un rand de numere
rosii(provizorii) si sunt valabile pana pe 10 Ianuarie 2015. Am reusit sa le
scot pe cele finale, dar vroiam sa intreb daca mai am voie sa circul cu cele
provizorii ptr. ca nu mai platesc rovinieta la ele si o duc mai prost din puct
de vedere financiar( am cheltuit o galeata de bani cu innmatricularea si mi-am
distrus toti neuroni) asadar vroiam sa le mai folosesc pe cele rosii o perioada.
Este vreo problema?
TOADER TRAIAN DANUT  - sint impiedicat sa-mi inmatriculez masina   |2015-01-06 14:46:06
Buna ziua
Am cumparat un vw passat din germania,am fost la registrul auto pentru
inmatriculare unde am fost informat ca,cu aceeasi serie de sasiu mai figureaza
inmatriculat in Romania un alt autovehicul avind alt tip de motorizare sialta
culoare.Masina mea a fost retestata si am fost asigurat ca este ce-a originala.
Am fost trimis la politie la departamentul furturi auto unde am da o declaratie
si unde mi sa spus ca poate dura o perioada de timp pentru solutionare.
Dupa
aproximativ doua luni am fost informat ca celalalt autovehicul a fost verificat
si i s-au ridicat placutele de inmatriculare dar ca eu nu pot sa-mi inmatriculez
inca masina pina la clarificarea situatiei.Mentionez ca domnul politist care se
ocupa de acest caz a fost de fiecare data cind ne-am intilnit foarte respectous
si a facut tot posibilul pentru a rezolva aceasta problema dar totusi el nu
poate sa-mi spuna cit va mai dura pina cind pot sa-mi inmatriculez mas...
TOADER TRAIAN DANUT  - sint impiedicat sa-mi inmatriculez masina   |2015-01-06 14:47:43
Am cumparat un vw passat din germania,am fost la registrul auto pentru
inmatriculare unde am fost informat ca,cu aceeasi serie de sasiu mai figureaza
inmatriculat in Romania un alt autovehicul avind alt tip de motorizare sialta
culoare.Masina mea a fost retestata si am fost asigurat ca este ce-a originala.
Am fost trimis la politie la departamentul furturi auto unde am da o declaratie
si unde mi sa spus ca poate dura o perioada de timp pentru solutionare.
Dupa
aproximativ doua luni am fost informat ca celalalt autovehicul a fost verificat
si i s-au ridicat placutele de inmatriculare dar ca eu nu pot sa-mi inmatriculez
inca masina pina la clarificarea situatiei.Mentionez ca domnul politist care se
ocupa de acest caz a fost de fiecare data cind ne-am intilnit foarte respectous
si a facut tot posibilul pentru a rezolva aceasta problema dar totusi el nu
poate sa-mi spuna cit va mai dura pina cind pot sa-mi inmatriculez masina.
Acum...
LUCA JENICA  - copie talon de inmatriculare   |2015-01-28 17:48:47
Buna ziua,
doresc sa cumpar un autoturism Dacia si pentru a beneficia de
discount la achizitia acesteia firma ADRAS mi-a solicitat talonul de
inmatriculare avut pentru Dacia Break ce am detinut-o in trecut, anul 1996.
Ati
putea sa-mi eliberati o copie a talonului pana pe data de 31.01.2015.
Va
multumesc.

Cu stima,
Luca Jenica
Dumitru Octavian  - duplicat CIV   |2015-02-10 16:19:01
buna ziua,
pentru ca politia sa completeze duplicatul CIV luat de la RAR(are
folie de siguranta pusa de RAR), ce acte trebuie, cand ma prezint la ghiseul
politiei inmatriculari?
Doctor Osese   |2015-03-14 20:26:59
Vreau să folosesc acest mediu pentru a spune lumii despre Doctor Osese care
m-au ajutat în obținerea iubitul înapoi cu vraja lui puternic, fosta mea și
I, în care au neînțelegere care a dus la despartirea noastra, deși m-am dus
să-l rog de mai multe ori pentru a te ierta și accepta mă înapoi pentru că
l-am dar de fiecare dată m-am dus eu mereu simt mai profund în durere și
agonie pentru că îl mereu plimbare pe mine și nu ar vrea să asculte ceea ce
am să-i spun, dar la 1 zi credincios ca am fost navigarea am jignit a dat peste
o mărturie a unei femei a cărei problemă a fost mai mult decât a mea și
totuși Doctor Osese ajutat-o ​​cu vraja lui, așa că am fost fericit și,
de asemenea, contactat Doctor Osese pentru ajutor prin e-mail și apoi i-am spus
povestea mea, dar singurul lucru pe care la spus a fost că am va șterge ai
rupe vraja mea cu atât de norocos pentru mine totul anunt de bine la fel...
Marian  - inmatriculare   |2015-03-20 00:04:00
buna ziua.am si eu o nedumerire,am cumparat o masina inmatriculata in Ro.cu taxa
recuperata.
Nedumerirea e ,daca taxa a fost declarata ilegala si omul sia luat
banii inapoi de ce eu ar trebui sa platesc acea taxa pentru a trece masina pe
numele meu??????.
Va multumesc.
Alex  - Certificatul de autentiticitate expira?   |2015-03-29 00:37:26
O tara condusa de niste idioti care dau legi fara sa gandeasca.
Pentru ce mama
voastra trebuie sa obtin iar certificatul de autenticitate din moment ce masina
e pe mine in actele de strainatate, i-am facut pe numele meu carte de romania si
apoi tot eu merg cu ea la inmatriculare dupa cateva luni. Mentionez ca
autentificarea a fost facuta la momentul scoaterii cartii pe romania. va rog sa
raspundeti la aceasta intrebare.
ioana  - Proprietar decedat   |2015-06-12 16:03:49
Buna ziua,
Dupa decesul sotului a fost intocmit Certificatul de mostenitor si
un act de partaj, noul proprietar al autoturismului fiind sotia. Va rog sa-mi
comunicati care sunt pasii de urmat si ce documente sunt necesare pentru
inscrierea autoturismului pe numele noului proprietar
Va multumesc
razvan  - inmatriculare   |2015-07-13 15:00:53
masina inmatriculata in Romaniaca al doilea detinator in 12.03.2009, mai este
nevoie de platit taxa de prima inmatriculare in cazul vanzarii?
cristi  - matriculare   |2015-07-17 18:45:36
masina este deja inmatriculata in romania cu numar de bucuresti cum sa fac se
pun numa de bacau
ababei ramona  - inmatriculare   |2015-07-20 14:14:54
buna ziua,

cat costa inmatricularea unei masini a unui proprietar strain german
bmw euro 2 din 1997 pe benzina capacitate cilindrica 1796 ,5 locuri
ababei ramona  - Inmatriculare   |2015-07-20 14:16:44
cat dureaza si ce acte sunt necesare
Burlacu Gheorghe   |2015-07-31 14:23:43
Buna ziua.Am cumparat o masina de la CJ. cu numere rosii. Pentru a scoate al
doilea set de nr. rosii am fost nevoit sa o trec prin Primaria de
domiciliu.Ulterior masina am inm.BG si acum agentul fiscal i-mi spune ca am de
platit impozitul la ea. Este normal?
Inmatriculari Onesti   |2015-09-23 08:15:01
Este normal sa platesti impozit la ea atata timp cat masina a stat la tine din
data cand ai declarato la primarie pana cand ai trecuto la
Bulgari
www.inmatriculari-auto-onesti.weebly.com
Florin  - Inmatriculare provizorie   |2015-08-11 10:14:46
Buna ziua,
Doresc sa cumpar un autoturism din Romania si apoi trebuie sa plec in
Bulgaria. Care este procedura inmatricularii provizorie pentru a imi permite sa
ies din tara cu autoturismul ?

Multumesc.
Inmatriculari Onesti   |2015-09-23 08:07:29
La noi nu exista numere provizorii pentru export, exista doar numere provizorii
in vederea inmatricularii in Romania cu care nu poti iesii din tara. Pt. a iesii
din tara cu autoturismul trebuie sa fie cu numere permanente de Ro si iti
trebuie o procura de la proprietar.
http://inmatriculari-auto-onesti.weebl y.com
Marga  - Am pierdut talon masina care am dus din Olanda   |2015-09-11 14:58:56
Buna ziua,

Am dus masina in Romania si am pierdut un talon numai gasesc.
Mai am
un original talon care o dat in Olanda cand fac export.
Putem sa scriem masina
in Romania.
Multumesc
1016maoqiuyun  - 1016maoqiuyun   |2015-10-16 09:00:48
link:http://mulberryoutlet.outlet-store.co.uk, http://mulberryoutlet.outle
t-store.co.uk/
link:http://www.louisvuittonus.us.com, http://www.louisvuittonus.us.com/
link:http://www.chanelhandbags-outlet.co.uk, http://www.chanelhandbags-out
let.co.uk/
link:http://www.belstaff.us.com, http://www.moncleroutletstore.us.com/
link:http://www.uggaustralia.in.net, http://www.uggoutlet.in.net/
link:http://www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org, http://www.michaelkorsfac
toryoutlet.us.org/
link:http://www.wholesaleoakleysunglasses.us.com, http://www.wholesaleoakl
eysunglasses.us.com/
link:http://www.cheapmlbjerseys.net, http://www.cheapmlbjerseys.net/
link:http://www.blackfriday2015.in.net, http://www.monclerjacketsuk.co.uk/

link:http://www.edhardy.us.com, http://www.edhardy.us.com/
link:http://www.toms.us.com, http://www.toms.us.com/
link:http://www.tiffany-outlet.us.com, http://www.tiffany...
1016maoqiuyun  - jaassdd123@gmail.com   |2015-10-16 09:01:28
mulberry uk
mulberry uk
michael kors
outlet online, http://www.michaelkors-outlets.us.com
gucci
link:http://www.poloralphlaurenoutlet.it
link:http://www.nbajerseys.net
gucci, http://www.borseguccioutlet.it/
falcescu paul  - informatii   |2015-10-23 13:22:42
buna,1-- cumpar o masina de la persoana juridical-an fabricatie
02.2007;initial(2008)a fost cumparata in leasing si sa platit taxa de timbru(200
euro)prin firma de leasing(dovada-factura fiscal.
Pentru inmatricularea pe
numele meu ,mai trebuie sa platesc aceasta taxa?
2--care sunt pasii de
urmat(atat comparator cat si vanzator)dupa incheierea facturii
fiscal?

multumesc frumos
costel  - informati   |2015-11-12 23:51:59
buna ziua am cumparat o masina si totul a fost ok pana cand cei de la RaR meau
liberat actele cu seria de sasiu gresita dar sa remediat imediat ceam oservat
dar cei de la inmatriculari meau dato in verificari dar nustiu de ce dureaza asa
de mult verificarile daca toate actele sunt ok.unde sa ma adresez daca stie
cineva
Alex  - Imatriculare   |2015-12-06 21:15:16
Salut..,am un A6,4,2 benzina..,vreau sa o imatriculez pe numele lu'
bunicamia
.,are 95 d ani..,credetzi ca pot scapa de taxa de 2500€..!?!Ce acte
imi trebuiesc.
,Va multzumesc
Buna ziua  - Numere provizorii   |2015-12-25 07:24:43
Buna ziua,
Exista undeva poaibilitatea verificarii numerelor provizorii? Ar fi
util pt cetateni la achizitionarea unui autoturism sa poata verifica online daca
se mai pot scoate numere provizorii si valabilitatea celui actual.
Dorin  - VW - America   |2015-12-28 15:30:21
De ce nu pot inmatricula masina VW Jetta Vagon 2011 in Romania!! A avut 3
randuri de numere provizorii !!! De ce sa putut merge cu cele trei randuri de
numere rosii provizorii in Romania si acum RAR-ul nu vrea sa ii elibereze carte
de identitate? Astept raspuns ? Nu se poate sa imi dea cei de la inmatriculari
niste numere provizorii rosii pana se rezolva scandalul cu VW cu cipurile
masluite? De ce cele din Germania se inmatriculeaza si cele din SUA nu? cele din
Germania nu polueaza? De ce sunt nevoita sa stau cu ea in parcare? Astept
raspuns cum se poate rezolva aceasta situatie in care sunt!!!!
Dana-Mihaela Colt  - Informatii pentru vanzarea unui autoturism   |2016-01-06 04:34:34
Am un Hyundai Gets fabricat in 2005. Ce actiuni si taxe trebuie sa indeplineasca
vanzatorul si cumparatorul.Autoturismul nu a avut alt proprietar.
zoltan  - schimbare nr. locuri   |2016-01-06 14:43:45
Buma ziua. Am o autoutilitara cu 6 locuri + marfa, vreau sa o inscriu autoturism
8+1,se poate si daca da cum? Va multumesc
Olivia  - 2 masini cu acelasi nr de inmatriculare   |2016-01-15 21:20:15
Buna

Este posibil sa existe in Ro 2 masini cu acelasi nr de inmatriculare?
Am
incercat sa imi innoiesc RCAul ca sa fiu refuzata pe motivul ca exista deja
asigurare pe nr meu de inmatriculare.
Am cautat in baza CEDAM si intr-adevar
exista o masina cu acelasi nr dar alta marca, alt propietar, alta serie sasiu.

Este posibil acest lucru?
Agenta de asigurari a facut apoi cautarea dupa CNP a
gasit si masina mea care nu avea asigurare si am putut sa imi fac RCAul...
Dar
parca stiam ca nr de inmatriculare e unic. Nu este asa?

Multumesc mult
Nike Trainers Outlet Online Sa  - Authentic Jordan shoes for sale Z9yX2n   |2016-01-28 04:22:50
structure tends optimize,Air Max Shoes UK, of course link:http://www.agoraevangelism.net/m296/ ,Michael Air link:http://www.alanhawkshaw.net/m098/ Jordan basketball shoes, now the
income gap is too early,Air Max 2013 Mens Running Shoes, but it
has been observed as the labo link:http://www.related-work.org/m309/ r shortage caused by signs of
narrowing income gap. Two is to optimize and upgrade the industrial
structure t
nike free run 3 womens pink sa  - nike free run womens shoes pink Z4hZ8c   |2016-01-28 11:22:42
clothing fashion industry brand product design improve link:http://www.oraclejane.com/m539/ ment,nike f link:http://www.oraclejane.com/m141/ ree 4.0 womens turquoise, but in the
textile,nike free mens shoes clearance, leather,mens nike free run
2 on sale, accessories,nike fr link:http://www.bozadjiev.com/m182/ ee womens livestrong, logistics,mens
nike free trainer 3.0 mid shield training shoes, information,wom
nike womens shoes free tr fit  - discount mens nike free 5.0 K8iC6d   |2016-01-30 04:08:54
such a formal demand under the premise of the link:http://www.travelthe.org/m069/ estab link:http://www.wintersswim.com/m372/ lishment of China blue,nike free run
4.0 mens grey, blue collar worker with qualified satisfaction with
the brand clothing,nike free run 3 womens mint, the blue-collar
tooling that quality to the link:http://www.wintersswim.com/m446/ apparel brand development. In the
blue-collar tooling
hot pink nike free run+ 3 runn  - nike free run 5.0 womens green T0kO0p   |2016-01-31 20:44:06
money. The straight link:http://www.wintersswim.com/m183/ camp chain-like mainl link:http://www.travelthe.org/m053/ y supplemented by the channel control
system to join. Nineteen ninties,nike free womens v4, Chow Ta link:http://www.collegeec.net/m195/ i Fook jewelry industry in the
mainland's first chain business model,nike free 3.0 womens uk, and
in order to control the quality and standards,hot nike womens
mens nike kukini free trainers  - mens nike huarache free training shoes K7zN8h   |2016-02-02 20:16:37
Dongguan City,nike free womens best price link:http://www.collegeec.net/m170/ , town 3 District,nike free run 4.0
womens gray pink, town has identified held a link:http://www.collegeec.net/m273/ regional brand promotion; the two is
a professional clothing market responded enthusiastically,nike free
womens price, Guangzhou white horse clothing market 4 link:http://www.collegeec.net/m513/ professional market
Allyson  - How i got my ex lover back   |2016-02-05 09:37:15
Numele meu este Allyson sunt din Texas, SUA. Dau această mărturie că cineva
acolo ar putea avea o problemă similară soțul meu nu crede că poligamia este
greșit. El a fost văzut o altă fată timp de aproximativ patru luni. I-am
spus că el are nevoie să se oprească, dar el spune că este îndrăgostit de
ea. Ei au discutat despre a fi împreună "pentru totdeauna" și în
cele din urmă o mișcare cu noi. Soțul meu încă mă iubește. El regretă
intra in aceasta, în primul rând, dar nu este dispus să rupă doar cu ea. El
spune că, dacă doresc acest lucru despart, atunci ți se va neînțelegere și
el nu va continua o altă relație chiar cu mine. Așa că am făcut niște
cercetări pe internet și, de asemenea, să caute ajutor și am dat peste o
mărturie făcută de o doamnă numită Ibolo și am contactat aceeași rolă
vraja care a ajutat (theangelsofsolution@gmail.com) și mi-a spus tot ce a...
Allyson  - How i got my ex lover back   |2016-02-05 09:38:05
Numele meu este Allyson sunt din Texas, SUA. Dau această mărturie că cineva
acolo ar putea avea o problemă similară soțul meu nu crede că poligamia este
greșit. El a fost văzut o altă fată timp de aproximativ patru luni. I-am
spus că el are nevoie să se oprească, dar el spune că este îndrăgostit de
ea. Ei au discutat despre a fi împreună "pentru totdeauna" și în
cele din urmă o mișcare cu noi. Soțul meu încă mă iubește. El regretă
intra in aceasta, în primul rând, dar nu este dispus să rupă doar cu ea. El
spune că, dacă doresc acest lucru despart, atunci ți se va neînțelegere și
el nu va continua o altă relație chiar cu mine. Așa că am făcut niște
cercetări pe internet și, de asemenea, să caute ajutor și am dat peste o
mărturie făcută de o doamnă numită Ibolo și am contactat aceeași rolă
vraja care a ajutat (theangelsofsolution@gmail.com) și mi-a spus tot ce a...
Nike Shoes On Sale  - Nike Kobe Lebron Sneakers A2vB6j   |2016-02-05 12:49:37
in the school,Nike Dunk Shoes, finally I got a bronze medal finalist,A link:http://www.alanhawkshaw.net/m519/ ir Max Mens & Womens, I still c link:http://www.alanhawkshaw.net/m366/ ry,Hot Sale Jordan Retro, feel that
at least is silver. So second years continue to attend
school,air jordan 12, and I was the only one selected,Nike Air Max
Thea, this time at least is gold. Ling link:http://www.alanhawkshaw.net/m130/ Ya
christian louboutin wedges on  - louboutin outlet in new jersey I4zW7a   |2016-02-05 20:01:57
contributive 5000000 yuan,lo link:http://www.fixkarton.com/z161/ uboutin outlet online paypal, and
Beijing University link:http://www.emploica56.com/z106/ Television Research Center
co-sponsored the establishment of Beijing University wolf culture
development fund. Wolf Fujian Industrial Company Limited
company chairman Zhou link:http://www.fixkarton.com/z220/ Shaoxiong said,christian louboutin
shoes, in co
nike free 4.0 flyknit mens bla  - nike free run mens 5.0 H2zC4b   |2016-02-07 05:24:21
more close to the essence of sports link:http://www.collegeec.net/m569/ brand: strength,nike free mens black,
speed,nike womens shoes free tr fit 3 link:http://www.spiratech.net/m350/ sneakers, passion. So the new logo
must make lining in the male market find belong to own market share.
In 3,nike free 3.0 v4 womens tiffany blue running shoes link:http://www.wintersswim.com/m316/ , the brand's story. Lining f
Discount Air Max Shoes Online  - nike air force 1 J3kW5u   |2016-02-07 10:47:14
Ma link:http://www.related-work.org/m412/ rch electronic bus link:http://www.alanhawkshaw.net/m032/ iness affairs,Nike Free Run 2, can
not be a huge legion. There is a generation operation
company's help,Nike Air Jordan Shoes New Sale, link:http://www.agoraevangelism.net/m118/ they can even when the ball
dispensers. In the domestic high-speed development is still in the
primary stage of e-commerce market,Nike Air Jorda
nike free 3.0 v4 turquoise gre  - nike free run mens Y1qV6g   |2016-02-07 13:11:17
distribution system reform,womens nike free leopard shoes, develop sc link:http://www.bozadjiev.com/m016/ hedules,nike free waffle 5.0 womens,
enhance the reform policy exe link:http://www.hiideas.com/m131/ cution. Traditional therapy 3 tall
reporter: at present,nike free 5.0 v4 womens uk, we should how to deal
with the high prices,nike free run 3 womens mint, high pri link:http://www.hiideas.com/m420/ c
jordan retro 11  - Jordan 11 P2tX5q   |2016-02-07 16:02:46
brand label. For the best,2015 NBA MVP Shoes, Adidas's many stars have
their link:http://www.alanhawkshaw.net/m071/ most simple feelings an link:http://www.agoraevangelism.net/m391/ d experiences. To the world
football Sir Messi,Nike Air Max 90, his mind all the best
means: effort,Jordan Retro 11, passion,Hot Sale Jordan Retro, not
arrogant not hung link:http://www.alanhawkshaw.net/m108/ ry,Footwear, do not give up eas
womens nike free 5.0 v4 leopar  - nike free 5.0 all black mens U4vM2o   |2016-02-07 16:08:54
curtain. The sponsor by association of Chinese textile i link:http://www.oraclejane.com/m493/ ndustry's most a link:http://www.autolat.com/m256/ uthoritative professional
tournament,nike free womens usa, already held 11 continuously up to
now,nike free run 4.0 womens cheap, is also the competition moved to
Shaoxing,nike livestrong free link:http://www.oraclejane.com/m554/ 5.0 + running shoes mens, third tim
louboutin outlet legit  - louboutin outlet uk online review X7oF2w   |2016-02-07 20:24:35
underwear,louboutin outlet istanbul, hav link:http://www.sloansnewyork.org/z041/ e the power to sagging breasts to
lift, link:http://www.zlatnikokot.net/z025/ cheap louboutin websites, another
side edge of widening underwear can also fix the
chest position,louboutin outlet chicago, not to let the power of the
chest strap pull is too high,loubo link:http://www.fixkarton.com/z172/ utin outlet vip fake, and the steel
Nike Air Max 90 Uk Trainers  - Nike Air Max 91 Classic BW VT Mens E8tH8q   |2016-02-08 04:16:56
the products can be counted on one's fingers,nike   link:http://www.fuzumi.net/m147/ roshe run, ent link:http://www.fuzumi.net/m539/ erprises rely on the spike activity to
gather a large amount of popularity,nike free shoes, you should think
about how to get these potential customers are left to continue to link:http://www.fuzumi.net/m289/ pay attention to themselves,Nike Roshe
one, and it requires
mihai bogdn moisica  - informatii   |2016-03-17 23:02:40
buna ziua am o intrebare. am venit cu masina din italia in luna lui august si sa
expirat asigurarea si revizia ce documente imi trebuie sa o matriculez ca eu am
doar cartea de indentitate a masini si cu certificat de proprietate. masina e
imatriculata pe mine in italia
va multumesc
free run dame  - Nike Free Run Q4wO7i   |2016-03-29 13:19:13
small to large diffusion; (4) the use of link:http://www.kirschzauber.com/m074/ public enthusiasm and behavior; (5)
using existing commun  link:http://www.kirschzauber.com/m039/ ication network; (6) use other
people's resources. How to design the transmission type marketing
1 connotations of bacteria -- mat link:http://www.cafeandkink.com/m127/ erial without what to bacterial
infection? The bacteria itself is the ca
black huaraches for boys  - yeezy boost 350 U5vI8p   |2016-04-01 21:29:42
the product price promotion has link:http://www.ray-baneyeglasses.in.net/ also become a homely food. link:http://www.yeezyboost350.in.net/ It shows that smart luxury
producers started for the Chinese market to change strategy. In the face
of the fierce competition,ray-ban eyeglasses sal link:http://www.adidasyeezyboost350.in.net/ e, the price is not the core
competitiveness of enterprises,yeezy boosts 350, service is part
black huaraches  - huaraches nike gold K6rF2y   |2016-04-02 02:58:57
indus link:http://www.ray-bansunglassescheap.in.net/ try after the sought
after,ray-ban s link:http://www.ray-baneyeglasses.in.net/ unglasses, show full,ray-ban
eyeglasses, is the concern of the CHIC must face and thinking.
With China's economic and cultural prosper link:http://www.blackandwhitehuaraches.in.net/ ity,black and white
huaraches, overseas brand by the integration of the international trade
wind to seize the Chinese market,
Ion Popescu  - Termen pentru inmanarea numerelor de inmatriculare   |2016-04-02 15:58:09
Buna ziua.
Va rog sa-mi spuneti daca si care este termenul legal in care
angajatii ghiseului Inmatriculari elibereaza numerele de inmatriculare, evident
dupa ce au fost depuse toate documentele si s-a achitat taxa pentru respectivele
placute. Exista o prevedere legala in acest sens, sau fiecare unitate face cum
poate? Va multumesc!
Nike Free Herre Sko  - nike free pink T3tO3i   |2016-04-04 19:01:04
link:http://www.cafeandkink.com/m026/ impress people. It opened in link:http://www.hr-in-action.com/m026/ October Mommy Xiao S as a brand
spokesman,Nike Air Force Norge, a series of out of the way! Mammy
Luna arrives! As the creative spind link:http://www.hr-in-action.com/m079/ le,Nike Air Force 1 Herre, appeal
for pregnant seat HipHop song and animation flash in Beijing and
the Shanghai Metro TV,billiga nike free
huarache nike shoes  - all red huaraches for sale K9cC8l   |2016-04-05 19:04:02
painting. In the link:http://www.adidasyeezyboost350moonrock.in.ne t/ low carbon
environmental protec link:http://www.blackhuaraches.in.net/ tion are becoming popular
international fashion today,adidas yeezy boost 350 moonrock,
although the Expo Organizing Committee held s link:http://www.ray-banwayfarer.in.net/ econd session of the CHIC
environmental creative booth design selection and other low carbon
Expo,black nike huaraches,
Nike Salg Norge  - Nike Free Run 3 A4bE6q   |2016-04-07 03:56:49
practices are worth to draw lessons from,Nike Free Billig, not only teach
the link:http://www.postruckstop.com/m028/ m to link:http://www.kirschzauber.com/m051/ fish,nike run sko, a delegate to
fish,Nike Air Max, rescue mode into relief,Nike Free Run 2,
development mode. Four is a transparent. How to
maintain transparency,billiga nike skor, eliminat link:http://www.cafeandkink.com/m080/ e social concerns and questi
Air Max Sko  - dame Nike Sko J3mZ4u   |2016-04-10 13:40:01
generation of the era of e-com link:http://www.cafeandkink.com/m097/ merce information service
platform,nike free sko, the small enter link:http://www.hr-in-action.com/m138/ prises carry on the electronic
commercial mode innovation,Nike free Run, through a
comprehensive business enterprise externa link:http://www.kirschzauber.com/m062/ l to internal management. At
present,nike free run sko dame, the company is worki
0  - 4 C8nC7k   |2016-04-10 15:29:10
strapless gown,0, experience comf link:http://www.naim-hifi.com/m048/ ortable,0, very suitable for the
hair,4, a lazy but char link:http://www.naim-hifi.com/m202/ ming woman,0, long chain fine drop
type of jewelry,2, for his charm. Punchline: this uneven surface square link:http://www.ceraspana.com/m159/ bag,0, pick up,4, major suit are
momentarily rendering,2, let the body with the dress into the fashion t
sunglasses ray-ban outlet  - huarache nike shoes B7mX0o   |2016-04-10 21:43:07
activity. The link:http://www.yeezyboost350white.in.net/ event once a year,yeezy boost
350 online, from Novembe link:http://www.allblackhuaraches.in.net/ r to December,all black
huaraches, 2 months,yeezy boost 350, three many entertainers,ray-ban
sunglasses on sale, common attended by K link:http://www.yeezyboost350online.in.net/ appa strong sponsorship of the
Beijing,huaraches nike women, Shenyang,yeezy boost 350 oxford tan, T
0  - 0 M7cC4k   |2016-04-11 22:00:31
master and level link:http://www.parisunesco.com/m196/ s,4, and then with the appropriate
number of smal link:http://www.ctcvolantis.com/m067/ l jewelry,0, can break the dress
before to lady,1, old-fashioned,0, cumbersome impression.
Han prosperous here to teach you little girls wea link:http://www.parisunesco.com/m115/ r long skirts rule,1, let you can
show 9 head and body. Fashion trend of master Han prosperous
4  - 0 N8tN9l   |2016-04-12 00:04:30
tights,0, it can lengthen the leg line slim,0, tall figure! Serving
suggestion link:http://www.parisunesco.com/m068/ s: link:http://www.surfcitysup.com/m212/ Forever undefeated classic long
version of the stripe design,4, tailoring,4, exquisite Yu Gengxian
Shunv low-key luxury,4, wool insulation material,0, link:http://www.surfcitysup.com/m177/ plus a beautiful black and white ash
collocation,0, in winter can fe
Nike Sko Norge  - nike norge S7kD9m   |2016-04-12 22:22:56
constraint grou link:http://www.hr-in-action.com/m001/ p purchase market chaos. For thi link:http://www.kirschzauber.com/m084/ s message,Nike Free 3.0 Dame, she
thought was good,billige nike air max, some small scale,Nike Free 3.0
Dame, managemen link:http://www.cafeandkink.com/m001/ t confusion of small group purchase
site will be eliminated,nike 3.0 sko, to facilitate the integration of
industry resources,Hvite Ni
1  - 4 I2dG8t   |2016-04-15 07:34:21
link:http://www.parisunesco.com/m189/ garments to began in link:http://www.meancomics.com/m023/ late September the division
qualifier. Through the qualifiers,0, will choose 28-30
outstanding works,0, in 10 at the end of link:http://www.parisunesco.com/m057/ the National Finals held in Beijing.
Competition is to silk as the media,4, through the national industrial
association and local government pioneering acr
0  - 0 M2kA7z   |2016-04-15 10:06:32
and more attention and welcome,1, international outdoor m link:http://www.parisunesco.com/m098/ ajor suit have entered the Chinese
ma link:http://www.ctcvolantis.com/m095/ rket,0, international group,1, also
aimed at the outdoor fashion and outdoor equipment market,0, and
has been in planning product extends train link:http://www.meancomics.com/m028/ of thought. How can the many
international outdoor major suit
Adidas Yeezy Boost 350 For Sal  - sunglasses ray-ban on sale F3sM6f   |2016-04-16 18:54:17
to life. But,yeezy boo link:http://www.yeezyboost350adidas.in.net/ st 350 adidas for sale, so to
say,air huaraches, isn't it thi link:http://www.allblackhuaraches.in.net/ s and end? In my opinion,yeezy
boost 350 black, demand of fragmentation is validated by
the fact,huaraches nike shoes, that is the personalized customization
service will become the mar link:http://www.yeezyboost350black.in.net/ keting power of. At this
point,a
Nick Vacalo  - OPERAÅ¢IUNI ÅžI TAXE - AutorizaÅ£ia de circulaÅ£ie   |2016-04-22 10:49:55
This is a great website. Bookmarked!

http://www.technick.com
Nike Air Force Norge  - Nike Air Max dame C5hG8h   |2016-04-23 20:07:16
product is an important way to gain favour. link:http://www.hr-in-action.com/m028/ To tea as an example,Nike Free
Rosa, link:http://www.postruckstop.com/m085/ the Wang Laoji not in the
large-scale promotion before,Nike Free Run 3.0, who knows? Herbal tea is
mainly concentrated in the area of Guangdong herbal tea shop in the
sales,Air Max Nettbutik link:http://www.cafeandkink.com/m056/ k, of course,Nike Free Run 2,
0  - 1 Y3sA7g   |2016-04-23 21:29:39
China contemporary fashion creative design exhibition shown to the public,0
link:http://www.ctcvolantis.com/m177/ , and in particular the
establishment of the FASHION INLIFE's link:http://www.surfcitysup.com/m132/ most popular attention Award,0, by
participating in Exhibition popular vote,0, helps improve the fashion
art and culture in China in the dissemination and popular link:http://www.surfcitysup.com/m180/ i
adidas ultra boost on sale  - yeezy 550 boost for sale Z7kC4m   |2016-04-24 22:31:02
piece Bikini,o link:http://www.adidasnmdprimeknit.com/ riginals nmd runner, the outside
layer is knitted fabric processing,yeezy boo link:http://www.yeezyboost550forsale.net/ st 550 for sale, feel
good,adidas nmd runner for sale, look good. Top pad, can be
disassembled,yeezy boost 550, under c link:http://www.adidasnmdrunnerforsale.com/ lothing is the Triangle pants
and shorts dual match,adidas nmd r1 for sale, a very good. O
adidas ultra boost  - yeezy boost 550 black O0lZ0z   |2016-04-27 12:16:26
shirt,yeezy boost 550, short-sleeved jacket shirt or short-sleeved shirt;
pan link:http://www.yeezyboost550forsale.net/ ts bottoms for the suit. The 2
women's styles: tops for link:http://www.yeezy550boostforsale.com/ long sleeve shirt,yeezy 550
boost online, short-sleeved jacket shirt or short-sleeved shirt; pants
bottoms for the suit. The design requirements (a) style of dress be link:http://www.adidasnmdforsale.net/ a
Louise Wagle  - OPERAÅ¢IUNI ÅžI TAXE - AutorizaÅ£ia de circulaÅ£ie   |2016-04-28 04:12:34
This is a very good web page. I adore it. Nevertheless was basically wondering
if you folks are familiar with this company that went public using Regulation A
I believe that the company is going produce new jobs for The United States plus
I think that its a terrific initiative whose time has come. I am getting ready
to invest in the corporation on June 19, 2016. What do you people believe here
is a link. See it for yourself.
http://bit.ly/1rgvSCA

http://punchtvstudios.com
yeezy boost 550 black  - adidas yeezy boost 550 J4dU1r   |2016-05-14 13:29:56
address: No. 859 Weihai Road (near Shaanxi Road) ph link:http://www.adidasultraboostblack.com/ one: 021-628704 link:http://www.yeezy550boostforsale.com/ 30 business hours: 10: 30: 21:
30 year round receiving new condition: 7 into new above consignment:
customer set their own price,adidas ultra boost, goods sold from the p link:http://www.adidasnmdforsale.net/ roceeds from 15% as commission shop
has opened although not yet
adidas nmd runner for sale  - adidas yeezy 550 boost W6xG0t   |2016-05-14 16:11:09
marriage peak,yeezy 550 boost sale, but this year and catch up with th link:http://www.yeezy550boostforsale.net/ e Olympic year,yeezy boost 550
black, this wave of m  link:http://www.yeezyboost550.org/ ore than in former years spectacular
climax. Married people,adidas ultra boost, a lot of wedding goods will
be hot. Golden Eagle in the early eight end start bedding large promo link:http://www.adidasultraboost.net/ t
Alle Nike Free Run  - nike free run 3 W3kI9j   |2016-05-15 09:43:38
lot of paper price rises,nike sko link:http://www.hr-in-action.com/m063/ outlet, heard online more prefe link:http://www.hr-in-action.com/m138/ rential price? Master rain: tissue
this life necessities,Nike free Run, cheap several yuan,NIKE ROSHE RUN
SCARPE, accumulative total is not a decimal eye. link:http://www.kirschzauber.com/m095/ I would usually choose a
relatively good reputation of the shop to buy a roll of
Yeezy Boost 350 Sale  - yeezy boost 350 P9oV6f   |2016-05-18 14:07:19
especially the super city of ten milli link:http://www.cheapray-bansunglasses.in.net/ on population,cheap ray-ban
sunglasses, which makes in a big c link:http://www.yeezyboost350online.in.net/ ity and foreign brand
competition of local brands like 'with the prince.'. In a city for the
banner,yeezy boost 350 online, the strategy emphasis is placed on the
two or three line of th link:http://www.yeezyboost350adidas.in.net/ e city,yeezy b
adidas nmd for sale  - adidas nmd primeknit black U3wF1d   |2016-05-18 21:47:20
opening, link:http://www.yeezy550boost.net/ adidas yeezy 550 boost, gives us the
opportunity to the Chinese eastern cit link:http://www.yeezy550boostforsale.com/ y of guests to provide quality
products,yeezy 550 boost sale, excellent service and a unique
shopping experience. Bottega Veneta,adidas nmd for sale, chairma link:http://www.adidasnmdrunner.net/ n and chief executive Marco Bizzarri
said: our brand in Chin
adidas ultra boost on sale  - adidas nmd for sale D5lI9f   |2016-05-19 00:52:50
be manufactured completely customized. They w link:http://www.adidasultraboost.net/ ill first scanning consumer
body,adidas ultra boo link:http://www.adidasnmdprimeknit.com/ st on sale, and tailored for the
print fitted for a suit. It is reported,adidas nmd r1 primeknit, nylon
12 already in the online store,adidas ultra boost on sale, the price still
w link:http://www.adidasultraboostgrey.com/ ill be expensive,adidas nm
Hvite Nike Sko  - free run norge K3lR4s   |2016-05-21 16:48:03
survey,Nike Free Run tilbud, and to provide them wit link:http://www.kirschzauber.com/m107/ h a single (si link:http://www.hr-in-action.com/m029/ ngle cabinet) benefit balance point
of measuring tools,nike sko, guide distributors how to brand,Kjøpe
Nike sko, how should operate to achieve maximum benefit,ni link:http://www.hr-in-action.com/m023/ ke roshe run dk, and regard them as
brand management supply chain team,Ni
Reva Greaser  - OPERAÅ¢IUNI ÅžI TAXE - AutorizaÅ£ia de circulaÅ£ie   |2016-05-30 08:03:15
Oretha Steenwyk

http://www.K3IaDSjgpX.com/K3IaDSjgpX
sheryln coleman  - cum mi-am întors meu Ex   |2016-06-07 03:44:58
Bună ziua, eu sunt Sheryln Coleman Sunt cel mai fericit om de pe fața
pământului, după 6 luni de tristețe și durere, fără a fi cu cel pe care
îl iubesc, am încercat toate meu cel mai bun posibil pentru a vă asigura că
am face iubitul meu fericit, dar niciodată nu pare să lucreze bine era ca și
cum am face totul în zadar, dar toate datorită merge la Dr. Ogundu pentru a
veni să se schimbe toate grijile mele și tristețe la Joy. Am cunoscut marele
om atunci când am citit unele mărturii minunat despre Dr. Ogundu modul în
care el a ajutat o mulțime de oameni cu privire la problemele pe relația lor
am citit o revistă când am văzut mărturii mari, precum și situația
dificilă mea, atunci am decis să nu piardă timpul, deoarece am a ratat
iubitul meu atat de mult am decis să-l contacteze și să împartă toată
problema mea cu el, pe care el mi-a spus să nu vă faceți griji că el mă
asigura că ...
black and white nike free runs  - discount nike free run T9oE0z   |2016-06-21 17:40:13
investment enthusia link:http://www.hinobietys.com/m226/ sm.
In the marketing industry
development history,nike 3.0 free, nineteen fifti link:http://www.sneakerbarde.com/m163/ es Routh Reeves USP dominant,pink
nike free run, is the product of first time,nike free running shoes
for women, marketers can't stop looking for link:http://www.jdsdaily.com/m077/ unique proposition. 60 time David
Ogilvy presents bran
air max 2014 red black  - nike air max 2014 mens Y4zR3u   |2016-06-23 02:03:09
, the notes 1 nationwide including Hong Kong Fashio link:http://www.gec-om.com/n239/ n De link:http://www.kaplanprofessionalc.com/n146/ sign and fashion occupation
colleges teachers and students can participate in the competition;
2 entry draft shall be submitted to fashion design, link:http://www.global-pathwaysxc.com/n273/ nike air max 90 2014, each
series of works for 1 people; 3 entries to be for my original works,wmns
nike air max 2014 on sale  - air max 2014 for womens W5zJ5c   |2016-06-23 11:31:33
Shanghai,2014 nike air max men, to this f link:http://www.schweserc.com/s022/ ashion has brought the link:http://www.transcenderc.com/s271/ most fresh fashion power,air max
2014 colorways, let more people enjoy the fashion UGG the one and
only comfor link:http://www.thisismetisc.com/s113/ t. Shanghai store address Luwan
District Huaihai Road No. 282 Hongkong square mall north block
NL1-09 shops Jiangan District N
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."